Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Zápis č. 3/2007 ze zasedání zastupitelstva ze dne 20. 9. 2007

Zápis č. 3/2007 ze zasedání zastupitelstva ze dne 20. 9. 2007

2.10.2007, Hana Marková

Zápis č. 3/2007 ze zasedání zastupitelstva městyse V. Městec konaného dne
20. 9. 2007, zasedání zastupitelstva zahájeno v 18:00 hodin

Počet přítomných členů zastupitelstva 14 dle prezenční listiny.

1. Zastupitelstvo Městyse schvaluje zapisovatelku p. H. Markovou
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

2. Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu p. Jana Štůlu a p. Ing. Milana Stránského
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 2

3. Zastupitelstvo obce schválilo navržený progra
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

4. Starosta p. Ing. Macek projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 26. 6. 2007. K výše uvedenému nebylo vzneseno podstatných připomínek a toto bylo uzavřeno
   
5. Starosta p. Ing. Macek podal zprávu o činnosti rady městyse konaných 31. 7., 29. 8.,  20. 9. 2007. Ke zprávě o činnosti rady nebyly vzneseny připomínky.

6. Činnost finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru pí Jana Pecinová podala zprávu o činnosti fin. výboru    k 19. 9. 2007.

7. Kontrola rozpočtu k 31. 8. 2007
Předsedkyně fin. výboru pí Jana Pecinová přednesla plnění rozpočtu ke dni 31. 8. 2007 dle kapitol a položek schváleného rozpočtu. K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva odsouhlasili hospodaření městyse k uvedenému dat.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

8. Rozpočtové opatření č. 3/2007
Pí J. Pecinová seznámila zastupitelstvo městyse s návrhem dodatečných příjmů a výdajů v rozpočtu městyse Vojnův Městec a přednesený návrh rozpočtového opatření č. 3/2007 byl přijat.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

9. Projednání záměru na prodej pozemků č. 4/2007
A) Zastupitelstvo projednalo žádost paní L.V., Palachova 1/17, 591 01  Žďár nad Sázavou k odkoupení části parcely 1547/8 dle geometrického plánu 39 m2, zveřejněný v záměru 4/2007 za cenu 50,- Kč / m2. Po krátké diskuzi zastupitelstvo prodej odsouhlasilo.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

B) Zastupitelstvo dále projednalo žádost  pana Ing. V.N. k odkoupení části pozemku parcel č. 83/1 a 1546/8 dle záměru č. 4/2007. Prodejem obecních pozemků dojde k porušení historického oploceného území u sousedících domů  č.p. 105 a
č.p. 53 a z těchto důvodů navrhuje zastupitelstvo vyvolat řízení za účasti dotčených majitelů nemovitostí.

 10. Příprava a průběh akcí 2007
ˇ Nástavba 2 bytových jednotek ZS – po zdržení Megality s. r. o., práce zahájeny a pokračují, připraveno k betonování stropu a následně ke zhotovení nového krovu a krytiny
ˇ MŠ – Staveniště předáno, dodavatel provede zakrytí betonovou směsí stávající izolaci včetně provedení protidešťové ochrany a následně budou provedeny vyzdívky a montáž nového krovu a střešní krytiny.
ˇ TI 11 RD – v současné době je vypsané stavební povolení a bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby se záměrem zahájení prací ještě v roce 2007 a s termínem ukončení 30. 6. 2008
ˇ Kanalizace a ČOV – prostřednictvím mandátního zastoupení firmy Star a. s. a bude na základě vypsané výzvy podána žádost o dotace dle rozpočtových nákladů v požadovaném termínu
ˇ Cyklostezky – Subregion Velké Dářko má zpracovanou studii cyklostezek vcelku včetně rozpracování na jednotlivé obce. Je nutno vyvinout jednání k její využití ať  vcelku nebo případně jednotlivými obcemi k podání žádosti o dotace.
ˇ Havlíčkův kraj, o. p. s. – městys Vojnův Městec je členem o.p.s. Havlíčkův kraj. Společnost bude vedena za účelem rozvoje členských obcí a neziskových organizací. V současné době je pře schválení strategického rozvoje území. Po schválení a zařazení strategického projektu „ Propagace měst a obcí sdružených v o.p.s. Havlíčkův kraj“-předpoklad čerpání dotací celkem cca 12,5 mil Kč.
ˇ Zdravotní středisko přízemní část –byla podána žádost o příděl fin. prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 a následně bude možnost dokončit rekonstrukci celého objektu.

11.Veřejnoprávní smlouva
Zastupitelstvo projednalo návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Krucemburk a městysem Vojnův Městec. Předmětem smlouvy je čištění splaškových vod na ČOV Krucemburk. V návrhu pro stanovení ceny za čištění splaškových vod je podkladem vždy ekonomické vyhodnocení nákladů za provoz ČOV v předcházejícím roce. Návrh smlouvy řeší dobu trvání smlouvy na dobu neurčitou s možností případného odstoupení jen dohodou schválenou zastupitelstvy účastníků smlouvy. Zastupitelstvo po projednání smlouvy vzhledem k nevyjasnění důležitých podmínek tuto vzalo na vědomí a s vyvoláním případného dalšího jednání s městysem Krucemburk.

12.  Havlíčkův kraj o. p. s.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce uzavřené 4. 1. 2007
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost společnosti Havlíčkův kraj o.p.s. o prodloužení termínu splatnosti půjčky na realizaci projektu „Havlíčkův kraj – osvojování schopností“, na jehož průběžné financování měla půjčka sloužit. Výše uvedená společnost žádá o posunutí termínu splatnosti půjčky do 30. 6. 2008. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a byla schválena .
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

 13.  Zvýšení nájemného v obecních bytech
Starosta projednal výši současného nájemného obecních bytů v MŠ s v souladu se zákonem107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona
 č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů navrhl jednostranné zvýšení nájemného z bytů v období od 1. 1. 2008 do 31.12. 2008.  Zastupitelstvo projednalo zákonné zvýšení nájemného v obec. bytech a toto bylo schváleno.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0


14.  Exekutorský úřad Svitavy
Na základě sdělení JUDr. Igora Olmy – exekutorského úřadu ve Svitavách informoval starosta zastupitele o dražební vyhlášce č. j. 111 EX 3248/06-74 exekuce nemovitostí při domu č.p. 197

15.  Žádost o povolení VHP
Společnost Playmatic s. r. o., Nové Město na Moravě zaslala na úřad městyse žádost o povolení 1 ks VHP v Hostinci pod Lípou. Žádost byla projednána a po odsouhlasení způsobu hlasování v tomto bodě proběhlo hlasování tajnou volbou.
Hlasování: pro 6, proti 7, zdrž.1

16.  Nabídka Poštovní spořitelny
Starosta přednesl nabídku Poštovní spořitelny, která nabízí možnost otevření kontokorentního účtu u Poštovní spořitelny. Zastupitelstvo vzalo toto na vědomí, v současné době nevidí potřebu tuto nabídku akceptovat.

17.  Dopravní obslužnost 
Starosta přednesl zprávu o úhradě nákladů dopravní obslužnosti za sobotní a nedělní spoje dopravní společnosti CONNEX Východní Čechy. Pro další období 2008 a dále a využitelnost těchto spojů bude nutno zvažovat účelnost vynaložených nákladů

18.  LDO Přibyslav
Představenstvo LDO Přibyslav schválilo dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi LDO Přibyslav a členskými obcemi. Po diskuzi a osvětlení problematiky starostou obce byl tento dodatek zastupitelstvem schválen.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0


19.  Upozornění spol. E.ON vlastníkům nemovitostí
Starosta informoval o Upozornění společnosti E.ON  na dodržování povinností vyplývající za zákona 458/2000 Sb.na zákonnou povinnost chránit rozvody elektrické energie před poškozením vzrostlými dřevinami. Vlastníci nemovitostí mají povinnost ořezat dřeviny dle tohoto Upozornění do 15. 10. 2007. Za nesplnění zákonných povinností majitelů nebo uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty může být provedena sankce Státní energetickou inspekcí. 

20.  Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 1/2007
Na základě metodického dozoru Ministerstva vnitra zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se zrušuje  vyhláška č. 1/1994 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu nákladů na mateřskou školu ve Vojnově Městci a vyhlášku č. 1/1997 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu nákladu na mateřskou školu ve Vojnově Městci. Výše uvedené vyhlášky nejsou aktuální.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0


21.  Diskuze a závěr
Zastupitel p. František Dufek informoval ostatní členy zastupitelstva o likvidaci biodpadů v jiných obcích, např. Sázava, Nížkov. Tyto obce a další svůj bioodpad řeší zbudovanou kompostárnou. Případné využití likvidace biodpadů v této kompostárně je na zvážení, velká přepravní vzdálenost.
K další diskuzi se již nikdo další z členů zastupitelstva a občanů nepřihlásil, a proto starosta poděkoval za aktivní účast na zasedání a  jednání zastupitelstva městyse v 20:00 hodin ukončil. 
  
 Zastupitelstvo bylo ukončeno v 20:00 hod
                                 
   Ing. Josef Macek                                                    
        starosta                                                                 

   Karel Malivánek
      místostarosta     

 Ověřovatelé zápisu:
                                
Jan Štůla       

Ing. Milan Stránský 

 
Usnesení č. 3/2007
Z řádného zasedání zastupitelstva městyse Vojnův Městec konaného dne 20. 9. 2007

I. S c h v a l u j e
Zapisovatelku zápisu pí Hanu Markovou
Ověřovatele zápisu p. Jana Štůlu a p. Ing. Milana Stránského
Program jednání zastupitelstva navržený starostou
Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 8. 2007
Rozpočtové opatření č. 3/2007
Prodej části obecního pozemku pí L.V., Palachova 1/17, 591 01  Žďár nad Sázavou p. č.  1547/8 dle geometrického plánu 39 m2, zveřejněný v záměru 4/2007 za cenu 50,- Kč / m2.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce mezi věřitelem Městys Vojnův Městec a dlužníkem Havlíčkův kraj, o. p. s.
Jednostranné zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008
Dodatek č. 1/2007 k smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi LDO a LDO se sídlem v Přibyslavi ze dne 10. 6. 2006
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 kterou se zrušuje  vyhláška č. 1/1994 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu nákladů na mateřskou školu ve Vojnově Městci a vyhlášku č. 1/1997 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu nákladu na mateřskou školu ve Vojnově Městci.


II. B e r e   n a  v ě d o m í
Zprávu o činnosti rady  od minulého zasedání zastupitelstva do 20. 9. 2007
Zprávu finančního výboru
Aktuální zprávu starosty o přípravě a průběhu akcí pro rok 2007 
Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městysi Krucemburk a Vojnův Městec za účelem čištění splaškových vod
Dražební vyhlášku č.j. 111 EX 3248/06-74
Nabídku Poštovní spořitelny ke zřízení kontokorentního účtu
Zprávu starosty o úhradě nákladů na dopravní obslužnost ve volných dnech
Upozornění společnosti E.ON na dodržování povinnosti zákona č. 458/2000 Sb.


III. N e s c h v a l u j e
Žádost o povolení provozu VHP v Hostinci pod Lípou

IV. U z a v í r á
Zápis a usnesení ze zastupitelstva konaného dne 26. 6. 2007

 V. U k l á d á
Starostovi vyvolat jednání s dotčenými účastníky řízení ve věci žádosti  pana Ing. V.N. k odkoupení částí pozemků p.č. 83/1 a 1546/8 dle záměru č. 4/2007.                                          

     Ing. Josef Macek                                                               
     starosta                                                                      

    Karel Malivánek 
    místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

 Jan Štůla       

Ing. Milan Stránský

 

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.