Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Územní plán pro obec Vojnův Městec

Územní plán pro obec Vojnův Městec

29.6.2004, Helena Vaníčková

Obec Vojnův Městec v současné době má zpracovanou urbanistickou studii z roku 1997, která nesplňuje požadavky konceptu územního plánu obce dle ustanovení § 21, odst. 6 stavebního zákona v platném znění a dále nebylo řešení urbanistické studie prověřeno dle odst. 2 a 4 § 21 stavebního zákona v platném znění. Zastupistelstvo obce dne 28.4.2004 rozhodlo o pořízení územního plánu obce, kdy rozsah řešeného území je dán katastrálním územím Vojnova Městce.

OBECNÍ ÚŘAD VOJNŮV MĚSTEC
K R A J   V Y S O Č I N A
592 22 Vojnův Městec
tel.:  566 659 327                                                
e-mail: obec@vojnuvmestec.cz                          Vyvěšeno:25.06.2004


                                                                           
                                                                                                                            

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A
dle § 20 odst. 2 zák.č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon) v platném znění
a
O Z N Á M E N Í
dle § 20 odst. 3, 4 a 6 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění

 

o projednání návrhu zadání územního plánu obce Vojnův Městec,

které se uskuteční v úterý 27. 7. 2004 
v budově Obecního úřadu Vojnův Městec ve 14°°hod.

 

Návrh zadání územního plánu obce Vojnův Městec řešící správní území obce, které zahrnuje katastrální území Vojnův Městec, bude

vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 25. 06. 2004 do 27. 07. 2004
v budově Obecního úřadu ve Vojnově Městci

 


      Do 15-ti dnů od posledního dne vystavení může k vystavenému návrhu zadání každý písemně uplatnit své podněty.
     S dotčenými orgány státní správy, které uplatní svá stanoviska do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání, bude tento návrh dohodnut.

Ke stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží!

 

Ing.Josef Macek - starosta obce v.r.
Rozdělovník:
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinár.  vztahů a ŽP, nábř. L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, pracoviště Brno. Mezírka 1, 602 00 Brno
Min. zemědělství, Zeměděl. agentura a Pozemkový úřad ve Žďáře n. S., Strojírenská 12/1208, 591 01 Žďár n. S.
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57,  587 33 Jihlava
- odbor dopravy a silničního hospodářství
- odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (ochrana lesů)
- odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (ochrana vod)
- odbor životního prostředí (EIA, ZPF)

MěÚ Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 2, 591 31 Žďár nad Sázavou 
- odbor rozvoje a ÚP(památková péče)
- odbor životního prostředí (ochrana PUPFL, ochrana přírody, odpadové hospodářství, vodní hospodářství)
- odbor dopravy
- odbor stavební (ochrana ZPF)

Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
Obvodní báňský úřad Brno, Cejl 13, 601 42 Brno
Obvodní báňský úřad Liberec, tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/c,  532 39 Pardubice
Úřad pro civilní letectví ČR, sekce letová a provozní, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Český telekomunikační úřad, Klimentská 27, P.O. BOX 02, 225 02 Praha
Krajská veterinární správa kraj Vysočina, Inspektorát pro Žďár n. S., Strojírenská 12/1208, 591 01 Žďár n. S.
Centrum dopravního výzkumu Praha, Thámova 7, 186 00 Praha 8
Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 00 Přerov 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 586 01 Jihlava

Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Povodí Vltavy, Grafická 36, 150 24 Praha 5
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno, nám. Svobody 8, 601 54 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR, TÚ Šumavská 33, 659 77 Brno
Správa a údržba silnic, Jihlavská 1, 591 14  Žďár nad Sázavou
Správa železniční dopravní cesty, s.o. Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha-Karlín
České dráhy, a.s., GŘ, odbor majetkového podnikání, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Zemědělská vodohospodářská správa, Smetanovo nám. 279, 580 01 Havlíčkův Brod
Zemědělská vodohospodářská správa, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Správa vojenské dopravy Olomouc, třída 1. máje 1, 771 00 Olomouc
VaS, a.s. Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
JmP, a.s. Brno, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
JmE, a.s., odbor koncepčního rozvoje, Lidická 36, 659 44 Brno
JmE, a.s., Regionální centrum distribuce, Vratislavovo nám. 118, 592 31 Nové Město na Moravě
České radiokomunikace, a.s., ÚTS Strahov, Skokanská 1, 169 00 Praha 6
Český Telecom, a.s., TO, nám. Republiky 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Český Telecom, a.s., KPO Vysočina, Polenská 2c, 586 01 Jihlava
Český Telecom, a.s., Bochořákova 13, 600 00 Brno
Státní energetická inspekce, územní inspektorát v Brně, Opuštěná 4, 602 00 Brno
Policie ČR, OŘ-DI, Brněnská 717, 591 26 Žďár nad Sázavou
Policie ČR, stavebně ubytovací odbor, Kaunicova 24, 611 32  Brno
Lesy ČR, s.p., Oblastní správa toků, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Lesy ČR, s.p. Oblastní správa toků, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Orgány územního plánování sousedních územních obvodů (sousední obce) - Obec Krucemburk
 - Obec Košinov
 - Obec Herálec
 - Obec Cikháj
 - Obec Škrdlovice
 - Obec Karlov
 - Obec Polnička
 - Obec Radostín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z A D Á N Í

pro vypracování územního plánu obce


V O J N Ů V   M Ě S T E C


N Á V R H

 

 

Pořizovatel územního plánu Obecní úřad Vojnův Městec
 592 22 Vojnův Městec
OBSAH


ČÁST  PRVNÍ


čl. 1 Důvody pro pořízení územního plánu obce
čl. 2 Stanovení hlavních cílů rozvoje území
čl. 3 Výčet katastrálních území tvořících území obce
čl. 4 Požadavky vyplývající pro řešené území z ÚP VÚC a z programů rozvoje kraje, okresu a obce
čl. 5 Význam a funkce obce ve struktuře osídlení, požadavky vyplývající z širších vztahů
čl. 6 Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů
čl. 7 Požadavky a podmínky pro rozvoj obce, požadavky na zohlednění hodnot jejího území (historických, kulturních, urbanistických, přírodních)
čl. 8 Požadavky na vymezení zastavitelných území
čl. 9 Požadavky na tvorbu a ochranu ŽP, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany ZPF a PUPFL) a na ÚSES
čl. 10 Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem
čl. 11 Požadavky na řešení koncepce dopravy
čl. 12 Požadavky na řešení koncepce technického vybavení a nakládání s odpady
čl. 13 Požadavky na řešení koncepce občanského vybavení
čl. 14 Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžba, ochrany před povodněmi atd.)
čl. 15 Požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi
čl. 16   Požadavky na nutné asanační zásahy
čl. 17   Okruhy problémů řešení vyplývajících z doplňujících průzkumů a rozborů
čl. 18  Výkres limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí    včetně stanovených zátopových území (§ 10 odst. 3)


ČÁST DRUHÁ

čl. 19 Požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu ÚPO
čl. 20   Požadavky na regulaci využití a uspořádání ploch

 

 

 

ČÁST PRVNÍ


Článek  1
Důvody pro pořízení územního plánu obce

1. Obec Vojnův Městec je samostatnou obcí ležící v tzv. urbanizované zóně regionálního vý-znamu II. stupně (Program rozvoje Jihlavského kraje).
2. Dříve zpracovaná územně plánovací dokumentace (SÚP V. Městec r. 1975) se nedochovala a zcela jistě ztratila i na aktuálnosti.
3. Urbanistická studie z roku 1996-7 byla zpracována přede dnem účinnosti zákona 83/1998 Sb., kdy funkci územního plánu sídelního útvaru převzal územní plán obce.
4. Tato urbanistická studie nebyla projednána jako koncept územního plánu obce.
5. Protože obci chybí schválený územně plánovací dokument umožňující řízení rozvoje celého území obce, rozhodlo zast. obce dne 28.4.2004 svým usnesením č.2/2004 o pořízení územní-ho plánu obce.


Článek 2
Stanovení hlavních cílů rozvoje území

1. Územní plán obce (ÚPO) bude pořizován jako základní koncepční materiál pro komplexní usměrňování a koordinaci rozvoje území obce ve všech jeho souvislostech.
2. Řešit optimální organizaci funkčních ploch v území tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování se zdůrazněním principu udržitelného rozvoje.
3. Určit zásady funkčního i prostorového uspořádání území, včetně stanovení limitů využití území.
4. Využít a chránit stávající hodnoty kompozice zástavby obce včetně památek, významných budov i veřejných prostranství.
5. Uchovat identitu obce s vyváženým podílem přírodních a člověkem pozměněných složek území.
6. Pro stávající výrobní plochy navrhnout nejvýhodnější způsob jejich využívání s případným dalším rozvojem.
7. Prověřit potřeby na úseku občanské vybavenosti, dopravy a technické infrastruktury.
8. Vyhledat nové vhodné plochy pro výstavbu rod. domů eventuelně vícebytových domů.
9. Specifikovat požadavky na stavby ve veřejném zájmu (VPS, asanace a asanační úpravy).
10. Koncepčně vymezit územní systém ekologické stability.


Článek 3
Výčet katastrálních území tvořících území obce

1. Území obce Vojnův Městec je tvořeno katastrálním územím Vojnův Městec.
2. Celková výměra řešeného území je 1646,7125 ha.


Článek 4
Požadavky vyplývající pro řešené území z ÚP VÚC
a z programů rozvoje kraje, okresu a obce

1. Územně plánovací dokumentace
a) ÚPN VÚC Českomoravská vysočina - změny a doplňky ÚPN VÚC okres Žďár n. S. - (Urbion Bratislava). Závazná část je obsahem Směrnic pro uspořádání území Českomoravské vysočiny, schválených plenárním zasedáním JmKNV v Brně dne 13.12.1988. Platnost tohoto dokumentu je ve směrnici deklarována do roku 2000 - pohled informativní.
b) ÚPN VÚC kraje Vysočina - koncept je zpracován a projednáván ve dvou variantách, nadmístní význam má koridor sil. I/37 vedoucí po jihozápadním okraji sídla.

2. Programy rozvoje
a) Program rozvoje Jihlavského kraje (Garep s.r.o. Brno 2000).
   Rozvojové záměry kraje Vysočina směřují do čtyř hlavních cílů, které jsou zpracovány   ve 14 dílčích cílech. Předmětem této práce není konkretizovat úkoly a cíle pro jednotlivé   obce.
b) Strategie rozvoje mikroregionu Velké Dářko (RRA Vysočina 2002).
 Jsou zde formulované vize, které v případě V. Městce jsou postupně naplňovány, případ-ně se stávají obsahem zadání pro zpracování ÚPO.
c) Program rozvoje obce - tento či obdobný dokument nemá obec dispozici ani se nezpra-covává, neboť ho nahrazuje podrobně zpracovaní strategie rozvoje mikroregionu V. Dář-ko.


Článek 5
Význam a funkce obce ve struktuře osídlení,
požadavky vyplývající z širších vztahů

1. Obec V. Městec patří do zájmové oblasti obce s rozšířenou působností (III) Žďár nad Sáz.
2. Ve Žďáře nad Sázavou jsou rovněž orgány státní správy včetně matriky.
3. V. Městec je součástí mikroregionu (subregionu) V. Dářko, který tvoří obec Cikháj, Karlov, Polnička, Radostín, Světnov, Škrdlovice a Vojnův Městec.
4. Nadmístní význam má v obci ZŠ (1 - 4) a MŠ. Tato zařízení navštěvují děti z V. Městce, Radostína a Košinova. Lékařská péče se zdravotním střediskem slouží pro občany Radostína  a V. Městce. Farní úřad V. Městec zahrnuje V. Městec, Škrdlovice, Karlov, Radostín, Koši-nov a Studnice. Na hřbitově se pohřbívá z V. Městce, Radostína a Karlova.
5. ZŠ (5 - 9) navštěvují děti v ZŠ v obci Krucemburk.
6. Služby, tzv. vyšší občanské vybavenosti, jsou zajišťovány především ve Žďáru nad Sázavou, even. v Chotěboři či Hlinsku. Nemocnice je v Novém Městě na Mor. či Havlíčkově Brodě.
7. Obsluha území je zajišťována silniční dopravou a to silnicí I/37 a dvěmi silnicemi III. třídy. Nejbližší železniční stanice je ve Ždírci nad Doubravou.
8. Skládka TKO - mimo území obce - Ronov u Přibyslavi
9. Zapojení do struktury osídlení ani požadavky širších vztahů se nebudou v dohledné době měnit..
     
Článek 6
Požadavky vyplývající ze základních demografických,
sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů

1. Demografický a sídelní potenciál
a) Retrospektivní vývoj obyvatel v obci
rok 1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Nová Huť n. 101 99 92 101 97 100 222 44 28 38 12 8 n.
Voj. Měst. 1338 1244 1303 1270 1317 1339 1221 1185 930 921 820 757 719 n.
celkem 1338 1345 1420 1362 1418 1436 1321 1407 974 949 858 769 727 711
b) Uvažovat se stabilizací počtu obyvatel obce, případně mírným nárůstem.
c) Věkový index obyvatelstva nedává záruku, že počet obyvatel bude růst přirozenou mě-rou.
d) V ÚPO reagovat na vysoký podíl obyvatelstva ve věku poproduktivním(sociální péče).

2. Sídelní potenciál
a) Retrospektivní vývoj obydlených domů v obci
rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Nová Huť 12 9 9 9 9 16 14 10 n. 12 5 3 n.
Voj. Měst. 180 191 193 196 211 215 234 255 n. 233 220 217 n.
celkem 192 200 202 205 220 231 248 265 249 245 225 220 224
b) Předpokládat, že nadále bude přibývat domácností, které jsou menší či neúplné, dále je třeba zohlednit, že se nadále bude snižovat  chtěné soužití cenzových domácností.
c) Do řešení územního plánu zahrnout lokalitu řešenou urbanistickou studií rodinných dom-ků (Ing. P. Košťál - 03/2001)
d) Při výběru dalších vhodných ploch pro bytovou výstavbu zohlednit přírodní podmínky sídla, dopravní přístupnost i napojitelnost na sítě tech. infrastruktury.
e) V návrhu ÚPO zohlednit očekávaný odpad bytového fondu.
f) Neuvažovat s výstavbou objektů pro bydlení v částech obce Borky, myslivna Borky a Nová Huť.

3. Služby a občanská vybavenost
a) Jsou do rozsahu i pestrosti na vyhovujícím standardu, přesto je zde nutno prověřit potřeby na úseku sociální péče a služeb pro obyvatelstvo.
b) Služby tzv. vyšší obč. vybavenosti bude obyvatelstvo nadále vyhledávat ve stávajících mís-tech osídlení (viz čl. 5, odst.6).
c) O potřebách služeb obč. vybavenosti též. čl. 13.

4. Ekonomický potenciál
a) V obci chybí subjekt schopný vytvářet nabídku pracovních míst, využívat různých podpůrných fondů, případně i dotací z EU.
b) prověřit možnosti plného využití zemědělského areálu na okraji obce a jeho blízkého okolí pro nové podnikatelské aktivity.
c) V obci se neuvažuje s rozvojem výrobních aktivit v tzv. primárním sektoru.
d) Vymezit krajinnou produkční zónu s příslušnými opatřeními v hospodárném využívání této zóny.
e) Vhodné podnikatelské aktivity možno situovat i do jiných funkčních zón, nebude-li to v rozporu s regulačními prvky dané zóny.

5. Rekreace a cestovní ruch 
a) Respektovat stávající zařízení individuální rekreace.Nepředpokládat možnosti dalšího rozvoje těchto ploch.
b) Prověřit možnosti využití dnes zdevastovaného zařízení tábora(pod myslivnou Borky) pro hromadnou rekreaci.
c) Neuvažovat se zřizováním zahrádkářských osad.
d) Respektovat značené turistické trasy včetně cyklotras.
e) Pro denní rekreaci obyvatel obce vytvořit odpovídající zázemí v sídle či jeho bezpro-střední blízkosti (zřízení ploch pro slunění, úprava veř. zeleně, veř. prostor apod.).
f) Sokolovna bude nadále využívána jak pro organizovanou tak i neorganizovanou tělovýchovu, též pro společenské akce.
g) Prověřit možnosti výstavby fotbalového hřiště na nových vhodných plochách.

Článek 7
Požadavky a podmínky pro rozvoj obce, požadavky na zohlednění jejího území
(historické, kulturní, urbanistické, přírodní)

1. Respektovat skutečnost, že řešené území se nachází v CHKO Žďárské vrchy.
2. V územním plánu vymezit členění území obce na plochy (zóny) s rozdílným funkčním vyu-žitím či využíváním.
3. Navrženému funkčnímu využití musí odpovídat způsob jeho užívání.
4. Z hlediska zastavitelnosti vymezit území urbanizované a území neurbanizované. V neurbanizovaném území se zaměřit na krajinnou zónu přírodní, zahrnující plochy územní-ho systému ekologické stability  a lokality s ochranou přírody pro zónu produkční stanovit způsob jejího využívání. Území urbanizované z hlediska koncepce členit na území stabilizo-vané (území s dosavadním charakterem území) a území aktivní, tj. plochy rozvojové (se změnami ve využití území).
5. Řešit vazbu urbanizované krajiny na krajinu neurbanizovanou, tak aby nedošlo k násilnému střetu těchto zón.
6. Respektovat půdorysné schéma zastavění v obci s významným centrálním prostorem završe-ným objektem bývalého zájezdního hostince - původně rychtou a nedalekým kostelem sv. Ondřeje.
7. Pro případnou výstavbu v OP hřbitova stanovit podmínky jeho využití.
8. Při výběru nových ploch respektovat přírodní danosti území, organizační uspořádání obce včetně dálkových pohledů na obec.
9. Řešit "ozelenění" zemědělského areálu na okraji obce sídla a to jak z estetických tak i hygie-nických důvodů.
10. Nepředpokládá se rozšiřovat současně zastavěné území obce v územně oddělených částech sídla (Nová Huť, Borky a myslivna Borky).
11. V neurbanizovaném zemí se neuvažuje s umisťováním staveb krom staveb drobné architek-tury, případně staveb ochrany přírody. Zcela výjimečně lze souhlasit v odůvodněných přípa-dech se stavbami dopravní a technické infrastruktury a stavbami lesnické a zemědělské prvovýroby.


Článek 8
Požadavky na vymezení zastavitelného území

1. Zastavitelné území bude tvořeno plochami vhodnými k zastavění vymezenými schváleným územním plánem obce.
2. Zastavitelné území obce a současně ZÚO bude vyznačeno v hlavním výkrese návrhu ÚPO a výkrese řešícím zábor ZPF.
3. Vyznačit charakteristické plochy zastavitelného území o výměře 0,5 ha či větší a stanovit pro ně základní požadavky využití.
4. Hranice současně ZÚO bude  aktualizována dle §139 a zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění, zakreslena do příslušného mapového podkladu a předána zpracovateli ÚPO jako závazný podklad.

Článek 9
Požadavky na tvorbu a ochranu ŽP, zdravých životních podmínek,
na využitelnost přírodních zdrojů
a ochranu krajiny (včetně ochrany ZPF, PUPFL) a na ÚSES

1. V řešeném území nedopustit umisťování technických zařízení či činností, které mohou naru-šit kvalitu ŽP území jako celku.
2. V sídle jsou vytvořeny předpoklady pro zlepšení kvality ovzduší přechodem z pevných paliv na topné medium - zemní plyn.
3. Do ochranného hlukového pásma od silnice nebudou umisťovány žádné stavby pro bydlení, kulturu, zdravotnictví (netýká se dostavby tzv. proluk).
4. Prověřit PHO od střediska živočišné výroby dle nových vstupních údajů (počty chovaných kusů, technologie ustájení, výšky výduchů stájového vzduchu).
5. Při vodotečích a vodních plochách preferovat vytváření ploch trvalých travních porostů s břehovými porosty.
6. V zemědělsky obhospodařované krajině a lesním prostředí upřednostňovat  postupy vedoucí k celkovému zvýšení biodiverzity území.
7. Respektovat podmínky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně krajiny a skutečnost, že katastr leží v CHKO Žďárské vrchy.
8. Respektovat přírodní rezervace a památky včetně OP. NPR Radostínské rašeliniště a PP Su-ché kopce mají vyhlášená OP Správou chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, PR Štíří důl má stanovené OP 50 m od hranic přírodní rezervace podle §37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.
9. Do ÚPO zapracovat územní systém ekologické stability (ÚTP - nadregionální a regionální ÚSES ČR, upřesněný dle KÚP VÚC kraje Vysočina) a lokální ÚSES (ÚTP Generel lok. ÚSES okr. Žďár n. S. - Ageris Brno).
10. V místě NPR Radostínské rašeliniště a jejího okolí (CZ0614053 Dářská rašeliniště-stanoviště a druhy, které jsou hlavním předmětem ochrany: bezkolencové louky na vápnitých, rašelin-ných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae), acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea), přechodová rašeliniště a třasoviště, rašelinný les, vážka jasnoskvrnná) a PR Štíří důl a jejího okolí (CZ0614059 Štíří důl - Řeka-stanoviště a druhy, které jsou hlavním před-mětem ochrany: bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých pů-dách (Molinion caeruleae), druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v hor-ských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), přechodová rašeliniště a třasoviště, zásaditá slatiniště, hořeček (mnohotvarý) český, srpnatka fermežová, šikoušek zelený) jsou navrhována území ochrany evropského významu do soustavy Natura 2000 podle Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Území podle Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků není na řešeném území navrhováno. Lokality budou respektovány v rozsahu dodaných pod-kladů orgánem ochrany přírody.
11. Při případném extenzivním růstu obce zohlednit urbanistickou strukturu obce, inženýrsko technické podmínky, kvalitu ZPF včetně vlastnických vztahů k potřebným pozemkům.
12. Plochy nutné pro extenzívní rozvoj obce řešit v návaznosti na současně zast. území obce tak, aby nebylo omezováno obhospodařování ostatní zemědělské půdy.
13. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení obce na ZPF bude provedeno ve smyslu přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
14. V případě, že ÚPO navrhne zábor PUPFL, bude provedeno plošné vyčíslení záboru s upřes-ňující charakteristikou plochy.
15. Zabývat se koncepčně řešením otázky zásobování obce pitnou vodou a následně odváděním a likvidací splaškových vod, akceptovat řešení PRVKÚK Vysočina.


Článek 10
Požadavky na ochranu kulturních památek,
památkově chráněných území a jejich ochranných pásem

1. V Ústředním seznamu kulturních památek ČR jsou na k.ú. řešené obce zapsány tyto objekty: - rejstř. č. 4618 filiální kostel sv. Ondřeje
 - rejstř. č. 4619 hostinec č. 8 na návsi
 - rejstř. č. 4620 socha sv. Jana Nepomuckého na návsi
 - rejstř. č. 4621 kříž u kostela
2. Zmíněné kulturní památky nemají vyhlášena ochranná pásma, ani se s vyhlášením OP neu-važuje.
3. Obec není památkovou zónou ani rezervací a nemá předpoklady pro vyhlášení těchto ochranných režimů.
4. Stavby tzv. drobné architektury - boží muka a jiné artefakty zahrnout obecně do ochrany pa-mátek tzv. místního významu.
5. Celé území řešené ÚP obce do doby zpracování území z hlediska archeologických zájmů považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2, zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění. Závazným regulativem ÚP obce bude z toho vyplývající zákonná oznamovací povinnost v případě zemních zásahů do terénu.


Článek 11
Požadavky na řešení koncepce dopravy

1. Akceptovat stávající systém napojení obce na silniční síť, který zprostředkovávají silnice:
 - I/37   Hradec Králové-Pardubice-Chrudim-Žďár nad Sázavou-Velká Bíteš
 - III/03426 Hlinsko-Košinov-Vojnův Městec
 - III/35014 Vojnův Městec-Radostín-Vepřová
2. Kromě sil. I/37, kde je v ÚP VÚC kraje Vysočina sledován záměr na přeložku této silnice po jihozápadním okraji sídla, jsou ostatní silnice ve svých trasách stabilizovány a v návrhu ÚPO bude uvažováno pouze s místními úpravami, které se budou týkat zlepšení technických pa-rametrů tras.
3. Dle kategorizace dálnic a silnic I. a II. třídy zpracované ŘSD ČR pro cílový rok 2030 je pro sil. I/37 v řešeném území uvažováno s kategorií S 9,5/70 mimo zastavěné obce (ČSN 736 101). Silnice III. tříd ponesou kategorii S 7,5/60(50).
4. Respektovat ochranná pásma silnic.
5. Úpravy silnic v zastavěném, případně zastavitelném území obce budou prováděny dle zásad ČSN 736 110"Projektování místních komunikací" v kategorii MO 8 případně MO 7, funkční tř. B 2. Utváření prostoru těchto komunikací bude směřovat ke zklidňování průjezdních úse-ků silnic.
6. Křížení silnic s MK rovněž jako přímou obsluhu nemovitostí ze silnic omezit na minimum.
7. Na nejvýznamnějších křižovatkách vyznačit rozhledová pole.
8. Doplnit MK pro obsluhu rozvojových ploch.
9. Nepředpokládají se zásadní změny se situováním autobusových zastávek (kromě již projek-tované u zemědělského areálu).
10. Ve výkrese dopravní vztahy bude vyznačena izochrona docházkové vzdálenosti 5 a 8 min.        od autobusové zastávky.
11. Odstavné, parkovací plochy včetně garáží budou řešeny na stupeň automobilizace 1:3,5. Ne-uvažuje se obecně s budováním hromadných ani řadových garáží.
12. Silnice procházející zast. územím obce budou doplněny o chodníky se zohledněním prostorových možností sídla.
13. Respektovat síť cyklistických tras, prověřit možnosti doplnění území o další cykloturistickou infrastrukturu.
14. Hospodářská doprava je stabilizována. nepředpokládají se významnější změny v území.
15. Ostatní druhy dopravy nejsou na řešeném území zastoupeny, území se nedotýká ani záměr VRT.

 


Článek 12
Požadavky na řešení koncepce technického vybavení
a nakládání s odpady

1. Při vymezování ploch pro zařízení technického vybavení bude vycházeno ze známých před-pokladů rozvoje obce a koncepce řešení územního plánu.
2. Při návrhu nových rozvojových ploch bude zohledněna jejich zainvestovatelnost inženýr-skými sítěmi a reálnost investičních nákladů v poměrech obce.
3. Na současném způsobu zásobování obce pitnou vodou není třeba nic měnit (PRVKÚK Vy-sočina).
4. Současný stav kanalizační sítě je nevyhovující, proto uvažovat s vybudováním oddílné kana-lizace (využít stávajících stok pro dešťovou kanalizaci) a pod sídlem V. Městec vybudovat ČOV. Splaškové odpadní vody z místních částí budou soustředěny v jímkách u jednotlivých nemovitostí a odváženy na ČOV v obci (PRVKÚK Vysočina).
5. Koncepce zásobování obce teplem je předurčena provedenou plošnou plynofikací. Neuvažo-vat s plynofikací odlehlých od jádrového sídla izolovaných částí obce.
6. Respektovat trasu el. vedení VVN 220 kV a el. vedení VN 22 kV. V oblasti distribuční sou-stavy el. vedení VVN neuvažovat se změnami, rovněž síť VN 22 kV je stabilizovaná.
7. Neuvažovat s výstavbou výroben elektrické energie.
8. Na území katastru obce nebyly zjištěny žádné RR trasy, nicméně primární požadavek nezvy-šování hladiny zástavby v obci nebrání jejich případnému zřizování.
9. Respektovat trasy dálkových kabelů.
10. V ÚPO zdůraznit potřebu vedení tras inž. sítí po veřejných pozemcích s požadavkem slučo-vání těchto sítí do obslužných koridorů.
11. Současný systém nakládání s odpady je plně vyhovující, neuvažovat se změnami.Územním plánem obce nebudou vymezovány plochy pro umisťování skládek kompostáren případně spaloven odpadů.
12. Při návrhu ÚPO nutno respektovat platná ochranná pásma sítí technické infrastruktury. 


Článek 13
Požadavky na řešení koncepce občanského vybavení

1. Občanská vybavenost co do rozsahu, tak i lokalizace je v obci na dobré úrovni a neuvažují se ve výhledu významné změny.
2. Vytvořit předpoklady pro rozvoj centra obce, kde mimo služeb obč. vybavenosti bude sledována i složka bydlení.
3. Prověřit potřebu zřízení domova s pečovatelskou službou v obci.
4. Do řešení ÚPO promítnout potřebu úprav a modernizace objektu základní školy. Žádoucí je polyfunkční využívání sokolovny a z toho plynoucí nároky na její modernizaci spojenou s rekonstrukcí. Očekávat je zde nutno sadové úpravy včetně doplnění areálu o další hřiště (pe-tanque).
5. Neuvažovat s výstavbou koupaliště, prověřit možnosti vyčlenění ploch pro slunění.
6. Na území nepředpokládat umístění sportovišť a komerčních aktivit nadmístního významu.
7. Stanovit podmínky pro případné umisťování vybrané občanské vybavenosti do jiných funkčních zón, pokud to není v rozporu s určující fcí zóny (plochy).
8. Požadavky a potřeby občanské vybavenosti jsou dále zmíněny v článku č.6.

 

 

Článek 14
Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů
(např. zájmů ochrany státu, civilní ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžba, ochrana před povodněmi)

1. Na řešeném území se nachází pozemek v majetku MO ČR. Pozemek je vyznačen ve výkrese limitů. respektovat zde zájmy ochrany přírody.
2. Požaduje se respektovat parametry příslušných kategorií komunikací včetně ochranných pásem stávajícího či plánovaného dopravního systému.
3. Pro území obce nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky z hlediska požárně bezpečnost-ního řešení a integrovaného záchranného systému.
4. Na řešeném území se nepředpokládá střet se zájmy civilního letectví.
5. Na řešeném území nejsou stanovena záplavová území, nenacházejí se zde místa ohrožena záplavami.
6. Severozápadně od zástavby Vojnova Městce se nachází území potencionálního sesuvu půdy. Velikost území je cca 3,7 ha. Touto svahovou deformací není ovlivněn rozvoj sídla.
7. Cca 1 km východně od okraje sídla V. Městce se nachází po identifikačním číslem 2322077 poddolované území po těžbě radioaktivní suroviny.
8. V regionální surovinové studii okresu Žďár nad Sázavou jsou uváděny na k.ú. V. Městec dvě ložiska netěženého kamene (surovina drcený kámen) - průzkum nebyl proveden a dvě ložiska stavebních písků s omezenými zásobami. V ÚPO se neuvažuje s jejich využíváním ve vztahu k možnému narušení krajinného rázu. Zmíněná ložiska neomezují růst zastavěného území obce.
9. V databázi ložisek nerostných surovin (MŽP Geofond ČR - mapy ložiskové ochrany) není na katastru Vojnova Městce lokalizováno žádné ložisko, dobývací prostor nebo chráněné ložis-kové území nerostných surovin.
10. Ochranná pásma vyplývající ze zákonů a správních rozhodnutí jsou předmětem výkresu limi-tů, který je nedílnou součástí zadání.


Článek 15
Požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce
a vztahů se sousedními obcemi

1. Obec Vojnův Městec sousedí s těmito obcemi: Krucemburk, Košinov, Herálec, Cikháj, Škr-dlovice, Karlov, Polnička, Radostín.
2. Ve zpracovaných průzkumech a rozborech nebyly zjištěny žádné požadavky ani potřeby orgánů územního plánování těchto obcí na řešení ÚPO Vojnův Městec.
3. Vazby na sousední obce je třeba z územního hlediska považovat za stabilizované a bezpro-blémové.
4. Řešené území sestává z jednoho katastrálního území, na kterém je jádrové sídlo a tři drobné v krajině volně rozptýlené jednotky osídlení.
5. Vzájemné vztahy části obce i vztahy se sousedními obcemi i ve výhledu zůstanou beze změ-ny.

Článek 16
Požadavky na nutné asanační zásahy

1. V rámci zpracování průzkumů a rozborů nebyly zaznamenány žádné potřeby asanačních úprav. Případné potřeby asanací však budou vycházet z aktuálních potřeb řešení ÚPO.
2. Plochy pro asanace a veřejně prospěšné stavby budou zakresleny v grafické části ÚPO v sa-mostatném výkresu, seznam bude uveden v textové části.
Článek 17
Okruhy problémů řešení vyplývajících z průzkumů a rozborů

1. Poměrně zachovalé jádro obce je narušeno neupravenou plochou vzniklou při asanaci objek-tů naproti škole (přes silnici). Vedení obce jsou předkládány různé stavební záměry, které nepřihlíží k daným prostorovým a kompozičním podmínkám této části obce - stanovit v ÚPO regulační zásady pro řízení rozvoje území obce.
2. Zemědělský areál při vstupu do sídla "vítá" návštěvníky svojí nízkou architektonickou kvali-tou s negativní dominantou seníku - řešit vhodnější zapojení areálu do krajiny(např. kompo-novanou zelení).
3. Slabá ekonomická základna v obci - prověřit možnosti rozvoje podnikatelských aktivit v ob-ci.
4. V nedávné době funkční areál rekreačního zařízení pro děti je zdevastován - v ÚPO vytvořit podmínky pro obnovu rekreace v tomto místě.
5. Rozdrobenost sídelní struktury obce je náročná na vybavení obce technickou infrastrukturou - hledat způsoby ekonomického řešení.
6. Průtah sil. I/37 zast. územím obce vesměs s přímou obsluhou přilehlých nemovitostí a zvyšu-jící se intenzita dopravy vyžaduje řešit otázku plynulosti a bezpečnosti provozu - prověřit možnosti využití trasy koridoru pro přeložku sil. I/37
7. Odvodnění včetně nadměrně velkých bloků orné půdy jsou zvýšeným zdrojem zranitelnosti krajiny - při řešení volné krajiny respektovat zonaci krajiny v CHKO Žďárské vrchy.
8. Pozemky AČR leží v zóně CHKO se zvýšenou péčí (PP Suché kopce) - navrhnout zapojení pozemku AČR do ochranného režimu CHKO.


Článek 18
Výkres limitů využití území vyplývajících z právních předpisů
a správních rozhodnutí včetně stanovených záplavových území (§10 odst. 3)

1. Výkres limitů byl zpracován na základě průzkumů a rozborů (§ 10, vyl. č. 135/01) a ve zmenšené formě je součástí tohoto zadání.
2. Výkres limitů využití území vyznačuje omezení v území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí.
3. Slouží hlavně k "inventuře" omezení v území a jejich zohlednění při zpracování konceptu a návrhu ÚPO, dále pak k ověření a potvrzení těchto omezení dotčenými orgány státní správy.
4. Ve výkrese limitů jsou mimo jiné vyznačeny či popsány tyto mezní hodnoty využití území:
a) hranice územních jednotek
- hranice katastrálního území = hranice obce = hranice řešeného území 
b)   ochrana technické a dopravní infrastruktury
- silnice I. třídy   50 m od osy na obě strany mimo ZÚO
- silnice III. třídy 15 m od osy na obě strany mimo ZÚO
-rozhledové trojúhelníky dle konkrétního případu
-nadzemní el. vedení VVN 220 kV 15 m od krajního vodiče na obě strany (zák. č.    458/2000 Sb. a zákon č. 222/1997 Sb.)
 20 m od krajního vodiče na obě strany(vl. nařízení  č. 80/1957 Sb.)
- nadzemní el. vedení VN 22 kV 7 m od krajního vodiče na obě strany (zák. č.
                                                                     458/2000 Sb. a zák. č. 222/1997 Sb.)
  10 m od krajního vodiče na obě strany (vl. naří-
                                                                     zení 80/1957 Sb.)
- stožárové TS 22/0,4 kVA viz nadzemní vedení VN 22 kV
- STL plynovod ve volné krajině 4 m (od povrchu plynovodu na obě strany)
- STL plynovod v zástavbě 1 m (od povrchu plynovodu na obě strany)
- kanalizační stoka do   500 mm vč. 1,5 m od povrchu potrubí na obě strany
                                nad  500 mm 2,5 m od povrchu potrubí na obě strany
- vodovodní řad     do    500 mm vč. 1,5 m od povrchu potrubí na obě strany
                               nad   500 mm 2,5 m od povrchu potrubí na obě strany
- DK podzemní 1,5 m na obě strany
c)  ochrana podzemních a povrchových vod
 - PHO 3° vod. odběru Praha-Podolí viz zákres v grafické části
 - PHO 3° vod. nádrže Hamry viz zákres v grafické části
 - PHO vod. zdroje 1° a 2° viz zákres v grafické části
 - PHO vodojemu  5 m od objektu
 - provozní pásmo pro úpravu toků
 - Městecký potok  8 m od břehové hrany
 - ostatní drobné toky  3 m od břehové hrany
d) ochrana kulturních hodnot
  - nemovité kulturní památky viz ÚSKP ČR
  - ochranné pásmo hřbitova 100 m od obvodu hřbitova

e)   ochrana přírodních hodnot, ŽP
 - CHKO Žďárské vrchy Výnos MK ČSR č.j. 8908/1970
 - NPR Radostínské rašeliniště Výnos MK ČSR č.j. 9.432/87-VI/2, ze dne 17. 6.  1987
 - PR Štíří důl  Vyhl. ONV Žďár n. S., ze dne 14. 4. 1988
   Vyhl. ONV Havl. Brod, ze dne 12. 12. 1988
 - PP Suché kopce  Vyhl. ONV Žďár n. S., ze dne 25. 10. 1990
 - ochran. pásmo zvl. chráněného území pokud není přímo vyhlášeno je dle § 37 odst. 1  zák. č. 114/92 Sb. 50 m od hranic zvl. chráněného  území
 - ochranné pásmo lesa 50 m od okraje PUPFL
 - významný krajinný prvek vod. tok, rybník, údol. niva, les, apod.(ze zákona)


ČÁST  DRUHÁ


Článek 19
Požadavky na rozsah a způsob zpracování koncepce řešení a návrhu ÚPO

1. Územní plán obce bude zpracován v souladu se stavebním zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a podle vyhlášky č. 135/2001 Sb.
2. Územní plán určí podmínky a možnosti využívání jednotlivých ploch řešeného území se sta-novením příslušných regulativů.
3. Územní plán bude obsahovat část textovou a tabulkovou a část grafickou. Grafická část bude vyhotovena na digitálních mapách poskytnutých pořizovatelem v měřítku 1 : 5 000. Podrob-nější měřítko může být užito, ovšem musí zde být zobrazeny všechny sledované jevy.
4. Koncept ÚPO bude zpracován v souladu s §12 vyhl. 135/2001 Sb. Textová část bude odpovídat obsahu části II., příl. č. 2 k vyhl. č. 135/2001 Sb. Obsah grafické části bude odpovídat rovněž výše uvedené příloze.
5. Návrh ÚPO bude zpracován v rozsahu konceptu ÚPO pokud nebude souborným stanoviskem pořizovatele výrazně měněno zadání ÚPO.
6. Členění územního plánu obce a jeho úprava bude upřesněna ve smlouvě o dílo.


Článek  20
Požadavky na regulaci využití a uspořádání ploch

1. Územní plán obce navrhne členění správního území obce na plochy s rozdílným funkčním využitím.
2. Jednotlivé plochy budou mít přiřazený způsob využití s přípustným, nepřípustným, případně podmíněně přípustným využitím.
3. Koncepce územního plánu bude dále určena uspořádáním a organizací území a prostorovými vztahy v území.
4. Preferovat utváření zón (ploch) smíšených před zónami monofunkčně využívanými.
5. Řešením územního plánu bude sledován požadavek udržitelného rozvoje území.
6. Řešení územního plánu bude v podrobnostech náležející tomuto druhu územně plánovací dokumentace.

 

Ing. Josef Macek v.r.
starosta obce


Příloha:  1 x výkres limitů

 

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.