Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis č. 1/2009 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

Zápis č. 1/2009 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

13.3.2009, Hana Marková

konaného dne 5.března 2009
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin


1. Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní Hanu Markovou .
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

2. Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu pana Jindřicha Radu a pana Jana Štůlu
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

3. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

4. Starosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 11. 12. 2008.
Z usnesení nepřetrvávají úkoly a zápis byl uzavřen. 

 5. Starosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 19.1., 10.2. a 2.3. 2009. K jednání rady,  zápisům a usnesením nebyly připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.

 V 17:15 hod. přišel zastupitel Ing. Stránský

6. Kontrola rozpočtu k 28.2. 2009
Účetní Hana Marková  přednesla kontrolu plnění rozpočtu ke dni 28. 2. 2009. K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva vzali na vědomí  hospodaření městyse ke konci února 2009.

V 17:30 odešla zastupitelka Jana Pecinová

7. Hospodářský výsledek Základní a Mateřské školy za rok 2008
Zastupitelstvo projednalo a schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2008 a rozhodlo o  ponechání zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy ve výši 1358,47 Kč a Mateřské školy ve výši 120,85 Kč v rezervních fondech obou organizací.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

8. Záměr na prodej majetku městyse č. 1/2009
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr na prodej majetku městyse č. 1/2009
a) Uzavření smluv o smlouvách budoucích na prodej stavebních parcel: parcela č. 566/31 o výměře 765 m2 pro pana Petra Koktavého, Beranka 1332, 593 01 Bystřice nad  Pernštejnem a parcela č. 566/27 o výměře 765 m2 pro Olgu a Miroslava Vráblíkovi, Libušínská 174/12, 591 01  Žďár nad Sázavou.
b) Prodej pozemku parc.č. – 446 o výměře 16 m2 společnosti E.ON, trafostanice pro 11 RD
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

9.  Prodej traktorového vleku
Starosta seznámil zastupitele se žádostí pana Jiřího Vaníčka na odkoupení traktorového vleku, který je v majetku městyse a městys pro něj nemá využití .  Na vlek byl zpracován znalecký posudek, kdy byla jeho cena odhadnuta na 20 400,- Kč. Zastupitelstvo po diskuzi schválilo prodej traktorového vleku panu Jiřímu Vaníčkovi.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
10. Rozšíření stanice CZECH POINT
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rošíření místního pracoviště CZECH POINT s využitím dotace ze strukturálních fondů EU. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

V 17:40 hodin přišel zastupitel Karel Malivánek.

11. Energie 3000 a.s.
Starosta podal zastupitelstvu informaci o nabídce společnosti Energie 3000 a.s. jejímž cílem je rozvoj obnovitelných zdrojů energie. V současné době se zaměřuje na realizaci projektů fotovoltaických (solárních panelů). Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

12. Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav
Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav, kterého je Vojnův Městec členem, za rok 2008.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
13. Humanitární sbírka
Starosta informoval zastupitele o humanitární sbírce pro Diakonii Broumov. Sbírka proběhne v období od 6.3. – 13. 3. v pracovní době úřadu. Sbírané věci budou ukládány v malé zasedací místnosti úřadu městyse. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

14. Inventura 2008
Starosta informoval zastupitele o zpracování inventarizace k 31.12.2008. zastupitelstvo bere na vědomí.
 
V 18:00 hodin přišla zastupitelka Jana Pecinová

15. Návrh na vyřazení majetku městyse z evidence
Předsedkyně finančního výboru Jana Pecinová  přednesla zastupitelům návrh majetku, který z důvodu zastaralosti a nefunkčnosti je nutno vyřadit z majetkové evidence městyse Vojnův Městec. Zastupitelé si po přednesení návrhu vyřazení a faktickém zkontrolování seznamu schválili navrhované vyřazení v roce 2009.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

16. Zpráva o přípravě a průběhu investičních akcí
• Chodníky při silnici I/37 – plánovaná oprava chodníků v návaznosti na rekonstrukci silnice I/37. Chodníky jsou ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a bezúplatný převod  do vlastnictví městyse je smluvně řešen. Při rekonstrukci bude vybudován přechod pro chodce v dolní části obce. 
• Spojovací cesta k lokalitě 11 RD – Stavební řízení je před závěrem.
• Turistická ubytovna v MŠ – je vydáno právoplatné stavební povolení
.
Výstavba a realizace výše uvedených akcí je odvislá od  rozpočtu městyse a od získání dalších finančních prostředků z různých zdrojů.

• Kanalizace a ČOV – pracuje se na stokách B, C, E. V současnosti proinvestováno 7,5 mil Kč z celkové částky 70,8 mil. Kč. Hlavní řad je položen cca z 20% z celkových 7,5 km délky. Výstavba splaškové kanalizace se potýká v souběhu s položeným vodovodní, telefonní a plynovou sítí včetně stávající jednotné kanalizace. Tím vznikají prostorové problémy pro uložení nové kanalizace. Při výstavbě byla položena část nového vodovodu.
K výstavbě probíhající akce do zastupitelstva městyse byl přizván stavebně technický dozor Ing. Luboš Petříček, přednesl zprávu k průběhu stavby a reagoval na dotazy a připomínky jednotlivých zastupitelů k dané problematice.


17. Zimní údržba silnic
Starosta informoval zastupitele o letošní náročné zimní údržbě místních komunikací a chodníků, kterou se daří zvládat i díky pomoci stavebních firem.  S náročnou zimní údržbou starosta žádá zastupitele o případné porozumění a  organizační výpomoc pří svozu domovního odpadu na místa přístupná svozové technice a o zamezení vzniku konfliktních situací s některými občany.
V této  souvislosti byla vznesena připomínka ke skladování dřeva na obecních chodnících a tím zamezení možnosti ukládání vyhrnovaného sněhu z cest. Starosta reagoval tím, že pro následné období tato možnost nebude povolena.

18. Diskuze
Zastupitel pan Rada vznesl připomínku ke kvalitě nově zrekonstruovaného povrchu silnice I/37 v úseku Stržanov – Škrdlovice. Starosta odpověděl, že proběhne jednání s dodavatelskou firmou a investorem k zahájení prací v roce 2009 v dalším úseku a že jim tato připomínka bude přednesena.

Zastupitelka Jana Nepovímová informovala zastupitele o způsobu zajištění organizace
VI. Obecního plesu včetně jednotlivých služeb.

19. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a zastupitelstvo v 19:20 ukončil.

 

 …………………………….                                           ………………………………...

     Ing. Josef Macek                                                               Karel Malivánek
  starosta                                                                       místostarosta


    Ověřovatelé zápisu:

 ……………………………                                     ……………………

         Jindřich Rada                                                Jan Štůla

Usnesení č. 1/2009
Z řádného zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konaného dne
5. března 2009

I. S c h v a l u j e

1) Zapisovatelku pí H. Markovou
2) Ověřovatele zápisu Jindřicha Radu a Jana Štůlu 
3) Program zasedání navržený starostou
4)  Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2008 a rozhodlo o  ponechání zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy ve výši 1358,47 Kč a Mateřské školy ve výši 120,85 Kč v rezervních fondech obou organizací
5) Uzavření smluv o smlouvách budoucích na prodej stavebních parcel: parcela č. 566/31 o výměře 765 m2 pro pana Petra Koktavého, Beranka 1332, 593 01 Bystřice nad  Pernštejnem a parcela č. 566/27 o výměře 765 m2 pro Olgu a Miroslava Vráblíkovi, Libušínská 174/12, 591 01  Žďár nad Sázavou.
Prodej pozemku parc.č. – 446 o výměře 16 m2 společnosti E.ON, trafostanice pro 11 RD
6) Prodej traktorového vleku p. Jiřímu Vaníčkovi, Chlumětín za cenu dle znaleckého posudku ve výši 20 400,- Kč.
7) Schvaluje rozšíření místního pracoviště CZECH POINT s využitím dotace ze strukturálních fondů EU. 
8) Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav za rok 2008
9) Schvaluje návrh na vyřazení zastaralého a nefunkčního majetku z evidence.

 II. B e r e   n a  v ě d o m í

1) Zprávu o plnění rozpočtu k 28.2.2009
2) Zprávu starosty o přípravě a průběhu akcí 2009 včetně zprávy technického dozoru Ing. Luboše Petříčka
3) Informaci o nabídce společnosti Energie 3000 a.s. k realizaci projektu solarních panelů
4) Spoluúčast k pořádání humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
5) Zprávu o provedené inventarizaci k 31.12.2008
6) Informaci starosty o průběhu zimní údržby místních komunikací
7) Zprávu zastupitelky Jany Nepovímové k organizaci a zajištění VI. Obecního plesu


III. U z a v í r á
1) Zápis a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 11. 12. 2008 bez přenesení úkolů
2) Zápisy a usnesení ze zasedání rady z konaných zasedání 19.1., 10.2., 2.3.

 IV. U k l á d á
1) Starostovi přednést připomínku k prováděných pracem na rekonstrukci I/37 při jednáních k realizaci této akce.


 …………………………….                                           ………………………………...

     Ing. Josef Macek                                                               Karel Malivánek
  starosta                                                                        místostarosta


  Ověřovatelé zápisu:


    ………………………….                                  …………………………… …  
   Jindřich Rada             Jan Štůla

 

 

 

 

 

 


Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
17.3°C - 22:24:02 - 7.8.2020

Novinky e-mailem