Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Zápis 8/2007ze zasedání rady městyse Vojnova Městce

Zápis 8/2007ze zasedání rady městyse Vojnova Městce

3.8.2007, Hana Marková

konaného dne 31. 7. 2007 ve 12:00 hodin na úřadě městyse Vojnův Městec
Zápis má odstraněny některé osobní údaje. Kompletní text je uložen na úřadě městyse.

Přítomni:           Ing. Josef Macek
                          Karel Malivánek
                          Miroslava Zvolánková
                          Jan Štůla
Omluveni:         Jana Nepovímová

                      
1. Schválení zapisovatele
Rada městyse schválila jako zapisovatele řádného zasedání rady Ing. Josefa Macka.
Hlasování : Pro 4

2. Schválení zápisu z řádného zasedání rady městyse Vojnův Městec z 18. 6. 2007
Byl přečten a schválen zápis z minulého zasedání rady městyse Vojnův Městec, které se konalo 18. 6. 2007.         
Hlasování: Pro 4

3. Schválení usnesení rady z 18. 6. 2007  
Bylo přečteno a schváleno usnesení rady městyse Vojnův Městec ze dne 18. 6. 2007
Hlasování: Pro 4

4. Program rady městyse Vojnův Městec
Starostou byl navržen program jednání rady , který byl schválen
Hlasování: Pro 4

5. Výběrové řízení na dodavatele pro zakázku „ Řešení havarijního stavu MŠ Vojnův Městec“
Jmenovaná hodnotící komise posoudila nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele, kdy v zadávací dokumentaci bylo jediné kritérium a to nabídková cena a doporučila nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvhodnější nabídkou dle výše uvedeného kritéria je nabídka stavební firmy STYLSTAV s. r. o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov.
Rada po projednání schválila dodavatele na výše uvedenou zakázku a souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou STYLSTAV s. r. o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov.
Hlasování: Pro 4

6. Žádost o zajištění věcného břemene na pozemku p. č. 566/15
Rada projednala žádost pana Z.K., Palachova 3/16, Žďár nad Sázavou o zajištění věcného břemene na pozemku p. č. 566/15 vodovodní přípojky rodinného domu č. 259. V souvislosti s prodejem parcely p. č. 566/15 a kolaudací rodinného domu č. p.352  paní P.P. a pana M.H. rada souhlasí se zřízením tohoto věcného břemene.
Hlasování: Pro 4

7. Pronájem zahrady p. č.1545/2 a p. č. 1537/1 u MŠ
Starosta přednesl radě možnost pronájmu pozemku pí J.P. k účelům využití pro děti mateřské školy. Pronájem sousedních pozemků by byl bezplatný, městys by byl povinen zajistit údržbu ploch. Rada souhlasí a ukládá starostovi uzavřít s majiteli smlouvu o bezplatném pronájmu.
Hlasování: Pro 4

8. Projednání návrhu dodatku č. 1 smlouvy č. 50038429000010 firmy E.ON
Rada projednala návrh dodatku č. 1 ke zřízení nového připojení 11 RD v lokalitě „za Markovými“ a to nejdéle od 30. 6. 2008.
Hlasování: Pro 4

9.Platový výměr ředitelky ZŠ
V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády 564/2006 Sb. a ve znění pozdějších předpisů rada projednala a souhlasí s  platovým výměrem ředitelky ZŠ Mgr.V.R. s platností od 1. 8. 2007.
Hlasování: Pro 4

10.Nájemní smlouva
Rada projednala nájemní smlouvu k provozování kadeřnictví v budově OÚ a souhlasí s uzavřením této smlouvy od 1. 7. 2007 a z celkovým nájemným ve výši 700,-/ měsíc pro pronajímatelku paní S.P. 

11. Nabídka firmy ODAS s. r. o.
Rada projednala nabídku výkupu železného šrotu v městysu a toto bere na vědomí.
 

Zapsal: Ing. Josef Macek

  Ing. Josef Macek           
    starosta                                              

 Karel Malivánek
  místostarosta

Usnesení 8/2007
ze zasedání rady městyse Vojnův Městec, konaného dne 31. 7. 2007 ve 12:00 hodin   na úřadě  městyse ve Vojnově Městci
                                              
I. S c h v a l u j e :

1) Schvaluje zapisovatele řádného zasedání rady Ing. Josefa Macka
2) Schvaluje zápis z minulého jednání rady dne 18. 6. 2007
3) Schvaluje usnesení rady ze dne 18. 6. 2007
4) Schvaluje navržený program jednání rady
5) Schvaluje výběr dodavatele na stavební zakázku „ Řešení havarijního stavu MŠ Vojnův Městec“ stavební firmu STYLSTAV s. r. o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov.
6)  Schvaluje zřízení věcného břemene za účelem vedení vodovodní přípojky na parcele p. č. 566/15
7)  Schvaluje pronájem pozemku p. č. 1545/2 a p. č. 1537/1 u MŠ
8)  Schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. 50038429000010 firmy E.ON
9)  Schvaluje platový výměr pro ředitelku ZŠ od 1. 8. 2007
10)  Schvaluje nájemní smlouvu k  provozování kadeřnictví v budově OÚ pro pronajímatelku S.P.
                        
II.  B e r e   n a   v ě d o m í:

    1)  Nabídku k výkupu železného šrotu firmy ODAS


          
       Zapsal: Ing. Josef Macek

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


-3 -

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.