Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

4.12.2014, Karel Malivánek

oznámení o vydání územního plánu Vojnův Městec

                                                                                         

 

 

M ě s t y s   V o j n ů v   M ě s t e c

 

Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

kraj Vysočina

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č. j.  RUP/605/11/DF                                                           Datum: 4.12. 2014

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

oznámení o vydání územního plánu Vojnův Městec

 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydalo územní plán Vojnův Městec.

 

Územní plán Vojnův Městec obsahuje textovou a grafickou část.

Grafickou část územního plánu Vojnův Městec tvoří výkres základního členění území, hlavní výkres a veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace.  Odůvodnění územního plánu Vojnův Městec obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část územního plánu Vojnův Městec tvoří koordinační výkres,  širší vztahy, předpokládaný zábor půdního fondu, dopravní řešení – doplňujcí výkres, zásobování vodou, kanalizace – doplňující výkres, energetika, elektronické komunikace – doplňující výkres..

 

Do územního plánu Vojnův Městec, jeho odůvodnění a dokladové dokumentace může každý dle ustanovení § 173 odst.1 správního řádu a v souladu s ust. § 165 stavebního zákona nahlédnout  u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

 

Do územního plánu Vojnův Městec je dále možno nahlédnout v listinné podobě na Městském úřadu Žďár nad Sázavou a na webových stránkách města Žďár nad Sázavou na adrese: http://www.zdarns.cz/obce/default.asp  a na stránkách městyse Vojnův Městec:  http://www.vojnuvmestec.cz


V souladu s ust. § 173 odst.1 správního řádu nabývá Územní plán Vojnův Městec účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

 

Proti územnímu plánu Vojnův Městec nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

 

  

 

Karel Malivánek
starosta  městyse

 

 

 

 

 

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a na úřední desce obce Vojnův Městec.

 

Vyvěšeno dne:  4.12.2014

Sejmuto dne:    ……………………………

 

Elektronická úřední deska

Vyvěšeno dne:   4.12.2014

Sejmuto dne:      ……………………………

                                                                                  Karel Malivánek                                     

                                                           razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
13.0°C - 20:50:03 - 6.6.2020

Novinky e-mailem