Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Zápis a usnesení 7/2009 ze zasedání rady Městyse Vojnův Městec

Zápis a usnesení 7/2009 ze zasedání rady Městyse Vojnův Městec

22.7.2009, Hana Marková

konaného dne 20. 7. 2009 ve 14.30 hod na úřadě Městyse Vojnův Městec. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Vojnův Městec.

Přítomni:        Ing. Josef Macek
                        Karel Malivánek
                        Jan Štůla
                        Miroslava Zvolánková
Omluveni:      Jana Nepovímová
                      

1. Schválení zapisovatele
Usnesení:
Rada městyse schválila jako zapisovatelku zasedání rady pí M. Z.
Hlasování : Pro 4

2. Schválení zápisu ze zasedání rady Městyse Vojnův Městec z 8. 6. 2009
Usnesení:
Byl schválen zápis z minulého zasedání rady Městyse Vojnův Městec, které se konalo 8. 6. 2009.
Hlasování: Pro 4

3. Schválení usnesení rady z 8. 6. 2009
Usnesení:   
Bylo schváleno usnesení rady Městyse Vojnův Městec ze dne 8. 6. 2009.
Hlasování: Pro 4

4. Program rady Městyse Vojnův Městec
Usnesení:
Starostou byl navržen program jednání rady, který byl schválen.
Hlasování: Pro 4

5. Rozpočtové opatření 3/2009
Usnesení:
Rada projednala a souhlasí s rozpočtovým opatřením 3/2009.
Hlasování: Pro 4

6. Vyjádření k projektu
Usnesení:
Rada projednala žádost pí D. K., Bratří Čapků, Žďár nad Sázavou o vyjádření se k projektové dokumentaci na přestavbu rodinného domu č. p. 199 ve Vojnově Městci
ve vlastnictví manželů U.. Rada s přestavbou souhlasí.
Hlasování: Pro 4

7. Vyjádření se ke stavbě částečně odstraněné
Usnesení:
Rada projednala žádost manželů D. Vojnův Městec č. p. 56 k částečnému odstranění stavby a rekonstrukci objektu na stavebním pozemku č. p. 57. Rada souhlasí.
Hlasování: Pro 4
 

8. Protokol o vypořádání připomínek
Rada byla seznámena s „Protokolem o vypořádání připomínek a schválení plánu péče o Národní přírodní rezervaci Radostínské rašeliniště na období 2008-2018“.

9. Žádost o přidělení obecního bytu
Rada projednala žádost P. M. k přidělení obecního bytu. Žádost nebyla vyřešena, uvolněný byt v objektu MŠ bude součástí výstavby turistického ubytování.

10. Humanitární sbírka
Starosta informoval radu o humanitární sbírce pro Diakonii Broumov. Sbírka proběhne v období od 3. 8. - 7. 8. v pracovní době úřadu. Sbírané věci budou ukládány v malé zasedací místnosti úřadu městyse.

11. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
Usnesení:
Rada projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci:"Vojnův Městec, úprava DS NN, V.“. Vyjádření se žádá za účelem vydání územního souhlasu a stavebního povolení. Rada souhlasí.
Hlasování: Pro 4

12. Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení:
Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parcel. č. 1546/38
v katastrálním území Vojnův Městec úprava DS NN V.
Hlasování: Pro 4
 
13. Program „Zelená úsporám“
Rada se seznámila s programem Ministerstva životního prostředí administrovaným státním Fondem životního prostředí ČR zabývajícím se možností podpory a získávání dotací na investice a opatření vedoucí k úsporám a využití obnovitelných zdrojů energie rodinných a bytových domů.

14. Žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení
Usnesení:
Rada projednala a souhlasí s dokumentací pro opravu mostu pod stružním rybníkem na akci „I/37 Vojnův Městec most evid. č. 37-046“. Termín zahájení akce není stanoven.
Hlasování: Pro 4

 15. Revitalizace náměstí
Rada projednala studii pro úpravu náměstí městyse zpracovanou ateliérem List Uherské Hradiště. Celková rekonstrukce náměstí bude vyžadovat projektovou přípravu.

16. Změna provozu pošty
Rada projednala návrh provozní doby na poštovním úřadě ve Vojnově Městci, skutečná provozní doba bude odvislá z činnosti provozování poštovního úřadu ve Škrdlovicích.

17. Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast a aktivní přístup při jednání.


Zapsala : M. Z.

Ing. Josef Macek
starosta              

KarelMalivánek                                                                                                                       
místostarosta

 


Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.