Vojnův Městec
česky english deutsche

Příjem a podání podnětů

29.1.2020, Monika Beranová

Příjem a podání žádostí:

Osobně: Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou

v úředních hodinách

Pondělí, středa - 8:00 - 16:00

Úterý, čtvrtek - 8:00 - 14:00

Pátek - 8:00 - 13:00


Písemně na adresu:  Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou


Elektronicky na e-mail:obec@vojnuvmestec.cz

Elektronicky datovou schránkou: ekebmfp


Na ústní žádost poskytne Úřad městyse v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví Úřad městysu písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude Úřad městysu žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost
a)       musí být srozumitelná
b)       musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c)       nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve Úřad městysu žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Úřad městysu poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti
a)       písemně
b)       nahlédnutím do spisu
c)       pořízením kopie
d)       na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá Úřad městysu rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti Úřadu městysu, žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.