Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Žádost o vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu

2.10.2013, Hana Marková

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají 25. a 26. října 2013

Žádost o vydání voličského průkazu může žadatel doručit osobně do kanceláře Úřadu Městyse Vojnův Městec nebo poštou či prostřednictvím jiné osoby.
V případě, že žádost doručí jiná osoba nebo žádost bude zasílána poštou, musí být opatřena ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. (V souladu s ust. §8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je ověření podpisu voliče u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku. Pozn.: požadovat poplatek mohou držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR a notáři..):

Lhůty pro přijetí žádosti o vydání voličského průkazu:

 - 18. října 2013 v 16.00 hodin  končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
- 23. října 2013 v 16.00 hodin končí lhůta pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu; sepisuje se úřední záznam.


VZOR ZNĚNÍ ŽÁDOSTI o vydání voličského průkazu  

Žádost o vydání voličského průkazu

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají 25. a26. října 2013

Já, níže podepsaný/á:  jméno ………………… příjmení…………………………………

narozen  - den, měsíc, rok …………………………………………….……….…………..

trvale bytem …………………………………………………………….............................

v souladu s ustanovením  § 6a odst. 2  zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, žádám o vydání voličského průkazu.  

Voličský průkaz (který umožňuje voliči volit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, ale i ve zvláštním stálém volebním okrsku na zastupitelském úřadě):

*a) převezmu osobně  v kanceláři úřadu městyse ve dnech 10.10.2013 až 23.10.2013.

*b) za mne vyzvedne osoba, která se prokáže plnou mocí s mým ověřeným podpisem.

 

*c) žádám zaslat na adresu: ……………………………………………………………………………....

*nehodící se škrtněte

     Podpis žadatele: ………………………………….……………..
Ověření podpisu:

Soubory ke stažení:

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.