Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis zasedání zastupitelstva obce 25.2.2004

Zápis zasedání zastupitelstva obce 25.2.2004

1.3.2004, Helena Vaníčková

Zápis č. 1/2004 ze zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konané dne 25.2.2004

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hod.

Počet přítomných členů zastupitelstva:  10

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu p. H.Vaníčkovou.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž.0
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:
p.Ing. Zdeňka Řeháka a p.Josefa Křesťana.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0    
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0

2. Projednání zápisu z řádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.12.2003, ke  kterému nebylo vzneseno žádných připomínek.

3. Projednání zápisů z rady č. 1/2004 ze dne 15.1.2004 a zápisu č. 2/2004 ze dne 4.2.2004 bez připomínek.

4. Ing,.Luboš Petříček, který zastupuje projekční firmu pro vodohospodářské stavby Ing.Pravce, seznámil s průběhem územního řízení pro stavbu splaškové kanalizace a ČOV  ve Vojnově Městci. Vyjádření vlastníků dotčených sítí a orgánů vyjadřujících se k této záležitosti jsou již vyřešeny. Probíhá jednání s dotčenými vlastníky pozemků. Závěrečné územní řízení proběhne s dotčenými vlastníky, orgány a správci sítí , které je svoláno na 12.3.2004 na OÚ ve Vojnově Městci. Územní rozhodnutí vyvolá další jednání, které bude hlavně zaměřeno na zajištění finanč. prostředků pro tuto akci.  Vznesené dotazy od zastupitelů a občanů byly zodpovězeny. 

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vojnův Městec č. 2/2004 o poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vojnův Městec č. 1/2004 o systému shromažďováním sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Vojnův Městec. (V 18.00 hod se dostavil na zasedání zastupitelstva p.Jiří Marek).
Hlasování: Pro 10,  proti 0, zdrž. 1

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plněním rozpočtu obce Vojnův Městec k 31.12.2003. Příjmy obce v roce 2003 byly 10 250 375,15 Kč a výdaje činily 10 087 482,34 Kč. Hospodaření obce skončilo s přebytkem 162 893,- Kč. Výše uvedené hospodaření zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
 
8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a odsouhlasilo závěrečný účet Základní školy ve Vojnově Městci. Hospodářský zisk za rok 2003 byl 27 646,83 a  bude použit na tvorbu rezervního fondu. Rezervní fond ZŠ použije k dalšímu rozvoji své činnosti, případně k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
      
9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a odsouhlasilo závěrečný účet Mateřské školy ve Vojnově Městci. Hospodářský zisk za rok 2003 byl 10 967,93 Kč a bude použit na  tvorbu rezervního fondu. Rezervní fond MŠ použije k dalšímu rozvoji své činnosti, případně k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady.
Hlasování: 11, proti 0, zdrž. 0

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a odsouhlasilo inventarizaci majetku Obce Vojnův Městec k 31.12.2003. Hodnota majetku obce k 31.12.2003 byla dle inventárních seznamů celkem 31 882 149,37 Kč. 
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

11. Člen finančního výboru přednesl zprávu o činnosti za rok 2003. Finanční výbor během roku se sešel 5x ke svému jednání.

12. Předseda kontrolního výboru přednesl zprávu o činnosti za rok 2003. Kontrolní výbor se během roku sešel 4x ke svému jednání.

13. Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výroční zprávu za rok 2003 Obecního úřadu Vojnova Městce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím. 
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

14. Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo odstoupení od schváleného prodeje stavebních pozemků 
      Pavel Imramovský, zápis zastup.č. 3/2003, stav.p. 566/13, o výměře 1 231 m
      Ivo Šorf, zápis zastup. č. 5/2003, stav. parcela  566/13 o výměře 1 231 m2
      Marek Dítě, zápis zastup. č. 3/2003, stav.parcela 569/15, o výměře 995 m2
      Ing. P.Petřek, zápis zastup. č. 3/2003, stav.parcela 595/7, o výměře 805 m2
      Ivo Koníček a Šárka Machová, zápis zastup. č. 5/2003, stav.p. 569/15, o výměře 995 m2

Zastupitelstvo projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 566/3 o výměře 706 m2, 566/8 o výměře 19m2 a 340/3 o výměře 914 m2 do majetku obce Voj. Městec

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej stavební parcely pro:
      Eva a Jiří Vencovských, Polnička 234, stav.parcela č. 595/7 o výměře 805 m2.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

15. Zastupitelstvo projednalo a schválilo bezúplatný převod hřbitovní kaple, která je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Vojnův Městec, na Obec Vojnův Městec. K tomuto převodu zastupitelstvo obce přístupuje z důvodu celkové rekonstrukce hřbitova a tím řešení 
venkovního vzhledu této kaple. Využití objektu v současné době není specifikováno,  předpoklad využití pro bohoslužby případně jako rozlučková síň.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 3

16. Zastupitelstvo projednalo demografický vývoj žáků v ZŠ ve Vojnově Městci s tím, že není  předpoklad dle předložených materiálů od ředitelky ZŠ udržení třech tříd I.stupně ZŠ ve Vojnově Městci. Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k udělování 
výjimek školám podle § 6 zákona č. 29/1984Sb., o soustavě základní škol, středních škol a vyšších odborných škol (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z demografického vývoje je prokazatelné, že počet žáků klesne pod minimální požadovaný průměrný počet 
17 žáků ve třídě a to i v následujících letech. Z těchto důvodů zřizovatel tj. Obec Vojnův Městec nesplňuje podmínky pro udělení výjimky a tím udržení třech tříd v ZŠ ve V.Městci pro školní rok 2004 - 2005. Nový školní rok 2004 – 2005 bude zahájen ve dvou třídách 1. –4. ročník ZŠ.
    
17. Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem a přípravou plánovaných akcí pro rok 2004.
- rekonstrukce ZŠ Vojnův Městec – v současné době zpracován investiční záměr na udělenou dotaci od ministerstva financí ČR v celkové výši 5,7 mil. Kč
- zbudování autobusové zastávky včetně přístřešku v horní části obce případně řešení bezpečnosti chodců
- ZTV v lokalitě výstavby 26 RD, požádáno o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj ve výši 2,080 mil Kč
- výměna oken v MŠ v celkových nákladech cca 100.000,- Kč
- vnitřní stavební úpravy OÚ
- osvětlení cyklostezky Vojnův Městec Krucemburk
- řešení vnitřních prostor hřbitova – chodník, odvodnění, zeď, kaple
     
18. Různé
- starosta seznámil zastupitelstvo se zhodnocením a výsledkem I.obecního plesu. Poděkoval organizátorům ze zastupitelstva a ostatním, kteří zajišťovali přípravu a chod plesu, výtěžek plesu byl 25 173,- Kč, tato částka byla uložena na zvláštní účet u ČSOB  pro účely opravy střechy a stropu kostela ve Vojnově Městci
- obec pro zajištění dokonalejšího třídění komunálního odpadu zakoupila tři kontejnery
- na plasty postaven na N.Huti, pro papír a bílé sklo na náměstí
- Obec V.Městec zajistila s  Autobazarem  – Z  pana. Jaroslava Zeleného v areálu  zemědělského družstva prodej propan-butanových lahví všech velikostí a to na objednávku v kanceláři OÚ a následným rozvozem každou sudou sobotu  za manipulační příplatek 15,- Kč
- Obec Vojnův Městec se přihlásila do soutěže o Zlatý erb a vyhodnocení webových stránek v kategorii obcí 
- pan Josef Křesťan upozornil na nutnou opravu oplocenek kolem nové výsadby lesních stromků a brzké zpracování spadlých stromů v obecních lesích, řešit zalesnění koupených pozemků obcí případnou dotací
- p.Ing.Zdeněk Řehák připomněl nutnost řešení obnovy vodního díla na Nové Huti, s tím že nabízí vlastní pomoc při zajišťování této akce
- pan Emil Malivánek vznesl připomínku k řešení stavu a opravy střechy sokolovny, starosta v této záležitosti odpověděl, že v první řadě je nutno řešit majetkoprávní  vztahy objektu sokolovny a v té souvislosti další kroky
- místostarosta pan Karel Malivánek upozornil na nutnost řešení majitele sokolovny včetně založení místní organizace České obce sokolské

Zapsala: Helena Vaníčková

Ing. Josef Macek, starosta Karel Malivánek,  místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
ng. Zdeněk Řehák                          Josef Křesťan

Usnesení č. 1/2004
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 25.2.2004

I. S c h v a l u j e
1) Zapisovatelku zápisu paní Helenu Vaníčkovou
2) Ověřovatele zápisu p. Ing. Zdeňka Řeháka a pana Josefa Křesťana
3) Program jednání zastupitelstva navržený starostou
4) Obecně závaznou vyhlášku Obce Vojnův Městec č. 1/2004 o systému shromažďování sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním  odpadem v obci Vojnův Městec
5) Obecně závaznou vyhlášku Obce Vojnův Městec č. 2/2004 o poplatku za užívání veřejného prostranství
6) Závěrečný účet Základní školy ve Vojnově Městci k 31.12.2003 a použití hospodářského zisku pro tvorbu rezervního fondu ZŠ
7) Závěrečný účet Mateřské školy ve Vojnově Městci k 31.12.2003 a použití hospodářského zisku pro tvorbu rezervního fondu MŠ
8) Inventarizaci majetku obce Vojnův Městec k 31.12.2003
9) Výroční zprávu za rok 2003 Obecního úřadu Vojnova Městce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím
10) Odstoupení od schváleného prodeje stavebních pozemků:
Pavel Imramovský, zápis zastup.č. 3/2003, stav.p. 566/13, o výměře 1 231 m2
Ivo Šorf, zápis zastup. č. 5/2003, stav. parcela  566/13 o výměře 1 231 m2
             Marek Dítě, zápis zastup. č. 3/2003, stav.parcela 569/15, o výměře 995 m2
             Ing. P.Petřek, zápis zastup. č. 3/2003, stav.parcela 595/7, o výměře 805 m2
             Ivo Koníček a Šárka Machová, zápis zastup. č. 5/2003, stav.p. 569/15, o výměře 995 m2
             Prodej stavební parcely pro Evu a Jiřího Vencovských, Polnička 234, stav.parcela č. 595/7 o  
             výměře 805 m2, za cenu 70,- Kč/m2
Bezúplatný převod pozemků p.č. 566/3 o výměře 706 m2, 566/8 o výměře 19 m2 a 340/3 o výměře 914 m2 do majetku obce Vojnův Městec.
11) Bezúplatný převod hřbitovní kaple z vlastnictví Římskokatolické farnosti Vojnův Městec do vlastnictví Obce Vojnův Městec
 
II.  B e r e    n a   v ě d o m í
1) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2003 konaného dne 10.12.2003
2) Zápis z rady č. 1/2004 ze dne 15.1.2004 a zápis č. 2/2004 ze dne 4.2.2004
3) Zprávu Ing.Luboše Petříčka o průběhu územního řízení ke stavbě splaškové kanalizace a ČOV ve Vojnově Městci
4) Zprávu o plnění rozpočtu obce Vojnův Městec k 31.12.2003
5) Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2003
6) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2003
7) Řešení organizace výuky v ZŠ ve Vojnově Městci snížením na dvě třídy I. stupně ZŠ pro školní rok 2004-2005
8) Průběh a přípravu plánovaných akcí pro rok 2004
9) Vlastní pomoc p.Ing.Zdeňka Řeháka při zajišťování obnovy vodního díla na N.Huti

III.  U k l á d á
1) Panu Jiřímu Janáčkovi organizaci II. obecního plesu

Ing. Josef Macek, starosta  Karel Malivánek, místostarosta

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.