Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec č. 3/2014

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec č. 3/2014

27.6.2014, Veronika Janáčková

Zápis a usnesení č. 3/2014 Ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec konaného dne 25. června 2014 Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

 

Zápis a usnesení č. 3/2014
Ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec konaného dne 25. června 2014
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

Přítomno 10 zastupitelů, nepřítomni 4 zastupitelé

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Hanu Markovou a ověřovatele pana Jana Malivánka a Janu Nepovímovou
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0


2. Zápis z minulého zastupitelstva
Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 23.4.2014. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a zápis byl uzavřen.


3. Zpráva o činnosti rady
Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůze konané 20.5.2014. K jednání rady, zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a tento byl uzavřen bez přenesení úkolů.


4. Rozpočtové opatření č. 1/2014
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž.0


5. Záměr č. 2/2014 na prodej a nákup nemovitostí
a) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 566/8 – ostatní plocha v k.ú. Vojnův Městec o výměře 19m2 pro manžele A. a J. Š., Vojnův Městec 164 za cenu 50,- Kč za 1 m2. Náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž.0

b) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1666 - ostatní plocha v k.ú. Vojnův Městec o výměře 33 m2 pro F. a B. K., Vojnův Městec 37, za cenu 50,- Kč za 1 m2. Náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž.0

c) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 566/38 v k.ú. Vojnův Městec pro pana D. K., Haškova 2177/50, Žďár nad Sázavou. Po vypracování geometrického plánu bude na dalším zasedání zastupitelstva schválena konečná výměra pozemku a cena. Náklady spojené se zaměřením pozemku a jeho prodejem hradí kupující.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž.0


6. Směnné smlouvy mezi podílnickými obcemi a LDO Přibyslav
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu mezi LDO Přibyslav a Městysem Krucemburk
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž.0
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu mezi LDO Přibyslav a podílnickými obcemi LDO
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž.0
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu mezi LDO Přibyslav a MUDr. R. Č.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž.0


7. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2014
Opravy komunikací- dostali jsme dotaci z POVV – 106 000,-, byly opraveny cesty u Josků, okolo Čejků – dle finančních možností budeme pokračovat, práce provedla firma Colas
Chodník okolo kostela - provedeno výběrové řízení, vyhrála firma Colas, se společností Telefonica O2 zajišťujeme smlouvu o provedení přeložky SEC, přeložka bude stát cca 70 000,- Kč, termín zahájení akce – 6/2014, dlažbu provedeme z kostek, součástí akce bude i nasvícení kostela
Rekonstrukce dvoru za úřadem - v souvislosti s touto je řešena koupě části pozemku od pana Kučky – příjezdová cesta do dvora, dvůr bude vyasfaltován
Vybudování víceúčelového hřiště u sokolovny - TJ Jiskra nedostala dotaci, v příštím roce zkusíme žádost o dotaci zopakovat, v případě neúspěchu vybudujeme hřiště z vlastních zdrojů
Dětské hřiště - byl zaset trávník, vydlážděno bahnité okolí altánku, postupně budou prováděny další úpravy
III/03426 Vojnův Městec, opěrná zeď a mosty na MK - akce se přesouvá na příští rok z důvodu nedostatku financí na SÚS
Přírodní hřiště MŠ –,, Vyprávění starého javoru" - dostali jsme dotaci z programu OP ŽP, rozpočet – 980 732,- Kč, ve spolupráci s firmou CIVIC provedeme výběrové
řízení na dodavatele
Umístění nového mobiliáře v obci - mobiliář už z větší části rozmístěn
Rekonstrukce kuchyně školní jídelny v Mateřské škole - dostali jsme dotaci na úpravu a doplnění vybavení školní kuchyně mateřské školy Vojnův Městec ve výši 104 592,00 probíhá výběr dodavatele, akce se musí zrealizovat v průběhu školních prázdnin
Propojení vodovodu - dostali jsme dotaci na projekt k akci ČISTÁ VODA 2014 na akci „Propojovací vodovodní řad Vojnův Městec", ve výši 84 700,- Kč, proběhne výběrové řízení na dodavatele
Pořízení zametacího stroje ve Vojnově Městci- požádali jsme o dotaci na akci Pořízení zametacího stroje ve Vojnově Městci ze Státního fondu životního prostředí, dotace je udělována ve výši 90%. Naše investice by byla pouze 227 430,- Kč. Získáním dotace a zakoupením stroje by došlo ve velmi krátké době k ušetření finančích prostředků na zimní i letní údržbu chodníků a komunikací, na údržbu obecních prostranství při sečení trávy. Z větší části bychom byli schopni tuto službu zajistit sami.

8. Různé, diskuze
a) Předprojednání návrhu vyhodnocení připomínek ÚP
Starosta informoval zastupitele o námitkách ke návrhu územního plánu a zastupitelstvo je bere na vědomí


b) Rámec zadávacího řízení Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec
Dostali jsme dotaci z Fondu Vysočiny na pořízení projektu na výše uvedenou akci a je třeba provést výběrové řízení. Jediným kritériem je nabídková cena.
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje rámec zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž.0


c) Souhlas obce se zařazením do územní působnosti MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Usnesení
Zastupitelstvo Městyse Vojnův Městec souhlasí se zařazením Městyse Vojnův Městec do územní působnosti Místní akční skupiny Havlíčkův kraj o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ 27493245, pro období
2014 - 2020
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž.0

d) Jmenování přísedících u okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou

Usnesení
Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec jmenuje paní M. Z. a paní E. R. jako přísedící u okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou na období let 2014 – 2018
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž.0


e) Informace o vývoji sporu s FÚ
Starosta informoval zastupitele o vývoji sporu Městyse Vojnův Městec s Finančním ředitelstvím Brno.


f) Oslavy 125 let SDH, Klimatour 2014
Starosta pozval zastupitele na oslavy 125 let SDH a informoval o akci Klimatour 2014, která proběhla 18. 6. 2014
Zastupitel K. R. požádal o posečení trávy kolem kostela před poutí a informoval o pořádání mše svaté v neděli 20.7.2014 v 11:00 hodin, při které bude požehnáno obyvatelům a návštěvníkům Vojnova Městce. Termín mše bude zanesen do pouťového programu.


9. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a schůzi v 18:45 ukončil.

.................................. .......................................

Karel Malivánek                Ing. Josef Macek
starosta                                 místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
................................. .....................................
Jana Nepovímová             Jan Malivánek