Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Návrh závěrečného účtu za rok 2012

Návrh závěrečného účtu za rok 2012

29.4.2013, Hana Marková

Závěrečný účet

Zpráva o hospodaření za rok 2012


Návrh závěrečného účtu městyse Vojnův Městec za rok 2012

/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

 

Údaje o obci:

Adresa: Městys Vojnův Městec , Vojnův Městec 27 , 591 01  Žďár nad Sázavou
Telefonické spojení: 566 659 327
Fax: 566 659 327
E-mailová adresa: obec@vojnuvmestec.cz
Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u ČSOB Žďár nad Sázavou,
č. účtu: 123125081/0300

Počet obyvatel k 1. 1. 2012: 756
Počet obyvatel k 31. 12. 2012: 745

Počet členů zastupitelstva v roce 2012: 15
Počet veřejných zasedání: 5
V roce 2012 pracovaly finanční a kontrolní výbor.

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2012 :

 1. 1/2012 – Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Městys Vojnův Městec  je členem Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o. Křížová 2, Jihlava, Dobrovolného svazku obcí Subregion Velké Dářko, s.r.o. Velké Dářko, obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. Školní 500, Ždírec nad Doubravou. 

Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem MUNIS společnosti Triada Praha.
A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté
Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 2 976 325,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel

ÚZ

Účel

Položka

Výše

dotace

Rozpočet

Skutečnost

čerpání

 

 

 

 

 

 

 

Krajský úřad Vysočina

 

Globální dotace

4112

 

 

234 200

234 200

234 200

Neinvestiční dotace od obcí

 

Neinvestiční náklady za dojíždějící žáky

4121

 

 

 

11 160

11 160

11 160

Krajský úřad

 

Podpora zájmových a

 

 

 

 

Vysočina

 

sportovních aktivit

 

4122

 

5 892

 

5 892

 

5 892

Krajský úřad

 

Zalesnění

 

 

 

 

Vysočina

 

 

   4122

21 752

21 752

21 752

Krajský úřad

 

Akceschopnost

 

 

 

 

Vysočiny

 

hasičského sboru

 

4122

 

29 680

 

29 680

 

29 680

Krajský úřad Vysočina

 

 

90

Program obnovy venkova

 

 

   4222

 

 

107 000

 

 

107 000

 

 

107 000

Úřad práce Jihlava

13234

 

Podpora zaměstnanosti – Veřejně prospěšné práce

 

4116
32 000

 

32 000

 

32 000

Krajský úřad Vysočina

98193

Volby do zastupitelstev krajů

4111


19 141

19 141

19 141

Krajský úřad Vysočina

98008

Volba prezidenta

4111

500

500

500

Krajský úřad Vysočina

 

Bioodpady 2011

4222

25 000

25 000

25 000

SFDI

91628

Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37

4213

2 490 000

2 490 000

2 490 000

Vyčerpané dotace celkem 2 976 325,-- Kč


B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.2010

Třída l – daňové příjmy

5 900 000,00

6 839 999,00

6 839 999,86

Třída 2 – nedaňové příjmy

1 303 600,00

1 843 269,00

1 843 269,00

Třída 3 – kapitálové příjmy

53 000,00

  110 650,00

110 650,00  

Třída 4 – přijaté dotace+přev.účtů

234 200,00

3 446 525,00

3 446 525,00

PŘÍJMY CELKEM

7 490 800,00

12 240 443,00

12  240 443,72

 KONSOLIDACE

 PŘÍJMY PO KONS. 

  
7 490 800,00

470 200,00
11 770 243,00

470 200,00
11 770 243,72

Třída 5 – běžné výdaje

6 262 850,00

7 602 401,90

7 602 402,43

Třída 6 – kapitálové výdaje

767 950,00

4 752 258,00

4 752 258,00

KONSOLIDACE
VÝDAJE PO KONS.

 


7 030 800,00


     470 200,00
  11 884 459,90

 

470 200,00
11 884 460,43

 

Komentář k vybraným příjmovým položkám:

 • poplatky – za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2012 vybírán poplatek Kč 460,-/1 osoba/rok, celkem bylo vybráno Kč 353 400,-
 • poplatek ze psů Kč 100,-/1 pes/rok a 60,-/1pes/rok celkem Kč 9 730,-
 • příspěvek EKOKOMU za tříděný odpad v obci Kč 49 021,14
 • příjmy z pronájmu pozemků Kč 10 208,-
 • příjmy z pronájmu nebytových prostor a bytů Kč 144 504,-
 • příjmy z pronájmu lesních pozemků Kč 1 113 720,-

Komentář k vybraným výdajovým položkám:

 • za služby zimní údržby komunikací Kč 108 236,-
 • opravy komunikací 1 702 730,-
 • dopravní obslužnost  27 795,-
 • do místní knihovny za časopisy a knihy zaplaceno Kč 9 329,-
 • vítání občánků Kč 12 000,-
 • opravy a provoz veřejného osvětlení Kč 262 957,57
 • svoz a uložení komunálního, nebezpečného a ostatního odpadu včetně pořízení nových kontejnerů Kč 561 429,04
 • péče o zeleň a vzhled obce  Kč 116 812,-
 • Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Úřadě městyse Vojnův Městec – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů.

Městys Vojnův Městec nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Stav běžného účtu obce  vedeného u ČSOB k 31.12.2012 – 52 812,42 Kč
Stav běžného účtu obce vedeného u ČS k 31. 12. 2012 – 7 476,47 Kč
Stav běžného účtu obce vedeného u KB k 31.12.2012 – 44 528,34 Kč
Stav běžného účtu obce vedeného u ČNB k 31.12.2012 – 97,60 Kč

Zůstatek nedoplatku úvěru u České spořitelny k 31.12.2012 – 986 000,- Kč
Zůstatek nedoplatku úvěru u ČSOB k 31.12.2012 -  1 252 000,- Kč

Investiční akce v roce 2012

Největší investiční akcí roku 2012 byla rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 s bezbariérovými úpravami. Ze státního fondu dopravní infrastruktury jsme získali dotaci ve výši 2 490 000,- Kč. Z rozpočtu městyse bylo dofinancováno 1 251 800,- Kč
Další velkou akcí bylo pokračování oprav komunikací po výstavbě kanalizace. Celkově bylo za rok 2012 prostavěno 1 702 730,- Komunikace po obci byly opraveny i s pomocí dotace Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova 2012, výše dotace činila 107 000,-..
 V budově Základní školy bylo provedena rekonstrukce topení včetně výměny kotlů, celková investice je ve výši 334 958,- Kč.
V roce 2012 začala rekonstrukce hasičské zbrojnice. Tato budova byla poslední v majetku městyse, která zatím neprošla opravou. Rozpočet akce je více než 3 mil. Kč, v tomto roce bylo proinvestováno 548 900,- Kč.
Pokračovala i akce výstavba chodníku okolo kostela, byl zpracován projekt za 38 400,- Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vojnův Městec

Městys Vojnův Městec jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní  škola Vojnův Městec poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku 337 683 Kč. Příspěvková organizace v roce 2011 vytvořila hospodářský výsledek ve výši 49,33 Kč.  Tato částka byla převedena do rezervního fondu. Zprávu o hospodaření za rok 2012 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zastupitelstvo obce schválilo. Účetní závěrku schválila rada obce.

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Vojnův Městec

Městys Vojnův Městec jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Vojnův Městec poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku 311 791,00 Kč. Příspěvková organizace v roce 2011 vytvořila hospodářský výsledek ve výši 252,82 Kč.  Tato částka byla převedena do rezervního fondu .  Zprávu o hospodaření za rok 2012 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zastupitelstvo obce schválilo. Účetní závěrku schválila rada obce.

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání 7.12.2011 v částce na straně příjmů a výdajů  7 490 800,00 Kč.  
Během roku bylo zastupitelstvem a radou obce schváleno postupně čtyři rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.

Rozpočtové opatření č. 1/2012  schváleno   27.6. 2012
Rozpočtové opatření č. 2/2012  schváleno   19.9. 2012
Rozpočtové opatření č. 3/2012  schváleno 12.12. 2012
Rozpočtové opatření č. 4/2011  schváleno     9.1. 2013 – rada městyse na základě pověření
O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

Schválení účetní závěrky

Účetní závěrka Městyse Vojnův Městec byla schválena zastupitelstvem městyse 20.2.2013.

 

Poskytnutí  neinvestičních  příspěvků

V roce 2012 obec poskytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvky uvedené v tabulce:

Organizace

Částka

Účel

TJ Jiskra V.Městec

  298 191,-

Na splátky úvěru a na činnost

Farní úřad V.Městec

  80 000,-

Na stavební práce v objektu kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci


C. Majetek obce - inventarizace

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2012.

V roce 2012 obec prodala pozemky v hodnotě Kč 110 650,-
Podrobnosti hospodaření s majetkem v inventární knize obce a v zápise o výsledku inventarizace.

Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2012 – rekapitulace

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek        

156 405,50

Pozemky

12 555 384,36

Stavby a budovy

110 383 043,45

Samostatné movité věci

3 576 000,29

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 500 480,44

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

5 060 744,00

Finanční majetek – podílové listy

1 570 585,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek         

2 484 198,00

Pohledávky

221 556,00

Závazky

3 600,00

Dlouhodobé přijaté zálohy

401 000,-

Mzdy prosinec 2012

150 306,-

Čerpáno ze sestavy Rozvaha za období 12/2012.D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina. 17. a 18. září 2012 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření a 28. ledna 2013 roční přezkoumání hospodaření za rok 2012.

Závěr:
při přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Zpráva o dílčím i ročním přezkoumání hospodaření za rok 2012, jsou součástí Závěrečného účtu Městyse Vojnův Městec.

Přílohy: zpráva o výsledku inventarizace a finanční vypořádání za rok 2012, sestava FIN 2-12 M za období 12/2012, rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha za období 12/2012. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse.

Vypracovala: Hana Marková

 Karel Malivánek
 starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 29.4.2013
Vyvěšeno elektronicky na webu městyse: 29.4.2013

Sňato z úřední desky:


Schváleno v zastupitelstvu městyse dne:

 

 

Soubory ke stažení:

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.