Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Zápis 4/2008 ze zasedání rady městyse Vojnův Městec

Zápis 4/2008 ze zasedání rady městyse Vojnův Městec

30.4.2008, Hana Marková

konaného dne 21. 4. 2008 v 16:30 v budově radnice
Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je k nahlédnutí na úřadě městyse.

 Přítomni: Ing. Josef Macek
                         Karel Malivánek
                         Miroslava Zvolánková
                         Jana Nepovímová
Omluveni:       Jan Štůla

 1. Schválení zapisovatele
Rada městyse schválila jako zapisovatelku řádného zasedání rady pí M.Z.
Hlasování : Pro 4
 

2. Schválení zápisu z řádného zasedání rady Městyse Vojnův Městec ze 4.3.2008
Byl přečten a schválen zápis z minulého zasedání rady Městyse Vojnův Městec, které se konalo 4.3.2008.
Hlasování: Pro 4

3. Schválení usnesení rady ze 4.3.2008  
Bylo přečteno a schváleno usnesení rady Městyse Vojnův Městec ze dne 4.3.2008.
Hlasování: Pro 4

4. Program rady Městyse Vojnův Městec
Starostou byl navržen program jednání rady , který byl schválen.
Hlasování: Pro 4

5. Humanitární sbírka
Rada projednala žádost Diakonie Broumov  o uspořádání humanitární sbírky  ve Vojnově Městci a vyhlašuje termín této sbírky a to od 12.května do 17. května 2008 v prostorách hasičské zbrojnice. Podrobný výčet sbíraných věcí je uveřejněn na webových stránkách městyse na na plakátech.

6. Hloubková inspekce v základní škole
Rada projednala zprávu z hloubkové školní inspekce v ZŠ ve Vojnové Městci. Ze zprávy inspekce vyplynulo, že výsledky ZŠ jsou ve všech oblastech konání nadprůměrné. Rada bere výsledek inspekce na vědomí.

7. Umístění E-Box Asekol
Rada byla seznámena s nabídkou umístit v městysi E-BOX. Box slouží k ekonomickému a ekologickému řešení sběru drobného nepotřebného vysloužilého elektrozařízení a je určen k umístění  do budovy úřadu městyse. Firma Asekol jej poskytuje zdarma.


8. Vyjádření ke stavebnímu řízení
Rada projednala a schválila žádost manželů M. o vyjádření se ke stavebnímu řízení na stavbu skladu zahradního nářadí a venkovního posezení  na p.č. 1149/3 v k.ú. Vojnův Městec.
Hlasování: Pro 4

9. Veřejně prospěšné práce
Starosta informoval radu o nabídce a  možnosti získání dotací od Úřadu práce z projektů ESF při vytvoření nového pracovního místa u veřejně prospěšných prací. Rada toto vzala na vědomí.

10. Veřejné osvětlení
Rada projednala nabídku na řešení a provoz veřejného osvětlení společností CITELUM, a.s. spočívající v rekonstrukci a dalším zajištěním provozu na 7 let. Jedná se o smlouvu vypověditelnou. Rada navrhuje postoupit nabídku do zastupitelstva.

11. Smlouva o dílo č. 0985/2008/POK
Rada  projednala a schvaluje smlouvu o dílo č. 0985/2008/POK mezi Městysem Vojnův Městec a PKS MONT Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38 na dodávku  plastových oken pro knihovnu a poštu.
Hlasování: Pro 4

12. Zajištění údržby zeleně
Starosta informoval radu o způsobu zajištění údržby obecní zeleně v roce 2008. Většinu bude udržovat pan S.Č., tak jako v minulých letech. Údržbu hřbitova a okolí zajistí p. F. K.. Rada dále projednala nabídku firmy AZ Global s. r. o. ze Žďáru nad Sázavou. Rada rozhodla o nákupu křovinořezu
Hlasování: Pro 4

13. Správní řízení s CHKO
Starosta seznámil radu se zahájením správního řízení CHKO  Žďárské vrchy ve věci udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, z důvodu odstranění čapího hnízda z komínu při domu č.p. 31 na základě žádosti p. F.P..
Rada toto bere na vědomí

14. Umístění velkoobjemových kontejnerů
Rada po diskuzi rozhodla,  že vzhledem k nekázni občanů v třídění odpadu do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a velký domácí odpad se tyto po  umístění jednou na horním konci a jednou na  dolním konci městyse  opět vrátí na dvůr úřadu městyse.
Hlasování: Pro 4

15. Finanční vyhodnocení V. Obecního plesu
Rada projednala finanční vyhodnocení V. Obecního plesu. Čistý zisk činí 38 889,- Kč. Rozdělení zisku bude předloženo do zastupitelstva městyse.

16. Smlouva o dílo č. 0427
Rada  projednala a schvaluje smlouvu uzavřenou mezi Městysem Vojnův Městec a MEGALITY s.r.o., Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou na  zhotovení zateplení fasády objektu č.p. 81 zdravotního střediska.
Hlasování: Pro 4

17. Využití kompostérů
Městys Vojnův Městec získal 50% dotaci na nákup kompostérů pro domácnosti. Zájemcům o řádné nakládání s kompostovatelnou hmotou  budou tyto nabídnuty k použití. Rada souhlasí.
Hlasování: Pro 4

18. Položení věnce k pomníku padlých
Rada souhlasí se zakoupením věnce a položení k pomníku padlých ve dnech výročí osvobození.
Rada bere na vědomí

19. Smlouva o smlouvě budoucí –  „Splašková kanalizace pro obec Vojnův Městec“
Rada projednala a souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Splašková kanalizace pro obec Vojnův Městec mezi Městysem Vojnův Městec a Krajem Vysočina.
Hlasování: Pro 4

20. Zpráva o investičních akcích Městyse Vojnův Městec
Starosta podal radě zprávu o prováděných akcích
1) Zdravotní středisko – harmonogram plněn, termín dokončení prací včetně fasády 31.5.2008
2) TI 11 RD – z plánovaných prací zbývá dokončit položení přívodu el. energie
3) Mateřská škola – v měsíci květnu proběhnou venkovní sanační práce, odvod dešťových vod
4) Subregionem Velké Dářko s. r. o byl vybrán projektant pro budování cylostezek.

21. Granty Fondu Vysočiny
- Rada projednala a souhlasí s podáním žádosti na projektovou činnost pro cestu k 11 RD.
- Starosta dále seznámil radu s možností získání grantu z Fondu Vysočiny na ochranu obecního majetku. Bude podána žádost, elektronické zabezpečení by bylo instalováno do prostor mateřské školky.
Hlasování: Pro 4

22. Krajská informační kampaň – Třídění odpadů
Starosta informoval radu o nové informační kampani kraje Vysočina ke třídění odpadů. Informační kampaň obsahuje výuková CD, letáčky a jiné grafické podklady.
Rada bere na vědomí 

23. Průzkum městyse Vojnův Městec – likvidace domovního odpadu
Starosta informoval radu o průzkumu, který provedli pracovníci úřadu ohledně stavu a počtu popelnic přistavených ke svozu odpadků před rodinnými domy.

24. Geometrický plán pro výkup pozemků na cestu k 11 RD
Nutno projednat návrh geometrického plánu s majitelkou pozemků paní L.M. a následně řešit odkup.

25. Zpracování urbanistické studie náměstí
Starosta informoval radu o nabídce Ateliéru zahradní a krajinné architektury Ing. A. S. z Uherského Hradiště na zpracování stavu a úpravy náměstí a okolí památníku Obětem války.
Rada toto bere na vědomí

26. Letecké snímky Vojnova Městce
Nabídka firmy Trojan pro letecké snímkování je v řešení, snímkování bude provedeno před létem 2008 včetně možnosti objednání snímků jednotlivými občany.


27. Zajištění tradičního „Pálení čarodějnic“
Místostarosta K. M. podal informaci o zajištění tradičního pálení ohně včetně sportovního programu pro děti. Akce bude zajištěna oddílem Pétanque 1293 dne 30.4.2008

28. Závěr
Starosta obce poděkoval  členům rady za účast a aktivní přístup při jednání.

 Zapsala : M. Z.

 Ing.Josef Macek                                                                                                                                  
 starosta                                      

Karel Malivánek
místostarosta 

Usnesení 4/2008
ze zasedání rady Městyse Vojnův Městec, konaného dne 21.4.2008 v 16.30 hod.  
na úřadě  Městyse ve Vojnově Městci


                                                       
I. S c h v a l u j e :

 1)   Zapisovatelku pí M. Z.
2) Zápis ze zasedání rady městyse ze 4.3.2008
3) Usnesení za zasedání rady městyse ze 4.3.2008
4) Program rady
5) Se stavbou skladu zahradního nářadí a venkovního posezení na parcele 1149/3 manželů M.
6) Smlouvu o dílo s PKS MONT na dodávku plastových oken do budovy č.p. 27
7) Způsob údržby veřejné zeleně firmou S. Č. a vlastní údržbou včetně nákupu křovinořezu
8) Provoz velkoobjemových kontejnerů
9) Schvaluje smlouvu o dílo s firmou Megality s. r. o k zhotovení zateplení fasády k objektu č.p. 81
10) Zajištění způsobu ukládání zeleně z domácností do nakoupených kompostérů
11) Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s krajem Vysočina pro akci Splašková kanalizace
12) Podání žádosti  na příspěvek na projektovou činnost pro cestu k 11 RD od Fondu Vysočiny.
Podání žádosti na příspěvek k elektronickému zabezpečení MŠ od Fondu Vysočiny 
 13)  Zprávu o průzkumu likvidace domovního odpadu jednotlivými domácnostmi 
   II.         B e r e   n a   v ě d o m í :

1) Uspořádání humanitární sbírky
2) Zprávu o hloubkové školní inspekci v ZŠ
3) Možnost umístění E-BOXU ke sběru elektro zařízení
4) Informaci o vytvoření pracovního místa veřejně prospěšných prací
5)  Správní řízení vedené Správou CHKO Žďár nad Sázavou k umístění čapího hnízda
6) Akci uctění památky padlých při významných květnových dnech
7) Zprávu starosty o probíhajících akcích
8) Zprávu starosty ke Krajské informační kampani ke třídění odpadů
9) Zprávu k urbanistickému řešení náměstí
10) Zprávu místostarosty k zajištění organizace dne 30. 4.  včetně pálení ohně

III.        U k l á d á:

1) Starostovi předložit nabídku společnosti CITELUM a. s. k zajištění provozu veřejného osvětlení do jednání zastupitelstva obce
2) Starostovi projednat rozdělení výtěžku z V. Obecního plesu
3) Starostovi projednat návrh geometrického plánu k odkupu pozemků na cestu k 11 RD
4) Starostovi zajistit úkol k leteckému snímkování Vojnův Městec

 

      Zapsala : M.  Z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 


Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.