Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Zápis 3/2008 ze zasedání rady Městyse Vojnův Městec

Zápis 3/2008 ze zasedání rady Městyse Vojnův Městec

28.3.2008, Hana Marková

konaného dne 4.3.2008 v 16.00.hod. na úřadě Městyse Vojnův Městec. Zápis má odstraněny některé osobní údaje. Kompletní text je uložen na úřadě městyse

Přítomni:          Ing. Josef Macek
                         Karel Malivánek
                         Miroslava Zvolánková
                         Jana Nepovímová
                         Jan Štůla

1. Schválení zapisovatele
Rada městyse schválila jako zapisovatelku řádného zasedání rady pí M.Z.
Hlasování : Pro 5

2. Schválení zápisu z řádného zasedání rady Městyse Vojnův Městec ze 4.2.2008
Byl přečten a schválen zápis z minulého zasedání rady Městyse Vojnův Městec, které se konalo 4.2.2008.
Hlasování: Pro 5

3. Schválení usnesení rady ze 4.2.2008  
Bylo přečteno a schváleno usnesení rady Městyse Vojnův Městec ze dne 4.2.2008.
Hlasování: Pro 5

4. Program rady Městyse Vojnův Městec
Starostou byl navržen program jednání rady , který byl schválen.
Hlasování: Pro 5

5. Veřejné osvětlení
Starosta podal informaci k nabídce a řešení provozu veřejného osvětlení společností CITELUM, a.s. spočívající v rekonstrukci a dalším zajištění provozu na 7 let. Rada souhlasí s předáním podkladů k vypracování nabídky firmou CITELUM, a.s. a bere toto na vědomí.


6. Kácení stromů
Rada projednala a souhlasí s pokácením 4 stromů ( 2 x bříza, 1x smrk, 1x javor) na parcele č. 508/2 ve vlastnictví p. L.. Dále pak skácení 1 stromu na pozemku parcela č. 47/6 v majetku Městyse Vojnův Městec. Rada se také zabývala úpravou stromů na náměstí.
Hlasování: Pro 5

7. Úprava stromoví na náměstí
Pro zajištění  bezpečnosti a ochrany majetku je nutno provést další prořez vzrostlých stromů na náměstí. Rada souhlasí s nabídkou firmy S.K. k provedení prací.
Hlasování: Pro 5

8. Výkon obecně prospěšných prací
Starosta informoval radu o výkonu obecně prospěšných prací p.F.B. v trvání 100 hodin formou pomocných a úklidových prací, který byl uložen Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou


9. Žádost o dotace pro výstavbu TI
Starosta projednal podmínky a možnosti podání žádosti na MMR  pro výstavbu TI pro 11 RD. Výše dotace na 1 připravovaný RD je 50 000,- Kč. Termín podání žádosti je 31.3. 2008. Rada souhlasí
Hlasování: Pro 5

10. Příprava V. Obecního plesu
Starosta projednal harmonogram přípravy obecního plesu.

11. Příprava zasedání zastupitelstva
Starosta projednal program jednání zastupitelstva

12. Závěr
Starosta obce poděkoval  členům rady za účast a aktivní přístup při jednání.


Zapsala : M. Z.

 

 

 

 

 
      Ing. Josef Macek              Karel Malivánek                                                                                                                      
                      starosta                                            místostarosta

 

Usnesení 3/2008
ze zasedání rady Městyse Vojnův Městec, konaného dne 4.3.2008 v 16.00 hod.  
na úřadě  Městyse ve Vojnově Městci
                                                       
      I.         S c h v a l u j e :

                     1)   Zapisovatelku pí. M. Z.
II. Zápis ze zasedání rady městyse ze 4.2.2008
III. Usnesení za zasedání rady městyse ze 4.2.2008
IV. Program zasedání rady městyse Vojnův Městec
V. Pokácení 4 stromů ( 2 x bříza, 1x smrk, 1x javor) na parcele č. 508/2 ve vlastnictví p. L. Dále pak skácení 1 stromu na pozemku parcela č. 47/6 v majetku Městyse Vojnův Městec. 
VI. Úpravu stromoví na náměstí z důvodu ochrany bezpečnosti a majetku 
VII. Souhlasí s podáním žádosti o dotace na výstavbu TI pro 11 RD        

B e r e  n a  v ě d o m í :

1) Nabídku firmy CITELUM na provozování veřejného osvětlení
2) Výkon trestu obeně prospěšných prací p. F. B.
3) Přípravu V. Obecního plesu

 

      Zapsala : M.  Zvolánková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ing. Josef Macek                                                                         Karel Malivánek
                                 starosta                                                                                        místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 


-3 -

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.