Vojnův Městec
česky english deutsche

Povinně zveřejňované informace

30.12.2020,

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název                               

Městys Vojnův Městec

2. Důvod a způsob založení                                                      

Městys Vojnův Městec (dále jako "Městys") vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu (zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů) je městys základním územním samosprávným společenstvím občanů - tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. ři plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou s plnou pprávní subjektivitou.

Městys spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Městys vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3.  Organizační struktura

Městys Vojnův Městec - https://www.vojnuvmestec.cz/kontakty

Zastupitelstvo městyse, kontrolní výbor, finanční výbor- https://www.vojnuvmestec.cz/mestys/zastupitelstvo-obce/

4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městys Vojnův Městec

Vojnův Městec 27

591 01 Žďár nad Sázavou

4.2 Adresa úřadu pro osobní návštěvu

Městys Vojnův Městec

Vojnův Městec 27

591 01 Žďár nad Sázavou

4.3 Úřední hodiny

Po, St: 8:00 – 16:00

Út, Čt: 8:00 – 14:00

Pá: 8:00 – 13:00

4.4 Telefonní čísla

Úřad městyse Vojnův Městec: 566 659 327

Martin Havlíček - starosta: 773 897 333

MUDr. Petr Machala -

Dagmar Procházková - účetní: 771 151 802

Monika Beranová - asistentka: 776 792 007

4.5 Adresa internetových stránek

www.vojnuvmestec.cz

4.6 Adresa podatelny

Městys Vojnův Městec

Vojnův Městec 27

591 01 Žďár nad Sázavou

4.7 Elektronická adresa podatelny

obec@vojnuvmestec.cz

4.8 Datová schránka

ekebmfp

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 123125081, kód banky: 0300

ČSOB Žďár nad Sázavou

6. IČO

00259761

7. Plátce DPH

CZ00295761

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů - https://www.vojnuvmestec.cz/urad-mestysu/

8.2 Rozpočet - https://www.vojnuvmestec.cz/urad-mestysu/rozpocet/

9. Žádost o informace 

https://www.vojnuvmestec.cz/urad-mestysu/poskytovani-informaci-dle-zakona-106/1999-sb/zadosti-o-informace      

10. Příjem žádostí a dalších podání

https://www.vojnuvmestec.cz/urad-mestysu/poskytovani-informaci-dle-zakona-106/1999-sb/prijem-a-podani-podnetu

11. Předpisy

11.1 Vydané právní předpisy

https://www.vojnuvmestec.cz/media/files/evidence%20pr%C3%A1vn%C3%ADch%20p%C5%99edpis%C5%AF.pdf

11.2 Nejdůležitější právní předpisy

https://www.vojnuvmestec.cz/urad-mestysu/vyhlasky-obce-mistni-poplatky/nejdulezitejsi-pouzivane-predpisy

12. Úhrady za poskytování informací                          

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací https://www.vojnuvmestec.cz/media/files/20210302071147866.pdf

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Lincenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

(Týká se informace, která je předmětem ochrany práva autorského - zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon - dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Městys Vojnův Městec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 https://www.vojnuvmestec.cz/urad-mestysu/poskytovani-informaci-dle-zakona-106/1999-sb/vyrocni-zprava-za-rok-2017/

https://www.vojnuvmestec.cz/urad-mestysu/poskytovani-informaci-dle-zakona-106/1999-sb/vyrocni-zprava-2018

https://www.vojnuvmestec.cz/urad-mestysu/poskytovani-informaci-dle-zakona-106/1999-sb/vyrocni-zprava-za-rok-2019

https://www.vojnuvmestec.cz/urad-mestysu/poskytovani-informaci-dle-zakona-106/1999-sb/vyrocni-zprava-za-rok-2020

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.