Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Přehled poplatků Městyse Vojnův Městec pro rok 2016

Přehled poplatků Městyse Vojnův Městec pro rok 2016

27.1.2016, Veronika Janáčková

Přehled poplatků na rok 2016

 

Městys Vojnův Městec - místní poplatek za likvidaci odpadu a místní poplatek ze psů pro rok 2016

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v městysu trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny městysu oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

Osvobozen od poplatku je mimo jiné i poplatník, jímž je každé třetí a další dítě v rodině do věku 18 let. 

Sazba poplatku činí celkem 550,- Kč za poplatníka a rok.


b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Sazba poplatku činí celkem 550,- Kč/rok/stavbu.

 

Poplatek ze psů


Poplatek ze psů platí:

držitel psa městysu Vojnův Městec podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok :
a) za psa 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 150 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a nebo poživatel sirotčího důchodu 60 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 90 Kč

 

Splatnost poplatků:


Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku. Poplatek ze psů je splatný do 31. 5. příslušného kalendářního roku. Poplatky je možno uhradit v hotovosti v kanceláři úřadu městyse, případně převodem na účet u ČSOB ve Žďáře nad Sázavou - č.účtu 123125081/0300 s variabilním symbolem čísla domu.

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
-0.9°C - 11:30:02 - 8.12.2021

Novinky e-mailem