Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Oznámení o dokončení obnovy katastrálního opertáru a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního opertáru a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

18.10.2013, Hana Marková

Úřad městyse Vojnův Městec podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-12/2011-714 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Vojnův Městec, v zasedací místnosti, v období od 19.11.2013 do 2.12.2013, vždy v pondělí a středu od 7.00 do 16.00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 7.00 do 14.00 hod. a v pátek od 7.00 do 13. hod.

 

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou

 

Strojírenská 8, 591 27 Žďár nad Sázavou

tel.: 566585714, fax: 566585799, e-mail: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz,

 

Městys Vojnův Městec

 

Vojnův Městec 27

591 01 Žďár nad Sázavou 1

Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne:

OO-12/2011-714 / Helena Musilová/ 730 11.10.2013

 

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému

 

nahlédnutí

 

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou (dále jen „katastrální úřad“),

podle § 16 odst. 1 zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a podle § 62 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č.

265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších

předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),

ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), oznamuje, že

 

katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále

 

jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Vojnův Městec obce Vojnův Měs tec

 

bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Vojnův Městec, v zasedací

 

místnosti, a to ve dnech od 19. 11. 2013 do 2. 12. 2013 a s možností uplatnění námitek proti jeho

 

obsahu.

 

V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona v rámci nezbytné spolupráce

s katastrálním úřadem Vás žádáme:

1. o zveřejnění oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, jehož

vzor Vám zasíláme jako přílohu k tomuto dopisu, a to v souladu s ustanovením § 16 odst. 2

katastrálního zákona způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dnů před vyložením obnoveného

katastrálního operátu; oznámení, které obsahuje nezbytné informace pro vlastníky nemovitostí

a jiné oprávněné, je adresováno všem vlastníkům nemovitostí evidovaných v uvedeném

katastrálním území, kteří mají pobyt nebo sídlo ve Vaší obci, a těm vlastníkům nemovitostí

s trvalým pobytem nebo sídlem mimo Vaši obec, u nichž katastrálnímu úřadu není známa adresa

jejich pobytu,

2. o součinnost Vašeho zaměstnance nebo osoby pověřené obcí (dále jen „zaměstnanec obce“)

při zpřístupnění obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, neboť zaměstnanec

katastrálního úřadu bude přítomen pouze ve čtvrtek 21.11.2013 od 13.00 do 17.00 hod. a v pondělí

25.11.2013 od 9.00 do 13.00 hod.;

 

OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí


Obecní úřad Vojnův Městec podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení

Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou (dále jen „katastrální

úřad“) č.j. OO-12/2011-714 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Vojnův Městec, v zasedací

místnosti, v období od 19.11.2013 do 2.12.2013, vždy v pondělí a středu od 7.00 do 16.00 hod., v úterý

a ve čtvrtek od 7.00 do 14.00 hod. a v pátek od 7.00 do 13. hod.

 

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na

 

digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území

 

Vojnův Městec obce Vojnův Městec.

 

Ve ve čtvrtek 21.11.2013 od 13.00 do 17.00 hod. a v pondělí 25.11.2013 od 9.00 do 13.00 hod.

 

bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude

 

požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále

 

jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti

 

zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho

 

vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu

 

na katastrálním pracovišti.


Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná

v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním

nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 27 písm. g) katastrálního zákona].

3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic

zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších

půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové

evidence (§ 13 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými

parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně

parcel.

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne,

kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O

podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době

mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast

vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti

obnoveného katastrálního operátu.

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 18. 12. 2013 Nebude-li

pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost

obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci

rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního

zákona).

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává

neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.