Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

2.2.2006, Ing. Josef Macek

Svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2006, které se bude konat dne 14.02.2006 v 11:00 hod. v zasedací místnosti zastupitelstva kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2005
2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých ve 2. pololetí r. 2005
3. Informace o činnosti krajského úřadu
4. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
5. Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina
6. Žádost obce Onšov o finanční pomoc po povodni ze dne 8. července 2004
7. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Červená Řečice o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005
8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Želiv o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005
9. Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2006
10. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2006
11. Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2005 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2006
12. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. Přibyslav, Poříčí u Přibyslavi a obci Přibyslav
13. Darování pozemku v k. ú. a obci Okrouhlička
14. Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
15. Převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou a k. ú. a obci Havlíčkův Brod
16. Darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
17. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Záborná
18. Výkup pozemku v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
19. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
20. Prodej pozemků v k. ú. a obci Humpolec
21. Výkupy pozemků v k. ú. a obci Černov
22. Prodej 2 ks transformátorů - k. ú. Myslotín, k. ú. Horní Cerekev
23. Výkupy pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
24. Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
25. Nabytí technického zhodnocení silnice II/399 v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou do vlastnictví kraje
26. Změna rozsahu nemovitého majetku svěřeného do správy SÚS Žďár nad Sázavou
27. Výkup pozemku v k. ú. a obci Dolní Libochová
28. Darování pozemku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory
29. Darování pozemků v k. ú. a obci Rožná
30. Prodej bytové jednotky v obci Jihlava
31. Změny v silniční síti v k. ú. Chroustov u Bohdalova, obec Bohdalov, k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov a k. ú. Starý Telečkov, obec Pavlov
32. Darování nemovitostí v k. ú. Nový Jimramov a obci Nový Jimramov
33. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz
34. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
35. Výkup pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
36. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou silnice "III/36066 - Petrůvky - Ostašov"
37. Nabytí pozemků pro stavbu "II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - most"
38. Výkup pozemku pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"
39. Darování pozemků v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
40. Nabytí pozemků pro stavbu "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
41. Nabytí pozemků pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov - průtah"
42. Investiční záměry na krajských silnicích v rámci Společného regionálního operačního programu
43. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
44. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
45. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací z vlastních prostředků kraje pro rok 2006 na podporu nestátních neziskových organizací a obcí poskytujících sociální služby
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přerozdělení dotace poskytnuté kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí na podporu nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením
47. Úprava zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
48. Podpora kraje Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR
49. Schvalování formálních změn, Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
50. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci akcí v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - grantová schémata 1.1, 4.1.2, 4.2.2
52. Hodnocení akcí v rámci 2. výzvy Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
53. Hodnocení akcí v rámci 2. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
54. Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 2. výzva
55. Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 2. výzva
56. Odstoupení od přiznané podpory akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2024
57. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
58. Žádost Statutárního města Jihlava o mimořádnou dotaci
59. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Chotěboř, Jiráskova 637
60. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
61. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
62. Kompenzace provozních nákladů Speciálního pedagogického centra Jihlava
63. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium
64. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
65. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
66. Změny ve školském rejstříku
67. FOND VYSOČINY - finanční alokace FV pro rok 2006
68. FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2006 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
69. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2006
70. FOND VYSOČINY - Grantový program Tábory 2006
71. FOND VYSOČINY - Grantový program Jednorázové akce 2006
72. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006
73. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006
74. Rozprava členů zastupitelstva

 

 


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman kraje Vysočina

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.