Vojnův Městec
česky english deutsche

Žádosti o informace

29.1.2020, Monika Beranová

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
- ústně – v kanceláři úřadu
- písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu:
   Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou
- e-mailem:  obec@vojnuvmestec.cz
prostřednictvím DS - ekebmfp
- telefonicky - 566 659 327

úřední hodiny

pondělí, středa (úřední dny) - 8:00 - 16:00

úterý, čtvrtek - 8:00 - 14:00

pátek - 8:00 - 13:00

Příjem žádostí a podání
Žádost o informace se přijímá na Úřadě městysu v úředních hodinách. Žádost může být
podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce Úřadu městysu, který žádost přijal, ji ústně
vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 komu je žádost určena,
 jaká konkrétní informace je požadována,
 kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
Lhůty pro vyřízení žádosti
Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s
možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s
tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti Úřadu městyse či městysu jako právnické
osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) -
do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu
upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném
uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu Úřadu městyse (§ 14,
odst. 3, písm. a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.
Příjem a vyřízení odvolání
Způsob odvolání a jeho obsah:
 odvolání se podává písemně na adresu Úřadu městyse
 odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno,
datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
-orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí Úřadu městyse ve věcech samostatné působnosti městyse, rozhoduje o odvolání rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo)
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.