Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Zápis 11/2007ze zasedání rady městyse

Zápis 11/2007ze zasedání rady městyse

2.11.2007, Hana Marková

konaného dne 15.10.2007 v 14.30.hod ve 14:30 na úřadě městyse Vojnův Městec
Zápis má odstraněny některé osobní informace, kompletní text je k nahlédnutí na úřadě městyse.

Přítomni: Ing. Josef Macek
                          Karel Malivánek
                          Miroslava Zvolánková
                          Jan Štůla
Omluveni:        Jana Nepovímová
                      
                      
1. Schválení zapisovatele
Rada městyse schválila jako zapisovatelku řádného zasedání rady pí. M.Z.
Hlasování : Pro 4

2. Schválení zápisu z řádného zasedání rady městyse Vojnův Městec z 20.9.2007
Byl přečten a schválen zápis z minulého zasedání rady městyse Vojnův Městec, které se konalo 20.9.2007.         
Hlasování: Pro 4

3. Schválení usnesení rady z 20.9.2007  
Bylo přečteno a schváleno usnesení rady městyse Vojnův Městec ze dne 20.9.2007.
Hlasování: Pro 4

4. Program rady městyse Vojnův Městec
Starostou byl navržen program jednání rady , který byl schválen
Hlasování: Pro 4

5. Výběrové řízení na dodavatele pro zakázku Lokalita rodinných domů “ Za Markovými“ Vojnův městec, TI 11 RD
Jmenovaná hodnotící komise posoudila nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele, kdy v zadávací dokumentaci bylo jediné kritérium a to nabídková cena. Hodnotící komise doporučila nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Jako nejvhodnější nabídka dle výše uvedeného kritéria vzešla firma 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s., Hamry nad Sázavou 367.
Rada po projednání schválila dodavatele na uvedenou zakázku a souhlasí s uzavřením smlouvy s
1. Žďárskou  plynařskou a vodařskou, a.s., Hamry nad Sázavou 367.
Hlasování: Pro 4

6. Prodej obecních pozemků
Na základě doporučení zastupitelstva obce k prodeji obecních pozemků bylo vyvoláno jednání za účasti dotčených majitelů nemovitostí.
Starosta seznámil radu o jednání, které proběhlo mezi p. Ing. V. N. a  p. P. M. ohledně odkoupení části pozemku parcel č. 83/1 a 1546/8, mezi nemovitostmi č.p. 105 a č.p. 53.Výše jmenovaní se domluvili na podmínkách prodeje. Z jednání vyplynula nutnost geometricky zaměřit stávající stav a následný prodej jednotlivých částí obecního majetku pro p. Ing. V. N. a p. P.M. 
Hlasování: Pro 4

7. Správní řízení z moci úřední
Starosta informoval radu o správním řízení vedeném Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou, odborem životního prostředí k odstranění naveženého valu zeminy na parcele č. 1139/11
Rada toto bere na vědomí

8. Oprava silnice I/37 přes Vojnův Městec     
ŘSD ČR správa Jihlava připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Ve Vojnově Městci proběhlo
4. 10. 2007 jednání k řešení výše uvedené akce. Městys Vojnův Městec je na akci zúčastněn majetkem kanalizace položené v tělese silnice. Dále bude nutno zvážit řešení položení nových obrubníků a tím vyvolané náklady na vrub Městyse Vojnův Městec.
Rada se po diskuzi přiklání k razantnějšímu řešení, tj. pro následné období výměna stávajících obrubníků v nezbytně nutných úsecích.
Hlasování: Pro 4   

9. Oprava stávajícího venkovního vedení NN
V souvislosti s řešením přívodu elektrického proudu pro novou výstavbu 11 RD se zpracovává projekt na opravu rozvodů NN v lokalitě Košinovské silnice a větší části Nové ulice. Náklady půjdou na vrub E.ONu. Rada s touto variantou souhlasí.
Hlasování: Pro 4

10. Veřejně prospěšné práce
Rada projednala umístění klienta na výkon trestu obecně prospěšných prací odsouzeného M. T. a souhlasí s výkonem trestu obecně prospěšné práce v rozsahu 180 hodin ve Vojnově Městci v době do 30. 4. 2008.
Hlasování: Pro 4

11. Provoz sněhové frézy
Pro zimní období je nutno zajistit obsluhu vlastní sněhové frézy. Dřívější obsluhovatel p. Č. nemá zájem dále provozovat tuto službu. Po diskuzi místostarosta K. M. projedná možnost obsluhy s někdejším zájemcem p. J. K.. Rada tento záměr schvaluje.
Hlasování: Pro 4

12. Příprava smlouvy na dopravní obslužnost
Firma CONNEX Východní Čechy a. s. připravuje dopravní obslužnost v sobotu a v neděli na období 2008-2009. Cena dopravního výkonu je stanovena na 29,80 Kč/ km. Rada pověřuje starostu k dalšímu jednání a případnému uzavření smlouvy.

13. Zpráva o průběhu stavebních akcí
1) Mateřská škola – práce pokračují dle harmonogramu. V tomto týdnu budou osazovány krovy včetně dřevního zakrytí.
2) Městecký potok – práce pokračují. Při výstavbě zdi problém s velikostí kamene.
3) Zdravotní středisko – probíhá vyzdívání štítů a sředové zdi, v dalším týdnu bude následovat usazování krovů včetně pobití.

 11. Závěr
Starosta obce poděkoval  členům rady za účast a aktivní přístup při jednání.
 

 Zasala: M.Z.

Ing. Josef Macek
starosta

Karel Malivánek místostarosta                                                                                             

 Usnesení 11/2007
ze zasedání rady městyse Vojnův Městec, konaného dne 15.10.2007 v 14.30 hod. na úřadě  městyse ve Vojnově Městci
                                                       
I. S c h v a l u j e :

  1)   Zapisovatelku pí. M. Z.
  2)   Zápis ze zasedání rady městyse z 29.9.2007                        
1) Usnesení ze zasedání rady městyse z 20.9.2007
2) Program jednání rady městyse Vojnův Městec
3) Na návrh hodnotící komise nejvhodnější nabídku na dodavatele pro zakázku Lokalita rodinných    domů “ Za Markovými“ Vojnův městec, TI 11 RD firmu 1. Žďárskou  plynařskou a vodařskou a.s., Hamry      nad Sázavou 367
4) Zprávy starosty obce k řešení rekonstrukce silnice I/37 ve Vojnově Městci
5) Technické řešení rozvodů NN vedení dle výkresů firmy EPIK CZ, a. s. číslo stavby SB- 2407-017
6) Souhlasí s umístěním klienta na výkon trestu obecně prospěšných prací pana M. T.

 

II.        B e r e   n a   v ě d o m í :

Zprávu starosty k prodeje obecních pozemků panu Ing. V. N. a p. P. M.
 Informaci o vedeném správním řízení Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou k odstranění zeminy na p. č. 1139/11
1) Jednání s dopravní firmou CONNEX Východní Čechy k zajištění dopravní obslužnosti o sobotách a nedělích
2) Zprávu o průběhu stavebních akcí

 

III.  U k l á d á :

1) Místostarostovi projednat pracovní činnost obsluhu sněhové frézy v zimě 2007-2008

      Zapsala : M.  Z.

 Ing. Josef Macek
starosra

Karel Malivánek
místostarosta

 


        

 

 

 

 

 

 

 

Zápis 11/2007
  ze zasedání rady městyse Vojnova Městce, konaného dne 15.10.2007 v 14.30.hod.
 na úřadě městyse Vojnův Městec

 
Přítomni: Ing. Josef Macek
                          Karel Malivánek
                          Miroslava Zvolánková
                          Jan Štůla
Omluveni:         Jana Nepovímová
                      
                      
1. Schválení zapisovatele
Rada městyse schválila jako zapisovatelku řádného zasedání rady pí. M.Z.
Hlasování : Pro 4

2. Schválení zápisu z řádného zasedání rady městyse Vojnův Městec z 20.9.2007
Byl přečten a schválen zápis z minulého zasedání rady městyse Vojnův Městec, které se konalo 20.9.2007.         
Hlasování: Pro 4

3. Schválení usnesení rady z 20.9.2007  
Bylo přečteno a schváleno usnesení rady městyse Vojnův Městec ze dne 20.9.2007.
Hlasování: Pro 4

4. Program rady městyse Vojnův Městec
Starostou byl navržen program jednání rady , který byl schválen
Hlasování: Pro 4

5. Výběrové řízení na dodavatele pro zakázku Lokalita rodinných domů “ Za Markovými“ Vojnův městec, TI 11 RD
Jmenovaná hodnotící komise posoudila nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele, kdy v zadávací dokumentaci bylo jediné kritérium a to nabídková cena. Hodnotící komise doporučila nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Jako nejvhodnější nabídka dle výše uvedeného kritéria vzešla firma 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s., Hamry nad Sázavou 367.
Rada po projednání schválila dodavatele na uvedenou zakázku a souhlasí s uzavřením smlouvy s
1. Žďárskou  plynařskou a vodařskou, a.s., Hamry nad Sázavou 367.
Hlasování: Pro 4

6. Prodej obecních pozemků
Na základě doporučení zastupitelstva obce k prodeji obecních pozemků bylo vyvoláno jednání za účasti dotčených majitelů nemovitostí.
Starosta seznámil radu o jednání, které proběhlo mezi p. Ing. V. N. a  p. P. M. ohledně odkoupení části pozemku parcel č. 83/1 a 1546/8, mezi nemovitostmi č.p. 105 a č.p. 53.Výše jmenovaní se domluvili na podmínkách prodeje. Z jednání vyplynula nutnost geometricky zaměřit stávající stav a následný prodej jednotlivých částí obecního majetku pro p. Ing. V. N. a p. P.M. 
Hlasování: Pro 4

 

7. Správní řízení z moci úřední
Starosta informoval radu o správním řízení vedeném Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou, odborem životního prostředí k odstranění naveženého valu zeminy na parcele č. 1139/11
Rada toto bere na vědomí

8. Oprava silnice I/37 přes Vojnův Městec     
ŘSD ČR správa Jihlava připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Ve Vojnově Městci proběhlo
4. 10. 2007 jednání k řešení výše uvedené akce. Městys Vojnův Městec je na akci zúčastněn majetkem kanalizace položené v tělese silnice. Dále bude nutno zvážit řešení položení nových obrubníků a tím vyvolané náklady na vrub Městyse Vojnův Městec.
Rada se po diskuzi přiklání k razantnějšímu řešení, tj. pro následné období výměna stávajících obrubníků v nezbytně nutných úsecích.
Hlasování: Pro 4   

9. Oprava stávajícího venkovního vedení NN
V souvislosti s řešením přívodu elektrického proudu pro novou výstavbu 11 RD se zpracovává projekt na opravu rozvodů NN v lokalitě Košinovské silnice a větší části Nové ulice. Náklady půjdou na vrub E.ONu. Rada s touto variantou souhlasí.
Hlasování: Pro 4

10. Veřejně prospěšné práce
Rada projednala umístění klienta na výkon trestu obecně prospěšných prací odsouzeného M. T. a souhlasí s výkonem trestu obecně prospěšné práce v rozsahu 180 hodin ve Vojnově Městci v době do 30. 4. 2008.
Hlasování: Pro 4

11. Provoz sněhové frézy
Pro zimní období je nutno zajistit obsluhu vlastní sněhové frézy. Dřívější obsluhovatel p. Č. nemá zájem dále provozovat tuto službu. Po diskuzi místostarosta K. M. projedná možnost obsluhy s někdejším zájemcem p. J. K.. Rada tento záměr schvaluje.
Hlasování: Pro 4

12. Příprava smlouvy na dopravní obslužnost
Firma CONNEX Východní Čechy a. s. připravuje dopravní obslužnost v sobotu a v neděli na období 2008-2009. Cena dopravního výkonu je stanovena na 29,80 Kč/ km. Rada pověřuje starostu k dalšímu jednání a případnému uzavření smlouvy.

13. Zpráva o průběhu stavebních akcí
1) Mateřská škola – práce pokračují dle harmonogramu. V tomto týdnu budou osazovány krovy včetně dřevního zakrytí.
2) Městecký potok – práce pokračují. Při výstavbě zdi problém s velikostí kamene.
3) Zdravotní středisko – probíhá vyzdívání štítů a sředové zdi, v dalším týdnu bude následovat usazování krovů včetně pobití.

 

 

 


11. Závěr
Starosta obce poděkoval  členům rady za účast a aktivní přístup při jednání.

 

 


Zapsala : M. Z.

 

 

 

 

 

      Ing. Josef Macek              Karel Malivánek                                                                                                                      
                      starosta                                             místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení 11/2007
ze zasedání rady městyse Vojnův Městec, konaného dne 15.10.2007 v 14.30 hod.  
na úřadě  městyse ve Vojnově Městci
                                                       
I. S c h v a l u j e :

  1)   Zapisovatelku pí. M. Z.
  2)   Zápis ze zasedání rady městyse z 29.9.2007                        
1) Usnesení ze zasedání rady městyse z 20.9.2007
2) Program jednání rady městyse Vojnův Městec
3) Na návrh hodnotící komise nejvhodnější nabídku na dodavatele pro zakázku Lokalita rodinných    domů “ Za Markovými“ Vojnův městec, TI 11 RD firmu 1. Žďárskou  plynařskou a vodařskou a.s., Hamry      nad Sázavou 367
4) Zprávy starosty obce k řešení rekonstrukce silnice I/37 ve Vojnově Městci
5) Technické řešení rozvodů NN vedení dle výkresů firmy EPIK CZ, a. s. číslo stavby SB- 2407-017
6) Souhlasí s umístěním klienta na výkon trestu obecně prospěšných prací pana M. T.

 

II.        B e r e   n a   v ě d o m í :

Zprávu starosty k prodeje obecních pozemků panu Ing. V. N. a p. P. M.
 Informaci o vedeném správním řízení Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou k odstranění zeminy na p. č. 1139/11
1) Jednání s dopravní firmou CONNEX Východní Čechy k zajištění dopravní obslužnosti o sobotách a nedělích
2) Zprávu o průběhu stavebních akcí

 

III.  U k l á d á :

1) Místostarostovi projednat pracovní činnost obsluhu sněhové frézy v zimě 2007-2008

      Zapsala : M.  Z.

 

 


                             Ing. Josef Macek                                                                         Karel Malivánek
                                 starosta                                                                                        místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.