Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 28.4.2004

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 28.4.2004

7.5.2004, Helena Vaníčková

Zápis č. 2/2004 ze zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konané dne 28.4.2004

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 18.00 hod.

Počet přítomných členů zastupitelstva:13


1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu p. H.Vaníčkovou.                             

Hlasování: Pro 13, proti 0,zdrž. 0

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: p.ing. Stránský, p. Bula.                                            

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

2. Projednání zápisu z řádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.2.2004, ke kterému nebylo vzneseno připomínek.


3. Projednání zápisů z rady č. 3/2004 ze dne 23.2.2004, č. 4/2004 ze dne 15.3.2004, č. 5/2004 ze dne 29.3.2004  a č. 6/2004 ze dne 26.4.2004 bez připomínek.

4. Pan Ing. Psota seznámil zastupitelstvo obce z důvody pro pořízení územního plánu obce. I přesto, že obec měla zpracovanou urbanistickou studii z roku 1997 ing. P.Košťálem, tato studie nesplňuje požadavky konceptu územního plánu obce dle ustanovení § 21, odst. 6, stavebního zákona v platném znění a zároveň nebylo řešení urbanistické studie prověřeno dle odst. 2 a 4, § 21 stavebního zákona v platném znění, z těchto důvodů zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu obce. Rozsah řešeného územní je dán katastrálním územím Vojnův Městec.Předmětem základních výkonů jsou průzkumy, rozbory a zadání,koncept ÚP obce a návrh ÚP obce.

V 18.45 hod přišel p. Karel Polívka.

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 2


5. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s plněním rozpočtu k 31.3.2004.


6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření rozpočtu Obce Vojnův Městec pro rok 2004 ze dne 28.4.2004.

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

7. Zastupitelstvo obce Vojnův Městec v únoru 2004 rozhodlo o změně organizace školy z trojtřídní na dvojtřídní, kdy důvodem je nově stanovený minimální počet žáků na l třídu ( z 13 na 17 žáků) dle Pokynů ministryně školství č.j. 25936/2003-22. Z důvodů uvolnění jedné třídy, zastupitelstvo obce rozhodlo o zřízení školní družiny při ZŠ Vojnův Městec od 1.9.2004 a doplnění zřizovací listiny Základní školy ve Vojnově Městci vydané dne 3.10.2002 dodatkem č. 1 o doplnění hlavního účelu a předmětu činnosti v čl.III:

Účel a předmět činnosti školní družiny je vymezen v § 20 zákona č.76/78Sb. o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

8. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výběrovým řízení dodavatelů staveb. Rekonstrukce ZŠ – z 5ti vyzvaných dodavatelů byla vybrána výběrovou komisí jako zhotovitel firma PKS INPOS a.s. Žďár nad S.

Inženýrské sítě pro 26 RD – ze čtyř vyzvaných dodavatelů byla vybrána výběrovou komisí jako zhotovitel firma 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. Hamry nad Sázavou Osvětlení cyklostezky Vojnův Městec – Krucemburk – ze 7 vyzvaných dodavatelů byla výběrovou komisí jako zhotovitel firma Josef Vaníček ELOV Vojnův Městec 301


9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem a přípravou dalších akcí pro rok 2004.Částečná rekonstrukce OÚ v přízemí,  přeložení autobusové zastávky v horní části obce, výměna oken v MŠ, přeložení chodníku na hřbitově a částečné odvodnění chodníku a kaple, oprava pomníku padlých na náměstí, cesta a chodník kolem kostela, dořešení slyšitelnosti veřejného rozhlasu v obci, na Borkách a na Nové Huti  Dále starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem přípravných prací pro kanalizaci a ČOV.Pro obnovu umělého koryta Vojnoměsteckého potoka s přítokem z Nové Huti byl zajištěn investiční záměr, zpracovaný Ing. Nečasem současně předpokládaných nákladem 1,8 mil Kč, v současné době pro tento záměr se nenabízí žádný dotační titul, grant a jiné možnosti financování. Zastupitel Ing. Zd. Řehák do příštího zastupitelstva předloží návrhy, možnosti, řešení obnovy umělého koryta Vojnoměsteckého potoka.

10. Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo o ukončení školního roku v ZŠ k 24.6.2004 z důvodu rekonstrukce ZŠ ve Vojnově Městci.

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

11. Zastupitelstvo obce projednalo a stanovilo úhradu neinvestičních nákladů na 1 žáka v ZŠ ve výši 3 500,- Kč/ročně.

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

12. Zastupitelstvo obce z důvodu dořešení účelnosti budovy ZŠ a školní zahrady souhlasí s převodem, případně koupí školní zahrady a to parcel č. 93 o výměře 36 m2, par č. 94 o výměře 234 m2, které tvoří nedílnou součást základní školy ve Vojnově Městci.

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

13. Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím dotace na opravu stropu kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci, který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek,  ve výši 120 000,- Kč, tj. 20% spoluúčast při žádosti o podporu z programu Podpory a rozvoje kultury a kulturního dědictví.

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

14. Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím dotace na opravu objektu č. 8 ve Vojnově Městci manželů Klukanových , který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek, ve výši 120 000,- Kč, tj. 20% spoluúčast při žádosti o podporu z programu Podpory a rozvoje a kultury a kulturního dědictví.

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 2

15. Z důvodu provedených směn obecního pozemku , zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s dodatkem č. 1 o pronájmu pozemku Českému zahrádkářskému svazu ZO Vojnův Městec par. č. 446/3 o výměře 142 m2 a par. č. 460/1 o výměře 6 396 m2 v k.ú. Vojnův Městec ( + 32 m2) za cenu 458,- Kč.

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0  

16. Dle vyhlášeného záměru, zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem obecního pozemku par. č. 676/5 o výměře 368 m2 za cenu 50,- Kč/m2 manželům Mackovým z Pardubic.

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

17. Dle rozhodnutí zastupitelstva z 24.9.2003 o prodeji obec. pozemku před domem č. 84 manželů Konopáskových, a geometrickým vyměřením, zastupitelstvo souhlasí s prodejem 23 m2 par. č. 1546/55 – ostatní plocha za cenu  50,- Kč/m2.

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 1

18. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem stavebních pozemků:

      par. č. 595/7 o výměře 805 m2 manželům Vencovským, Polnička

      par. č. 569/14 o výměře 910 m2 pro Zuzanu Lahodovou, Dolní  13/11, Žďár nad S.

      par. č. 566/13 o výměře 1231 m2 pro Josefa Pospíchala, Škrdlovice

      par. č. 569/15 o výměře 995 m2 pro Františka Sýkoru, Matějov 33

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

19. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhlášeným záměrem na využití staveb. pozemku par. č. 152 , dům č. 23 a související ostatní plocha par. č. 1547/10, jako dar od p.Františka Dvořáka. Vzhledem ke třem rozdílným žádostem a požadavkům na prodej a využití těchto pozemků je nutno řešit se zájemci.

20. Zastupitelstvo obce souhlasí s odstoupením od smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Vojnův Městec a paní Věrou Petrlíkovou, bytem Vojnův Městec č. 54 o prodeji stavebního pozemku par. č. 569/16 o výměře 889 m2.

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

21. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem a náklady řízení obecního pohřbu pana  B. Černého. Dle zákona  obec byla povinna zajistit pohřeb s nezbytně nutnými náklady. V případě neuvolnění peněz na pomník pro p. Černého od Úřadu pro zastupování státu, zastupitelé nesouhlasí s pořízením pomníku. Předané peníze po p. Černém lze použít pouze na nezbytně nutný náklad na pohřeb.

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 3

V 20.00 odešel p. Štůla.

22. Starosta obce vyzývá zastupitelé a občany ke třídění odpadů z domácností do připravených kontejnerů umístěných po obci. Do velkoobjemových kontejnerů nebude možno ukládat posečenou trávu, větve z ořezaných stromů a jiný rostlinný odpad. Tento materiál není kvalifikován jako komunální odpad z domácností.

23. Různé

Starosta projednal harmonogram příprav voleb do Evropského
parlamentu, které proběhnou ve dnech 11. a 12. června 2004.

V pátek dne 7. května 2004  zastupitelé položí věnec k uctění památkypadlých z I. a II. světové válce.

Na upozornění zastupitelů a občanů je nutné vstoupit v jednání o udržování stavu potoka v samotné obci Vojnův Městec.

Závěrem zasedání zastupitelstva starosta poděkoval za účast zastupitelům a občanům a při příležitosti významných výročí zastupitelů obce pana Klukana a pana Šimáka jim popřál mnoho zdraví a životního elánu.

Ing. Josef Macek starosta, Karel Malivánek místostarosta

                 
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Milan Stránský                                                                      
Jan Bula

 

Usnesení č. 2/2004
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 28.4.2004

 I.                   S c h v a l u j e

1)     Zapisovatelku paní Helenu Vaníčkovou

2)     Ověřovatele zápisu p. ing. Stránského, p. Bulu

3)     Program jednání zastupitelstva navržený starostou

4)     Rozhodnutí o pořízení územního plánu obce V.Městec

5)     Zřízení školní družiny při ZŠ Vojnův Městec a doplnění zřizovací listiny Základní školy ve Vojnově Městci vydané 3.10.2002 o doplnění hlavního účelu a předmětu činnosti v čl. III:

Účel a předmět činnosti školní družiny je vymezen v § 20 zák. č. 76/78Sb. o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. 

6)     Rozpočtové opatření rozpočtu Obce V.Městec pro r. 2004

7)     Ukončení školního roku v ZŠ k 24.6.2004

8)     Neinvestiční náklady na l žáka v ZŠ pro rok 2004 ve výši 3 500 Kč/rok

9)     Poskytnutí dotace na opravu stropu kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci, který je zapsán v Ústředním seznamu státních památek, ve výši 120 000,-  Kč, tj. 20% spoluúčast při žádosti o podporu z program Podpory a rozvoje kultury a kulturního dědictví

10) Poskytnutí dotace na opravu objektu č. 8 manželům Klukanovým ve Vojnově Městci, který je zapsán v Ústředním seznamu státních památek, ve výši

      120 000,- Kč, tj. 20% spoluúčast při žádosti o  podporu   z programu Podpory a  rozvoje kultury a kulturního dědictví

11) Převod nebo koupi školní zahrady par.č. 93, par. č. 94

12) Dodatek o pronájmu pozemku Českého zahrádkářského svazu ZO V.Městec

13) Prodej obecního pozemku par. č. 676/5 - manželům Mackovým Pardubice

14) Prodej obecního pozemku par.č. 1546/55 manželům Konopáskovým

15) Prodej stavebních parcel manželům Vencovským Polnička, paní Zuzaně Lahodové Žďár nad S., p. Josefu Pospíchalovi Škrdlovice a Františkovi Sýkorovi Matějov 33

16) Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí V.Městec a paní Věrou Petrlíkovou

17) Zřízení pomníku pro p.Černého v případě obdržení finanč.prostředků od Úřadu pro zastupování státu
II. b e r e     n a    v ě d o m í

1)      Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2004 konaného dne 25.2.2004

2)      Zápisy z rady č. 3/2004 ze dne 23.2.2004, č. 4/2004 ze dne 15.3.2004, č. 5/2004 ze dne 29.3.2004 a č. 6/2004 ze dne 26.4.2004

3)      Zprávu o plnění rozpočtu obce Vojnův Městec k 31.3.2004

4)      Výběrové řízení dodavatelů staveb – rekonstrukce ZŠ, inženýrské sítě pro 26 RD, osvětlení cyklostezky V.Městec – Krucemburk

5)      Průběh a přípravu akcí pro rok 2004

6)      Vyhlášený záměr na využití staveb.pozemku u domu č. 23 – dar p.Fr. Dvořáka


II.                U k l á d á
1)     Starostovi obce svolat dotčené zájemce k využití  par.č. 152, dům č. 23 a související ostatní plochy par. č. 1547/10 k vyřešení vyhlášeného záměru

2)     Starostovi obce projednat v radě obce a zpracovat zásady pro důslednější třídění domovního odpadu a likvidaci trávy a větví

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
17.8°C - 0:00:01 - 12.8.2020

Novinky e-mailem