Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Vyhláška č. 6/2005 Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina

Vyhláška č. 6/2005 Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina

17.8.2005, Helena Vaníčková

o mimořádných veterinárních opatřeních k tlumení nebezpečné nákazy  varroázy včel  v  kraji Vysočina.


Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina jako věcně a místě příslušný správní orgán podle § 47 odst.1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen veterinární zákon) vyhlašuje podle § 49 odst.1 písm. c) veterinárního zákona ve smyslu ustanovení § 54 odst.1 a 2 veterinárního zákona tato

mimořádná  veterinární opatření k tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel

Varroáza včel je nebezpečná nákaza včel a včelího plodu. Původcem je roztoč Varroa destructor. Roztoč napadá včely a včelí plod, na němž se rozmnožuje. Kromě toho může být i přenašečem jiných nákaz včel.

I.
Ohnisko nákazy
Ohniskem nákazy je stanoviště včelstev s nálezem více než 3 roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo zachycených ve vzorku zimní měli.

II.
Ošetřování a vyšetřování včelstev
Chovatelé včel v kraji Vysočina jsou povinni :

a) zajistit vložení trvanlivé, vyjímatelné a čistitelné podložky na celou plochu dna všech úlů do 30.září
b) zajistit trojí komisionální ošetření včelstev přípravkem Varidol FUM, resp. Varidol AER dle návodu v období od 10. října do 31.prosince. Při druhém a třetím ošetření nesmí být ve včelstvech zavíčkovaný plod. Třetí ošetření se provede v prosinci a za 5-7 dnů po něm se provede důkladné očištění podložek a jejich vrácení do úlů
c) na stanovištích, kde bylo provedeno podletní ošetření přípravkem  GABON provést pouze druhé a třetí ošetření
d) v období od 1. do 10. února zajistit komisionální odběr veškeré měli od všech včelstev a odeslání směsného vzorku veškeré měli ze stanoviště k vyšetření na varroázu do akreditované laboratoře nejpozději do 15.února
e) se seznámit s výsledky laboratorního vyšetření
f) zajistit v případě pozitivního nálezu více než 3 samiček roztoče Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo,  provedení jarního ošetření všech včelstev v ohnisku (na stanovišti) nátěrem zavíčkovaného plodu přípravkem M-1, následné ošetření Varidolem FUM dle návodu a po 12-24 hodinách vyčištění všech podložek v úlech. Toto ošetření se provede i při nižších počtech nálezů v komerčních chovech matek a musí být ukončeno do 15. dubna. Doklady o ošetření předloží chovatel do 30. dubna na příslušný okresní inspektorát  Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina.
g) zajistit, aby kočující včelstva byla neprodleně po každém návratu po 1. červnu z kočovného stanoviště ( na trvalém stanovišti nebo dalším kočovném stanovišti) preventivně přeléčena a to FORMIDOLEM, pokud ještě nedošlo k poslednímu vytočení medu, nebo GABONEM, pokud je návrat uskutečněn po posledním vytočení medu
h) zajistit letní ošetření včelstev v územním obvodu ZO ČSV, kde bylo při vyšetření zimní měli zjištěno více než 30% stanovišť s nálezem nad 3 roztoče v průměru na včelstvo léčbu GABONEM dle návodu neprodleně po posledním vytočení medu (informaci o povinnosti  ošetření zašle jednotlivým chovatelům KVS pro kraj Vysočina)

III.
Zásady pro přesuny včelstev

a) přesuny včelstev a včelích matek (dále jen přesuny) lze uskutečnit jen s písemným souhlasem příslušného inspektorátu Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina po splnění předepsaných ošetření a vyšetření
b) přesuny v období ošetřování a vyšetřování se nepovolují
c) přesuny mimo kraj schvalují obě dotčené Krajské veterinární správy
d) přesuny kočováním z ohnisek varroázy ( chovy s nálezem více než 3 samičky roztoče Varroa destructor v zimní měli v průměru na včelstvo) se nepovolují
e) přesuny vajíček a otevřených matečníků jsou povoleny bez omezení
f) pro komerční chovy včelích matek  vystavuje krajská veterinární správa veterinární osvědčení a každoročně je, na základě chovatelem předložených výsledků laboratorního vyšetření , obnovuje

IV.
Zvláštní opatření

a) komisionální ošetření a odběr vzorků se provádí za účasti majitele včelstev, proškoleného pracovníka pověřeného ZO ČSV, případně pracovníka Krajské veterinární správy  pro kraj Vysočina
b) u chovatele, jehož včelstva nebyla ošetřena nebo vyšetřena dle čl.2, odst.b), c) a d) se provede ošetření dle čl.2, odst.f)
c) není-li možno vzhledem k roční době provést ošetření musí být tato včelstva utracena bez náhrady na náklady chovatele
d) roje divokých včel a roje neznámého původu je zakázáno využívat k chovu a tyto musí být utraceny
e)chemické ošetření včelstev mimo stanovené období,(po posledním vytočení medu do 15.dubna) vyjma aplikace kyseliny mravenčí, je zakázáno

V.
Desinfekce
Desinfekce úlů, plástů bez plodu a nářadí po úhynu nebo utracení včelstva se po mechanické očistě provádí sirnými knoty, případně Varidolem FUM. Úly a plásty bez plodu lze použít za 10 dnů po desinfekci. Plásty s plodem se musí přetavit na vosk.
 
VI.
Ostatní ustanovení

1. Dotčené obecní úřady uveřejní tuto vyhlášku na úřední desce způsobem v obci obvyklým, ve smyslu ustanovení § 76 odst.3  veterinárního zákona.
2. Porušení ustanovení této vyhlášky bude považováno za porušení veterinárního zákona a bude potrestáno podle sankcí v něm uvedených.
3. Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, jímž je první den jejího vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina.
4. Vyhláška je každému přístupná na Krajské veterinární správě pro kraj Vysočina, na Krajském úřadě kraje Vysočina  a  u všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
5.  Tato  vyhláška  ruší Vyhlášku Okresní  veterinární  správy  v Jihlavě  č.2/1999,  Vyhlášku   Okresní 
veterinární správy v Havlíčkově Brodě č. 1/2000,  Vyhlášku Okresní veterinární správy v Třebíči č. 1/2000 a Vyhlášku Okresní veterinární správy v Pelhřimově  ze dne 25.5.2000.

 

V Jihlavě dne 12. 8. 2005     MVDr. Jiří    Š u l c,
        ředitel Krajské veterinární správy
        pro kraj Vysočina

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.