Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Informace obecního úřadu - poplatky

Informace obecního úřadu - poplatky

16.1.2007, Jiří Marek

Zastupitelstvo obce mimo jiné se na svém posledním zasedání v minulém roce dne 19.12.2006 zabývalo nákladovostí svozu a likvidací komunálního odpadu a úhradou za dodávku pitné vody.

Z důvodu zvýšení cen energií a služeb, bylo nutno řešit zvýšení úhrady služeb poskytovaných občanům naší obce. Tyto úhrady, které byly odsouhlaseny v navýšení cca 10%,  pocítí každá rodina, každý plátce. Přesto je nutno připomenout, že toto zvýšení úhrad plně nepokryje celkové vynaložené náklady. Z těchto důvodů zastupitelstvo obce odsouhlasilo diferenciaci za úhradu poskytovaných služeb mezi trvale žijícími občany a občany bez trvalého pobytu v obci. Při této příležitosti připomínáme, že přehlášení několika málo občanů v náborové kampani města Jihlavy,  nám ostatním občanům nepomůže řešit celkové náklady za poskytované služby.

Poplatek za odvoz  a uložení komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce dne 19.1.2006 vydalo obecně závaznou vyhlášku č.2/2006  o poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek platí:

a)      fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto  osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

      Sazba poplatku činí celkem 330,-  Kč za poplatníka a rok. 

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální  rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

     Sazba poplatku činí celkem 450,- Kč/rok/stavbu.

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku a to v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, případně převodem na účet u ČSOB ve Žďáře nad Sázavou

č.účtu 123125081/0300 s variabilním symbolem čísla domu.

Poplatek za úhradu dodávky pitné vody

Cena vodného pro rok 2007

Zastupitelstvo projednalo zprávu o činnosti a hospodaření provozovatele vodovodu (v majetku obce V.Městec)  Velké Dářko, s.r.o, Škrdlovice. a na základě této zprávy  schválilo cenu vodného pro rok 2007 35,-/m3 cena vodného pro podnikatele s provozovnou ve V.Městci je ceno dotována částkou 9,- Kč, vodné činí 26,-/m3 cena vodného pro trvale žijící občany je dotována částkou 13,- ,vodné činí   22,-/m3.

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.