Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Konkursní řízení

Konkursní řízení

26.11.2013, Hana Marková

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizaceR a d a   m ě s t y se   V o j n ů v   M ě s t e c

vyhlašuje

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

Základní škola Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou,  příspěvková organizace,


Požadavky:
předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle
§ 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, organizační a řídící schopnosti, občanská a morální bezúhonnost.

Písemně zašlete:
přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání, doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky, doklad o průběhu zaměstnání
a o délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy, čestné prohlášení v plném znění podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození
po 1.12.1971), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , v platném znění.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 10. ledna 2014 na adresu Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01  Žďár nad Sázavou.

Ředitel/ka bude jmenován/a na dobu určitou šesti let s předpokládaným nástupem do funkce od 1.dubna  2014.

 Obálku označit: KONKURS ZŠ – NEOTVÍRAT!

Vyvěšeno na úřední desce a webových stránkách městyse: 25.11.2013
Sejmuto z úřední desky:

 

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
13.0°C - 20:50:03 - 6.6.2020

Novinky e-mailem