Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

12.9.2012, Hana Marková

příspěvkové organizace Mateřská škola Vojnův Městec

M ě s t y s   V o j n ů v   M ě s t e c

Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

 

vyhlašuje

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

Mateřská škola Vojnův MěstecPožadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, organizační a řídící schopnosti, občanská a morální bezúhonnost.

Písemně zašlete:
přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. maturitní vysvědčení nebo diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání, doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky, doklad o průběhu zaměstnání a o délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy, čestné prohlášení v plném znění podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1.12.1971), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , v platném znění.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 5. října 2012 na adresu Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01  Žďár nad Sázavou.

Ředitel/ka bude jmenován/a na dobu určitou šesti let s předpokládaným nástupem do funkce od 1. ledna 2012.

 Obálku označit: KONKURS MŠ – NEOTVÍRAT!

Vyvěšeno na úřední desce a webových stránkách městyse: 12.9.2012
Sejmuto z úřední desky:

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.