Vojnův Městec
česky english deutsche

Elektronická podatelna

Informace k doručování datových zpráv Úřadu městysu Vojnův Městec.

Adresa elektronické podatelny
pro příjem všech datových zpráv vojnuv.mestec@kr-vysocina.cz.

Adresa umístění elektronické podatelny pro přijímání datových zpráv na technických nosičích
pracoviště podatelny
Úřad městysu Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Pravidla pro potvrzování příjmu datové zprávy
Příjem elektronické zprávy (podepsané elektronickým podpisem) je obsluhou elektronické podatelny potvrzen. Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
K podání, které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a které nebude do 3 dnů doplněno písemným podáním, nebo podáno v uvedené lhůtě ústně do protokolu, se dále nepřihlíží, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá, že správní orgán je oprávněn zahájit řízení ve věci samé z moci úřední (z vlastního podnětu).
Na podání, které je svým obsahem podáním podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se nahlíží stejně, jako kdyby bylo podáno písemně.
Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy tohoto obsahu:
"Vaše podáni .. bylo přijato dne 2006-01-04 10:57:19 k dalšímu zpracováni."
Zpráva je podepsána kvalifikovaným certifikátem pracovníka podatelny, který podání přijal.

Seznam povolených formátů datových zpráv
(předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů)

- formát *.txt (prostý text)
- formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
- formát *.rtf (RTF format)
- formát *.doc (soubory Microsoft Word či alternativ)
- formát *.pdf (grafický formát)
- formát *.xls (soubory Microsoft Excel či alternativ)
- formát *.tif, *.gif, *.jpg, *.jpeg (obrázky)

Seznam povolených typů nosičů
- disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
- CD se souborovým systémem ISO9660

Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem
V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí. Pokud zpráva obsahuje kód, který by mohl poškodit informační systém (vir), dojde k odstranění této škodlivé části z dalšího zpracování zprávy.
Nevyžádané opakované reklamní informace mohou být odmítnuty. Zpráva o odmítnutí obsahuje důvod odmítnutí zprávy a obsahuje následující text:
Vaše podání … bylo odmítnuto dne 28.2.2006 12:10:25 z dalšího zpracování na úřadu
Důvod odmítnutí: Odůvodnění odmítnutí.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu starosta@vojnuvmestec.cz, případně volejte na tel. č. 566 659 327.

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Obecního úřadu Vojnův Městec
- Ing. Josef Macek, kvalifikovaný certifikát číslo 00 9a 1d b8, vydaný PostSignum QCA, platný do 11.7.2006

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě
- zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
7.9°C - 3:10:02 - 29.5.2020

Novinky e-mailem