Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Zápis č. 1/2008 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

Zápis č. 1/2008 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

28.3.2008, Hana Marková

konaného dne 4. března 2008 v budově úřadu městyse Vojnův Městec. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je uložen na úřadě městyse Vojnův Městec

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

Počet přítomných členů zastupitelstva 13 dle prezenční listiny.

 

1.      Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní H. M. .

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

 1. Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu pana J. Č. a pana F. D.

 

                                                                                    Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

 1. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

 1. Místostarosta pan K. M. přečetl a  projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 11.12.2007, ke kterému nebyly vzneseny připomínky, z jednání a z usnesení nepřetrvávají úkoly  a zápis byl uzavřen.

                       

 1. Místostarosta p. K. M. podal zprávu o činnosti rady městyse konaných 7. 1., 4. 2. a  4. 3. 2008. Z jednání rady vzešly úkoly, ke kterým starosta podal zprávu. Úkol projednání výsledku kontroly FÚ k čerpání dotací na výstavbu TI 26 RD bude řešen v programu zasedání samostatně. K řešení údržby zeleně v 2008 starosta sdělil, že v současné době S.Č. podal cenovou nabídku zvýšenou proti minulé smlouvě o cca 15 %. Dále rada uvažuje o řešení údržby hřbitova samostatnou smlouvou a  bude nutno zjistit podmínky jiných dodavatelů na sečení obecních pozemků. K úkolu řešení přístupové cesty k 11 RD úvozem a pro tento účel nutný odkup pozemků bylo starostou sděleno, že jednání s majiteli pozemků proběhlo a v současnosti je pozemek geometricky zaměřen a je nutno připravit podmínky smlouvy.  K zápisu nebyly vzneseny další připomínky.

 

 1. Činnost finančního výboru

Předsedkyně finančního výboru pí J. P. podala zprávu o činnosti fin. výboru a zastupitelstvo toto bere na vědomí

 

 1. Kontrola rozpočtu k 29. 2. 2008

Předsedkyně finančního výboru paní P.  přednesla kontrolu plnění rozpočtu ke dni 29. 2. 2008 dle jednotlivých kapitol schváleného rozpočtu. K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva vzali na vědomí hospodaření městyse ke konci února 2008.

 

 1. Úvěr pro výstavbu TI 11 RD

Starosta přednesl informaci k financování výstavby TI pro 11 RD v lokalitě „Za Markovými“. K této výstavbě byla uzavřena smlouva o dílo v ceně 6 928 399,- . K velké finanční náročnosti akce a nutnosti zajistit další stavební parcely není možno hradit celou akci při ostatním zajištění služeb a potřeb obce jen z běžných rozpočtových příjmů  městyse, proto je nutno řešit tuto záležitost přijmutím úvěru.

Zastupitelstvo po diskuzi  schválilo přijetí úvěru ve výši 3 000 000,- Kč.

     

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

 1. Prodej obecních pozemků

       Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej stavebních pozemků pro

-     paní D. S., p. č. 569/19 o výměře 855 m2  a stavební p.č. 443 o výměře

112 m2 za cenu již dříve schválenou tj. 70,- Kč za m2

-         pan F.S. a paní R. M. p.č. 569/15 o výměře 995 m2 za cenu již dříve schválenou  70,- Kč za m2

-          pan H. V. a paní H. V. p.č. 566/19 o výměře 980 m2, stavební p.č.437  za cenu 70,- Kč / m2 a pozemek  p.č. 566/36  o výměře 125 m2 za cenu 50,- Kč/m2

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

 1.  Zřízení věcného břemene

 Zastupitelstvo projednalo smlouvu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městysem  Vojnův Městec o zřízení věcného břemene za účelem podzemního vedení NN pro  autobusovou zastávku na horním konci v rozsahu stanoveném geometrickým plánem na parcele č. 1554/1

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

 1. Nabytí pozemků

Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s žádostí a  bezúplatným převodem pozemků, které jsou součástí komunikace, případně tvoří chodníky v sousedství komunikace od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to p.č. PK stavební 214 o výměře 52m (součást komunikace), parcely dle EN p.č.1554/5 o výměře 681 m (chodník), p.č. 1554/6 o výměře 563 m (chodník),  p.č. 1554/7 o výměře 1094 m (chodník),  p.č. 1554/8 o výměře 640 m (chodník),  p.č. 1554/9 o výměře 710 m (chodník) do majetku městyse Vojnův Městec

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

 1. Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Vojnův Městec.

Zastupitelstvo projednalo výsledek hospodaření Základní školy Vojnův Městec ve výši 1022,12 a Mateřské školy Vojnův Městec ve výši 605,28 Kč a schválilo ponechání těchto částek v rezervních fondech organizací.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

 

 1. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy

Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Vojnův Městec. V původní zřizovací listině ze dne 3. 10. 2002 se ruší obsah části  Zřizovatel a nahrazuje se novým: Městys, se sídlem ve Vojnově Městci, zastoupený starostou Ing. J. M.

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

 

 1. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy

Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Vojnův Městec. V původní zřizovací listině ze dne 3. 10. 2005 se ruší obsah části  Zřizovatel a nahrazuje se novým: Městys, se sídlem ve Vojnově Městci, zastoupený starostou městyse Ing. J. M., IČO: 00295761

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

 1. Školská rada

Ke končícímu funkčnímu období školské rady (duben 2008) byl zastupitelstvem navržen a schválen nový člen školské rady za zřizovatele školy pan J. Č.

 Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 1

 

 1. Vyúčtování ceny dodávané pitné vody za rok 2007

Starosta přednesl vyúčtování ceny pitné vody za uplynulý rok, upozornil na problémy velkých ztrát z celkového vyrobené množství vody, způsobené četnými poruchami na vodovodu následkem původní výstavby vodovodu.

                                                                                    Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

   

     17.  Finanční kontrola dotací TI 26 RD

Starosta informoval zastupitelstvo o výsledku finanční kontroly čerpání dotací na výstavbu TI 26 RD. Finanční úřad Žďár nad Sázavou neuznal část nákladů, které obec vynaložila na nákup souvisejích pozemků k celé lokalitě a z těchto důvodů vydal rozhodnutí k navrácení části dotace ve výši 104 000,- Kč z celkové výše dotace 2 080 000,- Kč.  Výše uvedená záležitost není uzavřena, byla podána žádost na posečkání platebního výměru na odvod a žádost o prominutí odvodu platebního výměru za malé porušení rozpočtové kázně, zastupitelstvo toto bere na vědomí.

 

 1. Nabídka připravované knihy leteckých snímků obcí

Fotografické a filmové studio Tulák zastoupené J. a I. T. z Velkého Meziříčí nabídlo spolupráci a informace o připravované knize leteckých fotografií obcí Žďárska. Po představení programu panem T. a následné diskuzi zastupitelů bylo odsouhlaseno, že se Městys Vojnův Městec k projektu připojí dle podmínek daných fotografickým a filmovým studiem Tulák.

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

     19. Provozování výherních hracích přístrojů

Starosta informoval zastupitelstvo městyse k povolení a  provozu VHP ve Vojnově Městci.  Žádost společnosti Playmatic s.r.o., Nové město na Moravě projednávalo zastupitelstvo městyse 11.12.2007 s výsledkem zamítnutí žádosti. Společnost Playmatic s.r.o. žádost opětovně doručila s námitkou, že výsledek jednání zastupitelstva městyse není v souladu se správním řízením. Dle zjištěných informací povolení k provozování VHP vydává na žádost  obecní úřad pro svůj územní obvod v přenesené působnosti. Pro řízení ve věcech loterií je nutno se řídit zákonem o správním řízení. Dřívějším rozhodnutím zastupitelstva městyse o nepovolení lze kvalifikovat jako pochybení. Zvýše uvedených důvodů úřad městyse provoz VHP povolil.

Po  projednání a diskuzi k této problematice zastupitelstvo revokuje usnesení zastupitelstva z 11. 12. 2007 v oddílu III. Neschvaluje bod 1) – Žádost o povolení provozu VHP v Hostinci pod Lípou

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

 1. Provoz energetické sítě společnosti E.ON

Zastupitelstvo obce se po diskuzi připojuje k námitkám předsedy Subregionu Velké Dářko pana I. H. k zajištění dodání informací na úřady samospráv při déletrvajícím přerušení dodávky elektrické energie. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

 1. Zajištění provozu veřejného osvětlení v městysu

Starosta podal informaci k nabídce a řešení provozu veřejného osvětlení společností CITELUM, a.s. spočívající v rekonstrukci a dalším zajištění provozu na 7 let. Zastupitelstvo souhlasí s předáním podkladů k vypracování nabídky firmou CITELUM, a.s. a bere toto na vědomí.

 

22.  Zpráva o průběhu  a přípravě akcí 2008

Starosta p. Ing. M. přednesl zprávu o probíhajících a připravovaných akcích.

ˇ   Zdravotní středisko -nástavba 2 bytových jednotek probíhá dle harmonogramu, termín dokončení dle smlouvy o dílo 31. 5. 2008 

Zdravotní středisko přízemní část – nutno dořešit vybavení ordinací lékařů dle projektu a     také čekárnu a místnost pro služby.

Na objektu Zdravotního střediska je nutno provést zateplení a fasádu, v současnosti probíhá výběr dodavatelů.

 

ˇ    MŠ –. Zbývají venkovní práce, dořešení dešťové kanalizace a izolací. K využití nastavěné části v nadzemním podlaží je zadán projekt.Využití pronajaté zahrady bude zpracováno dle studie od odborné firmy.

ˇ  TI 11 RD – 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. Hamry nad Sázavou v současné době dodělává práce stanovené harmonogramem, finální ukončení celé akce bude provedeno výstavbou  komunikací  v roce 2009.

V této lokalitě probíhají přípravné práce na propojení komunikací úvozem, propojení vodovodu, zbudování veřejného osvětlení. V současné době je stavební objekt zaměřen a je zadána příprava projektu, dle zaměření nutno řešit výkup pozemku.

Dále se připravuje žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj na získání dotací pro výstavbu TI pro 11 RD

ˇ  Kanalizace a ČOV – v současné době je podána žádost pro stavební rozhodnutí. Připravuje se žádost na přidělení dotace pro výstavbu.

ˇ  Oprava Pomníku padlým – Městys Vojnův Městec má příslíbené finanční prostředky od Ministerstva obrany na opravu pomníku na náměstí. Při této příležitosti se připravuje studie k opravě okolí pomníku včetně řešení celého náměstí.

ˇ  Cyklostezky v Subregionu Velké Dářko – proběhlo vstupní jednání s majitelem pozemků MVDr. K. a došlo k předběžnému odsouhlasení tras cyklostezek. Nyní probíhá výběr projekční firmy na zpracování dokumentace pro tuto výstavbu.

 

 1. V. Obecní ples

Starosta projednal harmonogram přípravy a organizace plesu.

 

 1. Diskuze
 • Zastupitel pan R. žádal informaci o pracích prováděných na cyklostezce na Krucemburk. Z dostupných informací víme, že v katastru Krucemburk se provádí elektrické připojení stožáru pro mobilní vysílač. Městys Vojnův Městec nebyl účastníkem řízení.
 • Zastupitel pan R. se dotazoval zda je monitorována likvidace komunálního odpadu občany. Úřad městysu vybírá poplatky dle obecně závazné vyhlášky 2/2007, které jsou až na malý nedoplatek za rok 2007 občany zaplaceny. Kontrolu četnosti přistavení popelnic k vývozu příležitostně zajistí úřad městysu.
 • Zastupitel pan R. se dotazoval na doručování poštovních zásilek, bylo zodpovězeno starostou, že četnost doručování a služeb České pošty je řízeno Českou poštou, nepřísluší úřadu městyse.
 • Zastupitel pan R. vznesl dotaz, zda na námitky k řešení havarijního stavu silnice I/37 mezi Voj.Městcem a Žďárem reagovalo ŘSD. Starosta odpověděl, že se ŘSD písemně vyjádřilo a probíhá přípravní řízení k opravě této komunikace. Dále projektově je připravena rekonstrukce silnice I/37 v průjezdním úseku ve Voj. Městci
 • Zastupitelka paní B. se dotazovala zda bude řešen program bioodpady pro jednotlivé domácnosti. Bylo sděleno, že program a nákup kompostérů je v řešení s předpokladem dodávky do sezóny 2008.
 • K dalším dotazům zastupitelů ke stavu a opravám místních komunikací starosta podal informaci, že drobné opravy děr budou řešeny, ale nepředpokládají se z důvodu výstavby kanalizace opravy většího rozsahu.

Vánoční ozdoby: v době oprav světel nemohly být sundány  z důvodu mrazivého počasí, plánovaný termín sundání je 11. 3. 2008

 

 1. Závěr

Starosta poděkoval zastupitelům za účast a aktivní přístup k zasedání zastupitelstva a jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin.  

 Usnesení č. 1/2008

Z řádného zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konaného dne

 4. března 2008

  

I.                   S c h v a l u j e

1)     Zapisovatelku pí H. M.

2)     Ověřovatele zápisu p. J. Č. p. F. D.

3)     Navržený program

4)     Přijetí úvěru pro výstavbu TI 11 RD u České spořitelny, a.s. ve výši 3 000 000,- Kč s dobou splatnosti do 7 let se zajištěním budoucími rozpočtovými příjmy Městyse Vojnův Městec

5)     Prodej stavebních pozemků pro paní D. S., p. č. 569/19 o výměře 855 m2  a stavební p.č. 443 o výměře 112 m2 za 70,- Kč m dále pro pana F. S.a paní R. M. p.č. 569/15 o výměře 995 m2 za 70,- Kč m2 a pana H. V. a paní H. V. p.č. 566/19 o výměře 980 m2 , stavební p.č.437 za 70,- Kč m  a pozemek  p.č. 566/36  o výměře 125 m2 za 50,- Kč m

6)     Zřízení věcného břemene mezi ŘSD ČR a městysem Voj. Městec

7)     Bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Voj. Městec p.č. PK stavební 214 o výměře 52m2 (součást komunikace), parcely dle EN p.č.1554/5 o výměře 681 m2 (chodník), p.č. 1554/6 o výměře 563 m2 (chodník),  p.č. 1554/7 o výměře 1094 m2 (chodník),  p.č. 1554/8 o výměře 640 m2 (chodník),  p.č. 1554/9 o výměře 710 m2 (chodník)

8)     Hospodářské výsledky Základní školy a Mateřské školy

9)     Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy

10) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy

11) Nového člena školské rady za zřizovatele pro další funkční období pana J. Č.

12) Vyúčtování ceny pitné vody za rok 2007

13) Spolupráci s filmovým studiem Tulák na přípravě knihy leteckých fotografií obcí Žďárska

14) Revokaci usnesení zastupitelstva z 11. 12. 2007 v oddílu III. Neschvaluje bod 1) – Žádost o povolení provozu VHP v Hostinci pod Lípoou           

 

II.                B e r e   n a  v ě d o m í

1)     Zprávu o činnosti rady z konaných zasedání 7. ledna, 4. února a 4. března

2)     Zprávu o činnosti finančního výboru

3)     Zprávu o kontrole plnění rozpočtu

4)     Zprávu starosty o výsledku finanční kontroly dotací TI 26 RD

5)     Připojení k námitkám předsedy Subregionu Velké Dářko k zajištění dodání informací na úřady samospráv pří déletrvajících poruchách

6)     Nabíku firmy CITELUM a. s. na provoz veřejného osvětlení

7)     Zprávu starosty o průběhu  a připravovaných akcích v roce 2008

8)     Harmonogram přípravy V. obecního plesu

 

 

 

III.             U z a v í r á

 

1)     Zápis z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 11. 12. 2007 bez přenesení úkolů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                           ………………………………...

 

                Ing. Josef Macek                                                               Karel Malivánek

                        starosta                                                                       místostarosta

 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

 

   ………………………….                                …………………………… ………..  

   Jiří Čermák                                              František Dufek

 

 

 

 

  

 

 

 

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.