Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Zápis 9/2007 ze zasedání rady městyse

Zápis 9/2007 ze zasedání rady městyse

7.9.2007, Hana Marková

konaného dne 29.8.2007 v 17.00 hod. na úřadě městyse Vojnův Městec.
Zápis má odstraněny některé osobní údaje. Kompletní text je uložen na úřadě městyse

Přítomni             Ing.Josef Macek
                             Jan Štůla
                             Miroslava Zvolánková
                             Jana Nepovímová

Omluveni             Karel Malivánek

 1. Schválení zapisovatele
 Rada městyse schválila jako zapisovatele řádného zasedání rady pí. Janu Nepovímovou.
 Hlasování : Pro 4

2.Schválení zápisu ze zasedání rady mětyse Vojnův Městec z 31.7.2007
 Starosta přečetl zápis z minulého zasedání rady městyse Vojnův Městec, které se
 konalo 31. 7. 2007. K zápisu nebyly vzneseny připomínky. 
 Hlasování : Pro 4

3.Schválení usnesení rady z 31.7.2007
 Starosta přednesl usnesení rady městyse Vojnův Městec ze dne 31.7.2007 a rada toto schválila
 Hlasování : Pro 4

4. Program rady městyse Vojnův Městec
 Starostou byl navržen program jednání rady, který rada schválila
 Hlasování : Pro 4

5. EON - smlouvy o připojení k distribuční síti
Rada projednala smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 700025904000010 a 700025910000010, kdy předmětem smlouvy je připojení  odběrných míst v souvislosti s výstavbou ČOV a kanalizace.
Hlasování : Pro 4

6. Smlouva o dílo
Rada projednala a schválila smlouvu o dílo s firmou Santis a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, na zhotovení projektové dokumentace, zajištění sjednaných podkladů a vykonání sjednaných inženýrských činností a autorského dozoru pro stavbu „Změna dokončené stavby č.p. 240 ve Vojnově Městci – řešení havarijního stavu objektu MŠ.“
Hlasování: Pro 4

 7. Smlouva o dílo 
Rada projednala a schválila návrh smlouvy o dílo s firmou Stylstav s.r.o., Benešovo náměstí 195, 594 51  Křižanov na dodávku „ Řešení havarijního stavu MŠ ve Vojnově Městci“s termínem plnění zakázky  30. dubna 2008.
Hlasování: Pro 4

8. Likvidace nebezpečných odpadů
Rada  projednala smlouvu s firmou Miloslav Odvárka,  ODAS, Žďár nad Sázavou  o likvidaci nebezpečných odpadů a nefunkčních elektrozařízení.
Hlasování : Pro 4

9.  Sdělení a nabídka Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Starosta informoval radu o sdělení a nabídce Krajské správy a údržby silnic Vysočiny se sídlem v Jihlavě k sečení trávy a údržbě dřevin v průjezdních úsecích obcemi. Dle tohoto sdělení a uvedených právních předpisů není silniční vegetace součástí tělesa silnice v průjezdním úseku obce, který je vymezen svislým dopravním značením a z tohoto důvodu není KSÚS oprávněna provádět sečení trávy  a údržbu dřevin. Toto by mohla KSÚS provádět pouze na základě objednávky městyse za úplatu.
Rada toto bere na vědomí.

10.Granty vyhlášené Krajem Vysočina
Starosta informoval radu o podaných grantech vyhlášených krajem Vysočina:
Bioodpady -  na nákup kompostérů
Rozvoj vesnice - možnost získání dotace na opravu cesty  " Skalka - Radostínské Borky".
V případě získání dotace bude nutno jednat s dalšími uživateli této cesty.
Grant Edice Vysočina – nepodán, tento grant je více vázán na vydání publikace.
 Rada toto bere na vědomí

11.Sdružení obrany spotřebitelů - SOS
Starosta informoval radu o projektu Partnerské poradny měst a obcí. Podrobnější informace
na webových stránkách www.spotrebitele.info/partner/partneri/php
Rada toto bere na vědomí.

12.Sdružení ADAM
Starosta informoval radu o projektu Zdravé bydlení.Sdružení ADAM provádí v domácnostech
zdarma průzkum a měření geopatogenních zón. Více informací na www.adam-pr.cz
Rada toto bere na vědomí.

12. Soutěž ZŠ
Ředitelka ZŠ přihlásila ZŠ  Vojnův Městec do soutěže ve sběru starého papíru a PET víček
v soutěžním období od 1. 9. 2007 do 20. 6. 2008, kdy mimo jiné sběr papíru bude několikrát termínově řešen přistavením velkého kontejneru k ZŠ. Podmínky a možnosti odevzdání starého papíru budou včas zveřejněny.
Rada toto bere na vědomí.

13.Odměny pro ředitelky ZŠ a MŠ
Rada projednala žádosti ředitelek MŠ a ZŠ o stanovení procenta výše odměn pro ředitelky z
nevyčerpaných mzdových prostředků za rok 2007. Rada souhlasí s vyplacením odměn pro
ředitelku MŠ ve výši 35% a pro ředitelku  ZŠ  ve výši 35 % z časově nevyčerpaných mzdových prostředků v roce 2007. O rozdělení zůstatku odměn mezi zaměstnance rozhodnou ředitelky MŠ a ZŠ. Viz. příloha č. 1 k zápisu.
Hlasování : Pro 4

14. Příprava a průběh akcí v roce 2007
Starosta přednesl radě zprávu o průběhu a přípravě akcí, započaty práce na údržbě a rekonstrukci Městeckého potoka, dále byly zahájeny práce na vestavbě 2 bytových jednotek v budově ZS. Hlavní práce na budově MŠ započnou od 15. září.

15.Zastupitelstvo obce
Rada stanovila a projednala přípravu pro jednání zastupitelstva městyse, které se bude svoláno na čtvrtek  20.9.2007 v 18.00 hod v zasedací místnosti radnice Vojnův Městec.

16.Závěr
 Starosta městyse poděkoval všem přítomným za aktivní účast.

 
Zapsala : Jana Nepovímová

 
      Ing. Josef Macek             Jana Nepovímová
                       starosta                                              členka rady
 

 Usnesení 9/2007
ze zasedání rady mětyse Vojnův Městec, konaného dne 29.8.2007 v 17.00hod 
na úřadu  městyse ve Vojnově Městci
                                                       
I. S c h v a l u j e :

  1)   Zapisovatelku pí. Nepovímovou
  2)   Zápis ze zasedání rady  městyse 31.7..2007
  3)   Usnesení ze zasedání rady městyse 31.7..2007
4)   Program jednání rady městyse Vojnův Městec
1) Smlouvy č. mezi E.ON a městysem Vojnův Městec o připojení  k distribuční soustavě
2) Smlouvu o dílo č. 08/2007 mezi firmou Santis a.s. a městysem Vojnův Městec na zhotovení projektové dokumentace
3) Smlouvu o dílo č. 41/2007 mezi firmou Stylstav s.r.o., Křižanov a městysem Vojnův Městec k řešení budovy MŠ.
4) Smlouvu  s firmou ODAS k likvidaci nebezpečného odpadu a nefunkčních elektrozařízení
  9)   Odměnu pro ředitelky ZŠ a MŠ z nevyčerpaných mzdových prostředků
        
 

II.          Bere na vědomí

  1)   Sdělení a nabídku KSÚS Vysočiny k odstraňování silniční vegetace
1) Informaci Sdružení obrany spotřebitelů
2) Informaci starosty k podání žádostí – grantové programy Kraje Vysočina
3) Přihlášku ZŠ Vojnův Městec do souteže ve sběru starého papíru a PET víček
4) Informaci starosty o projektu Zdravé bydlení od sdružení ADAM
5) Informaci starosty o přípravě a průběhu plánovaných akcí pro rok 2007
                      
III.        Ukládá

1)  Starostovi městyse zajistit pozvánku ke svolání zastupitelstva obce na 20. 9. 2007.

Zapsala : Jana Nepovímová

                 Ing. Josef Macek              Jana Nepovímová
                       starosta                                členka rady

 

 

 

 

 

 

 


Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.