Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec č. 4/2014

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec č. 4/2014

22.9.2014, Veronika Janáčková

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec č. 4/2014 konaného dne 3.9.2014

 

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec
č. 4/2014 konaného dne 3.9.2014

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin
Přítomno 12 zastupitelů, nepřítomni 2 zastupitelé

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Hanu Markovou a ověřovatele pana Karla Rykra a pana Jana Štůlu
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0

2. Zápis z minulého zastupitelstva

Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 25.6.2014. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a zápis byl uzavřen.

3. Zpráva o činnosti rady
Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 31.7.2014 a 3.9.2014. K jednáním rady, zápisům a usnesením nebyly vzneseny připomínky a tyto byly uzavřen bez přenesení úkolů.

4. Dodatek ke smlouvě ISNOV
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek ke smlouvě ISNOV.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž.0

5. Obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž.1

6. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž.0


7. Zpráva výborů, zhodnocení činnosti za volební období 2010-2014
Předseda finančního výboru Ing. J.D. podal zprávu o provedené finanční kontrole hospodaření Městyse Vojnův Městec.
Předseda kontrolního výboru Ing. M. S. nebyl přítomen, člen výboru P. M. sdělil, že kontrolu provedou a zápis dodají do konce září.

8. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2014
Opravy komunikací - na podzim budeme opravovat cestu u Korbářů
Chodník okolo kostela -na chodníku se pracuje, součástí akce bude i nasvícení kostela
Rekonstrukce dvoru za úřadem - byla zakoupena příjezdová cesta ke dvoru, akce bude realizována ještě letos
Přírodní hřiště MŠ –,, Vyprávění starého javoru - dostali jsme dotaci z programu
OPŽP, rozpočet je 980 732,- Kč, ve spolupráci s firmou CIVIC provedeno je výběrové řízení na dodavatele, vyhrála firma Komstav, Vlachovice – stavební práce a mobiliář a výsadba zeleně provede firma Lenka Stránská, Žďár nad Sázavou
Umístění nového mobiliáře v obci - mobiliář kompletně rozmístěn a je hojně využíván, zejména koše na psí exkrementy, od občanů máme kladné ohlasy. Rekonstrukce kuchyně školní jídelny v Mateřské škole - dostali jsme dotaci na úpravu a doplnění vybavení školní kuchyně mateřské školy Vojnův Městec ve výši 104 592,00 Kč, akce je dokončena, kuchyň už se používá
Propojení vodovodu - dostali jsme dotaci na projekt k akci ČISTÁ VODA 2014 na akci „Propojovací vodovodní řad Vojnův Městec", ve výši 84 700,- Kč, je zadáno výběrové řízení na poskytovatele inženýrské činnosti a na dodavatele projektu
Pořízení zametacího stroje ve Vojnově Městci - dostali jsme dotaci na Pořízení zametacího stroje ve Vojnově Městci ze Státního fondu životního prostředí v plné výši, naše investice bude pouze 227 430,- Kč, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele.
Zpomalovací semafor- dostali jsme dotaci na pořízení zpomalovacího semaforu s kamerovým systémem a záznamovým zařízením. Ve směru od Žďáru nad Sázavou bude semafor instalován u Hostince u Malivánků, ve směru od Krucemburku je instalace plánována v Mateřské školy. Instalace zařízení bude provedena na podzim letošního roku.

9. Různé, diskuze
a) Informace k ukončení volebního období
Starosta podal zastupitelům informaci ohledně končícího volebního období

b) Informace o vývoji sporu s FÚ
Starosta informoval zastupitele o vývoji sporu Městyse Vojnův Městec s Finančním ředitelstvím Brno. V této souvislosti upozornil na množící se dezinformace o uvedeném problému, které vychází z řad zastupitelů a oznámil, že za vzniklý problém ani on ani současné zastupitelstvo nezodpovídá. Napadená smlouva byla podepsána pouze Ing. J. M.

Starosta dále přečetl zastupitelům dotaz pana V. i se zaslanou odpovědí. Zastupitelstvo se k dotazu nevyjádřilo.

Starosta požádal o zaznamenání do zápisu následující veřejné prohlášení.

Já, K. M., veřejně prohlašuji že nenesu osobní zodpovědnost za problém, který nastal po kontrole Finančního úřadu na akci splašková kanalizace a následný vyměřený platební výměr do státní pokladny. Jako statutární zástupce Městyse Vojnův Městec ve funkci starosty pouze zastupuji Městys v právním řešení vzniklého problému.

Místostarosta Ing. J.M. prohlásil a dal zapsat do zápisu, že považuje vyjádření starosty K. M. za skandální.

Zastupitel P. M. zmínil potřebu instalovat u silnice III. třídy naproti škole značky upozorňující na zvýšený pohyb dětí. Starosta reagoval tím, že zjistí možnost instalace nebo zřízení přechodu pro chodce, který tu kdysi býval.

Zastupitel K. R. se v souvislosti s náhlým odchodem dlouholeté učitelky naší školy paní V.A. ptal na možnost a vhodnost oficiálního rozloučení s oblíbenou pedagožkou. Starosta odpověděl, že by to bylo vhodné a další postup projedná s ředitelkou ZŠ.

10. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za práci v uplynulém volebním období, vyjádřil přání, aby činnost budoucích zastupitelů ve Vojnově Městci nebyla ovlivněna politickými intrikami a aby všichni budoucí zastupitelé spolupracovali a snažili se udělat náš městys krásnější a život v něm lepší. Dále poděkoval za aktivní účast při dnešním jednání a schůzi v 18:30 hodin ukončil.

.................................. 

Karel Malivánek
starosta 

Ověřovatelé zápisu:
................................. .....................................
        Mgr. Karel                    Rykr Jan Štůla