Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

4.12.2014, Karel Malivánek

oznámení o vydání územního plánu Vojnův Městec

                                                                                         

 

 

M ě s t y s   V o j n ů v   M ě s t e c

 

Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

kraj Vysočina

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č. j.  RUP/605/11/DF                                                           Datum: 4.12. 2014

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

oznámení o vydání územního plánu Vojnův Městec

 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydalo územní plán Vojnův Městec.

 

Územní plán Vojnův Městec obsahuje textovou a grafickou část.

Grafickou část územního plánu Vojnův Městec tvoří výkres základního členění území, hlavní výkres a veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace.  Odůvodnění územního plánu Vojnův Městec obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část územního plánu Vojnův Městec tvoří koordinační výkres,  širší vztahy, předpokládaný zábor půdního fondu, dopravní řešení – doplňujcí výkres, zásobování vodou, kanalizace – doplňující výkres, energetika, elektronické komunikace – doplňující výkres..

 

Do územního plánu Vojnův Městec, jeho odůvodnění a dokladové dokumentace může každý dle ustanovení § 173 odst.1 správního řádu a v souladu s ust. § 165 stavebního zákona nahlédnout  u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

 

Do územního plánu Vojnův Městec je dále možno nahlédnout v listinné podobě na Městském úřadu Žďár nad Sázavou a na webových stránkách města Žďár nad Sázavou na adrese: http://www.zdarns.cz/obce/default.asp  a na stránkách městyse Vojnův Městec:  http://www.vojnuvmestec.cz


V souladu s ust. § 173 odst.1 správního řádu nabývá Územní plán Vojnův Městec účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

 

Proti územnímu plánu Vojnův Městec nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

 

  

 

Karel Malivánek
starosta  městyse

 

 

 

 

 

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a na úřední desce obce Vojnův Městec.

 

Vyvěšeno dne:  4.12.2014

Sejmuto dne:    ……………………………

 

Elektronická úřední deska

Vyvěšeno dne:   4.12.2014

Sejmuto dne:      ……………………………

                                                                                  Karel Malivánek                                     

                                                           razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.