Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Zápis 10/2007 ze zasedání rady dne 20. 9. 2007

Zápis 10/2007 ze zasedání rady dne 20. 9. 2007

2.10.2007, Hana Marková

Zápis 10/2007 ze zasedání rady městyse Vojnova Městce, konaného dne 20. 9. 2007 v 17.00 hod. na úřadu městyse  Vojnově Městci

Přítomni:          Ing. Josef Macek
                          Miroslava Zvolánková
                          Jana Nepovímová
                         Jan Štůla

Omluveni          Karel Malivánek

1. Schválení zapisovatele
Rada městyse schválila jako zapisovatelku řádného zasedání rady pí. M. Zvolánkovou
Hlasování : Pro 4

2. Schválení zápisu z řádného rady zastupitelstva městyse Vojnův Městec ze dne 29. 8. 2007
Byl přečten a schválen zápis z minulého zasedání rady městyse Vojnův Městec, které
se konalo dne 29. 8. 2007.
Hlasování : Pro 4

3. Schválení usnesení rady ze dne 29. 8. 2007
Bylo přečteno a schváleno usnesení z rady městyse Vojnův Městec ze dne 29. 8. 2007.
Hlasování : Pro 4

4. Program rady městyse Vojnův Městec  
Starostou byl navržen program jednání rady městyse, který byl schválen.
Hlasování: Pro 4

5. Veřejnoprávní smlouva
Rada projednala návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Krucemburk a městysem Vojnův Městec. Předmětem smlouvy je čištění splaškových vod na ČOV Krucemburk V návrhu pro stanovení ceny za čištění splaškových vod je podkladem vždy ekonomické vyhodnocení nákladů za provoz ČOV v předcházejícím roce. Návrh smlouvy řeší dobu trvání smlouvy na dobu neurčitou s možností případného odstoupení jen dohodou schválenou zastupitelstvy účastníků smlouvy. Rada po projednání az důvodu mnoha nevyjasněných záležitostí k uzavření     veřejnoprávní smlouvy nevynesla výrok. Rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy projedná zastupitelstvo městyse.

6. Projednání záměru na prodej pozemků č. 4/2007
Rada projednala žádost paní L. V., Palachova 1/17, 591 01  Žďár nad Sázavou k odkoupení části parcely 1547/8 dle geometrického plánu 39 m2 a doporučuje zastupitelstvu  schválení této žádosti.
Rada dále projednala žádost  pana Ing. V.N.  k odkoupení části pozemku parcel č. 83/1 a 1546/8. Rada po diskuzi, kde se jeví případným prodejem nevyřešená hranice mezi sousedními domy č.p. 105 a č.p. 53  z těchto důvodů navrhuje vyvolat jednání s dotčenými účastníky řízení ve věci této výše uvedené žádosti dle záměru č. 4/2007.

7. Vyjádření k projektu
Rada projednala žádost manželů Danihelkových, Vojnův Městec č.p. 16 o vyjádření k projektu na přístavbu rodinného domku a s předloženým projektem souhlasí
Hlasování: Pro 4

8. Autobusová zastávka u ZŠ Ždírec nad Sázavou
Rodiče dětí docházejících do ZŠ Zdírec nad Doubravou žádají úřad městyse o zařízení zastávky u této školy ve spojení do Vojnova Městce ve 13:00 a v 15:00 hodin u dopravce.

9. Výstavba TI 11 RD
Rada byla seznámena s průběhem stavebního řízení a s případnou možností zahájení této výstavby ještě v roce 2007. Pro tuto akci bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.

10. Granty vyhlášené krajem Vysočina
1) Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 04/180/07    o poskytnutí podpory ve výši 32 000,- na nákup zahradních kompostérů.
 
 Hlasování: Pro 4
 
2) Žádost podaná v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2007“ nebyla vybrána.

11. Finanční kontrola 26 TI
Starosta podal zprávu o zahájení kontroly Finančním úřadem Žďár nad Sázavou na výstavbu 26 TI. Kontrola probíhá, není uzavřena.

12. Hospodaření v obecních rybnících
Z provozních a hospodářských důvodů bude rybník Šišmák ke 13. 10. 2007 vypuštěn. Rybník V Občinách bude loven 20. 10. 2007.

13. Vizitace farnosti
Dne 27. 9. 2007 při příležitosti generální vizitace naší farnosti navštíví Vojnův  Městec a kulturní památku kostel Sv. Ondřeje  královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka OP v odpoledních hodinách.

14. 110. výročí ZŠ Světnov
Starosta informoval radu o výročí otevření školy ve Světnově s oslavami.

 Ing. Josef Macek             
 starosta  

 MiroslavaZvolánková                                                                                                                       
 členka rady

 

Usnesení 10/2007
ze zasedání rady městyse Vojnův Městec, konaného dne 20. 9. 2007 v 17:00 
na úřadě  městyse ve Vojnově Městci
                                                       
1) S c h v a l u j e :
 
       1)  Zapisovatelku pí. Zvolánkovou
2) Zápis ze zasedání rady  městyse 29. 8. 2007
 3)  Usnesení ze zasedání rady městyse 29. 8. 2007
 4)  Program jednání rady městyse Vojnův Městec
3) Přístavbu rodinného domku čp 16 manželů Danihelkových
4) Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory FV 04/180/2007
 
5) B e r e   n a   v ě d o m í:

      1)  Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Krucemburk a městysem Vojnův    Městec
2)  Zprávu o průběhu stavebního řízení na výstavbu TI pro 11 RD
3) Vyrozumění kraje Vysočina k neposkytnutí podpory na grantový program 
      Rozvoj Vesnice 2007
4) Zprávu o průběhu fin. kontroly na akci výstavba TI 26 RD
1) Plánovaný výlov obecních rybníků
2) Návštěvu královéhradeckého biskupa
3) Oslavy 110. výročí ZŠ Světnov

3)    U k l á d á

1) Ukládá starostovi předložit žádost paní L.V. o odkup části pozemky 1547/8 ve výměře 39 m2 k projednání do zastupitelstva.
2) Ukládá starostovi vyvolat jednání k žádosti pana Ing. V.N.  k prodeji obecního pozemku mezi nemovitostmi č.p 105 a č. p. 53
3) Ukládá úřadu městyse zjistit možnosti zřízení zastávky u ZŠ Ždírec nad Doubravu pro spoje jedoucí do Vojnova Městce ve 13:00 a v 15:00 hodin  

 

 Ing. Josef Macek                                                                         Miroslava Zvolánková
         starosta                                                                                         členka rady

 

 
                                                                                  
    

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.