Vojnův Městec
česky english deutsche

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce asistent - úředník úřadu Městyse Vojnův Městec

13.3.2019, Martin Havlíček

Oznámení dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb.

Starosta Městyse Vojnův Městec vyhlašuje
veřejnou výzvu k přihlášení zájemců
na obsazení funkce


asistent - úředník úřadu Městyse Vojnův Městec
(agendy: sekretářské práce, pošta, CzechPOINT, místní poplatky, vidimace a legalizace)

 

Pracovní poměr na neurčitou, plný pracovní úvazek
Předpokládaný nástup: duben 2019
Název územního samosprávného celku: Městys Vojnův Městec
Druh práce: asistent - úředník
Místo výkonu práce: Vojnův Městec
Platové podmínky: z. č. 262/2006 Sb., 222/2010 Sb., 341/2017 Sb., platové zařazení tř. 8

Podmínky pro přihlášku do veřejné výzvy:

splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/ 2002 Sb.

střední vzdělání s maturitní zkouškou,

organizační a komunikační schopnosti,

znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

znalost zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,

dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel),

 praxe ve státní správě výhodou,

řidičské oprávnění skup. B výhodou

Řádně a v termínu odevzdaná přihláška obsahující tyto náležitosti:
• jméno a příjmení zájemce
• datum a místo narození zájemce
• státní příslušnost zájemce
• místo trvalého pobytu zájemce
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• telefon, e-mail – pro komunikaci v průběhu výběrového řízení
• datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, uvedení důvodů motivace k práci na úřadu městyse
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
Úřad Městyse Vojnův Městec, písemná forma, do 29. 3. 2019 do 9:00 hodin

Adresa pro doručování přihlášek v obálce označené:
„Výběrové řízení – asistent – úředník – NEOTEVÍRAT“
Úřad Městyse Vojnův Městec

Vojnův Městec 27
591 01 Žďár nad Sázavou

Případné informace: starosta Ing. Josef Macek, tel. 602 406 009, e-mail: starosta@vojnuvmestec.cz

  Informace o zpracování osobních údajů uchazeče při výběrovém řízení              

(dle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

 

1. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů:

Správce osobních údajů:

Úřad městysu Vojnův Městec, Vojnův Městec 27

telefon: 566 659 327

ID datové schránky: ekebmfp

 

2. Účel zpracování:

Správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje pouze pro účel výběrového řízení na vypsanou pracovní pozici.

 

3. Právní základ zpracování:

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy dle čl.6, odst.1, písm. b) obecného nařízení o ochraně os. údajů.

 

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů::

Poskytnuté osobní údaje nejsou dále předávány dalším příjemcům.

 

5. Předávání osobních údajů do zahraničí:

K předávání osobních údajů do zahraničí nedochází.

 

6. Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje uvedené na přihlášce k výběrovému řízení se ukládají po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Dokumenty dodané pro výběrové řízení (vyjma přihlášky) se po skončení výběrového řízení vracejí uchazeči v případě, že nebyl ve výběrovém řízení vybrán.V případě, že uchazeč byl vybrán na vypsanou pracovní pozici, jeho osobní údaje se uloží do osobního spisu zaměstnance pro účely personální agendy, mzdové agendy a zákonného pojištění.

 

 7. Práva uchazeče vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

Právo na přístup k os. údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost os. údajů, právo na vznesení námitky vůči zpracování os. údajů, právo na omezení zpracování os. údajů, tato práva lze uplatnit v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

8. Právo uchazeče podat stížnost u dozorového úřadu:

Pokud zpracováním osobních údajů bylo porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, má uchazeč právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).

 

9. Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování a rozhodování, včetně profilování.

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.