Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Rozpočet obce Vojnův Městec 2005 - výdaje

Rozpočet obce Vojnův Městec 2005 - výdaje

2.2.2005, Helena Vaníčková

ROZPOČET OBCE VOJNUV MĚSTEC 2005 – VÝDAJE

Lesní hospodářství
1031 5169 Pěstební činnost                                                       50
Lesní hospodářství celkem                                                                                                    50
Místní komunikace a veřejná doprava
Silnice
2212 5169 Nákup služeb-prohrnování                                       40
          
Provoz veřejné silniční dopravy
2221 5193 Výdaje na dopravní obslužnost                                18
2221 6121 Budovy,haly,stavby – čekárna,chodník u kostela   500
                        
Místní komunikace a veřejná doprava celkem                           558

Vodní hospodářství
Pitná voda
2310 5169 Nákup služeb                                                          350
                                                                                                 350
Odvádění a čistění odpadních vod
2321 6121 Budovy,stavby,haly-kanalizace projekt                  220
                                                                                                220
Vodní hospodářství celkem                                                      570

Školství
Mateřská škola
3111  5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                      350
                                                                                                350
Základní škola 
3113    5321 Neinvestiční dotace obcím                                  165
3113 5331 Neinvest. příspěvky PO-ZŠ                                    294  
3113                                                                                        459

Školství celkem                                                                        809

Kultura
Knihovna
3314 5136 Knihy,učeb.pomůcky,tisk                                         12
                                                                                                 12
Činnost registrovaných církví
3330 5223 Neinvestiční dotace církvím                                   120
                                                                                               120
Ostatní záležitosti sděl.prostředků-rozhlas
3349 5169 Nákup služeb                                                         20
                                                                                                20
Ostatní záležitosti kultury
3399 5175 Pohoštění-důchodci                                                 4
3399 5492 Dary obyvatelstvu-nar.děti                                     8
                                                                                                12
Kultura celkem                                                                       164

Tělovýchova a zájmová činnost
Ostatní tělovýchovná činnost
3419 5222 Neinvestiční dotace občan.sdružením                  100
                                                                                              100
Využití volného času děti
3421 5175 Pohoštění                                                                6
                                                                                                  6
Tělovýchovná a zájmová činnost                                            106

Zdravotnictví
Ambulantní péče 
3511 5151 Studená voda                                                         1
3511 5153 Plyn                                                                      20
3511 5154 Elektrická energie                                                   6
3511 5162 Služby telek. a radiokomuniací                               6
3511 5169 Nákup služeb                                                         2
3511 5171 Opravy a udržování                                                1 
 
Zdravotnictví celkem                                                              36

Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
3612 6121 Budovy,haly,stavby RD-kanal.,plyn,VO,elektr.   2 000
                                                                                           2 000
Veřejné osvětlení
3631 5154 Elektrická energie                                                  50
3631 5171 Opravy a udržování                                               50
                                                                                              100
Pohřebnictví
3632 5151 Studená voda                                                         2
3632 5154 Elektrická energie                                                   2
3632 5169 Nákup služeb-hř.zeď,chodník,odvodnění            500   
                                                                                             504
Uzemní plánování
3635    6119 Ostat.nákup dlouh.nehmot.majetku               200
                                                                                            200

Bydlení,komunální služby a územ.rozvoj celkem               2 804

Ochrana životního prostředí
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721 5169 Nákup služeb                                                       30
                                                                                              30
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 5137 Drobný hmot.majetek                                          50
3722 5169 Nákup služeb                                                     300
                                                                                            350
Sběr a svoz ostatních odpadů (plasty)
3723 5169 Nákup služeb                                                       25
                                                                                              25
Ostatní nakládání s odpady (skládka)
3729 5169 Nákup služeb                                                       30
                                                                                              30
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 5139 Nákup materiálu                                                  10
3745 5169 Nákup služeb                                                       90
                                                                                            100

Ochrana životního prostředí celkem                                     535

Sociální péče
Domovy pro zdravotně postižené občany (splátka)
4312 6349 Investič.transfery veřej.rozp.místní úrovně        365
      
Sociální péče celkem                                                             365

Požární ochrana
Požární ochrana
5512 5137 Drobný hmotný majetek                                          6
5512 5139 Nákup materiálu                                                    31
5512 5153 Plyn                                                                         3
5512 5154 El.energie                                                                2
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva                                        1
5512 5167 Služby školení a vzdělávání                                    2
                                                                                               45

Požární ochrana celkem                                                          45

Veřejná správa
Zastupitelstva obcí
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva                             553   
6112 5031 Pov.poj. na  soc.zabezpečení                             108
6112 5032 Pov.poj. na veřej.zdr.pojištění                             49
6112 5173 Cestovné                                                             40
                                                                                            750
Činnost místní správy
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracov.poměru                 300
6171 5031 Pov.poj.na soc.zabez.                                         60
6171 5032 Pov.poj. na zdravot.pojištění                              27
6171 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk                                  18
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  50
6171 5139 Nákup materiálu                                                  28
6171 5151 Studená voda                                                       2
6171 5153 Plyn                                                                     40
6171 5154 El.energie                                                            22
6171 5161 Služby pošt                                                            9
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací            65
6171 5163 Služby peněžních ústavů                                     15
6171 5167 Služby školení a vzděláván                                  10
6171 5169 Nákup služeb                                                     100
6171 5171 Opravy a udržování                                            800 
6171 5172 Programové vybavení                                          10
6171 5173 Cestovné                                                               6
6171 5175 Pohoštění                                                              5
6171 5329 Ost.neinv.dotace veřej.rozp.místní úrovně          36 
6171 6129 Ostat.dlouhodobý hmotný majetek                   200
                                                                                         1 803
Pojištění
6320   5169 Nákup služeb                                                    15
                                                                                              15
Ostatní finanční operace
6399 5362 Platby daní a poplatků (daň placená obcí)         255
                                                                                            255
Veřejná správa celkem                                                    2  823


Výdaje celkem                                                                   8 865

     
Zveřejněno dne 26.11.2004
Sňato: 15.12.2004
Projednáno a schváleno v zastupitelstvu Obce Vojnův Městec dne 15.12.2004.

 

 

 


 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.