Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Postup získání informace od Obecního úřadu Vojnova Městce

Postup získání informace od Obecního úřadu Vojnova Městce

1.1.2002, Jiří Marek

Podání žádosti o poskytnutí informace Obecním úřadem Vojnova Městce i jejich poskytování zaměstnanci obecního úřadu se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) a Metodickým pokynem ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Metodický pokyn“).

1. Podání žádosti o poskytnutí informace Obecním úřadem Vojnova Městce i jejich poskytování zaměstnanci obecního úřadu se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) a Metodickým pokynem ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Metodický pokyn“). Text Zákona, Metodického pokynu je přístupný prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese http://www.uvis.cz. Pravidla poskytování informací Obecního úřadu Vojnův Městec jsou přístupná prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese http://sweb.cz/vojnuvmestec; dále přístupná k nahlédnutí na Obecním úřadě Vojnova Městce v úředních hodinách.

Obecný postup při vyřizování žádosti

1. Informaci požadovanou telefonicky (ústně) poskytuje obecní úřad neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.

2. Písemná žádost je podávána na adresu: Obecní úřad Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01  Žďár nad Sázavou 1.

3. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně na úřadě (viz. uvedená adresa), prostřednictvím faxu na čísle 0616/659 327; nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: obec.vmestec@worldonline. Poznámka: Písemná žádost musí zejména obsahovat: Jméno, Příjmení, Adresu doručení odpovědi (vhodné je uvést tel., fax, e-mail…); datum; podpis žadatele.

Možnosti vyřízení písemné žádosti
1. Poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo umožnění nahlédnutím do příslušného spisu (o kterém se pořídí zápis podepsaný žadatelem).

2. Odložením žádosti (je-li žádost neúplná, nebo pokud se nevztahuje k působnosti Obecního úřadu Vojnova Městce).

3. Odmítnutí žádosti (pokud se formě žádosti i z části nevyhoví nebo není po výzvě žadatelem doplněna).

Nevyhovění žadateli ze strany Obecního úřadu Vojnova Městce

1. Proti rozhodnutí Obecního úřadu Vojnova Městce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat rozklad ve lhůtách stanovených zákonem na adrese: Obecní úřad Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01  Žďár nad Sázavou 1. Poznámka: Písemný rozklad musí zejména obsahovat: Jméno, Příjmení, Adresu doručení odpovědi (vhodné je uvést tel., fax, e-mail…), dále Předmět původní žádosti o informace (jaká informace byla požadována); datum podání žádosti; datum odmítnutí žádosti; v čem je spatřováno porušení zákona; čeho se žadatel domáhá; datum; podpis.

2. Rozklad lze podat pouze písemnou formou. Rozklad musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení Zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud rozklad tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, Obecní úřad Vojnova Městce jej odloží.

Vše upravuje zákon
Další postupy (neuspokojivá odpověď na žádost, neakceptování skutečnosti ve věci rozkladu, apd.) upravují zákonné předpisy a nařízení. Předpisy upravující postup Obecního úřadu Vojnova Městce při poskytování informací veřejnosti jsou pak zejména tyto: 1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; 2. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.; 3. Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 4. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; 5. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; 6. Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha č. 1 k usnesení vlády č. 875 ze dne 6.9.2000); 7. Standard ÚVIS 2001 Částka 7 – Standard ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů ČR.

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.