Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Zápis č. 2/2007ze zasedání zastupitelstva městyse V. Městec konaného dne 26. 6. 2007 v 18:00 hodin

Zápis č. 2/2007ze zasedání zastupitelstva městyse V. Městec konaného dne 26. 6. 2007 v 18:00 hodin

10.7.2007, Hana Marková

Zápis č. 2/2007
Ze zasedání zastupitelstva městyse V. Městec konaného dne 26. 6. 2007
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 18:00 hodin
Zápis má odstraněny některé osobní údaje.Kompletní text je uložen na úřadě městyse.

Počet přítomných členů zastupitelstva 14 dle prezenční listiny.

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou pí. H. Markovou
 

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
2. Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu
pí Janu Pecinovou a p. Jindřicha Radu
       Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

V 18:10 se dostavil zastupitel p. Karel Malivánek

3. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4. Starosta p. Ing. Macek projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 3. 2007. Zastupitelstvo uložilo starostovi městyse zjistit možnosti řešení  špatného stavu příjmu signálu mobilních telefonů. K této záležitosti podala zprávu zastupitelstvu městyse pí H. M. Tato zpráva je součástí zápisu dnešního jednání.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

5. Starosta p. Ing. Macek projednal zápisy a usnesení ze zasedání rad městyse konaných 18. 4., 23. 5. a 18. 6. 2007.  Místostarosta p. Karel Malivánek podal k usnesení z jednání rady ze dne 18. 6. 2007 komentující informace k bodu neschválení povolení 2 ks výherních hracích přístrojů v Hostinci pod Lípou. Na základě těchto informací a řešení naplnění rozpočtu městyse starosta zařadil žádost o povolení 2 ks VHP do tohoto jednání zastupitelstva.  K jiným bodům projednávaných zápisů a usnesení dále nebylo vzneseno připomínek a tyto byly uzavřeny. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0


6. Žádost o povolení výherních hracích přístrojů
Firma Playmatic s. r. o. žádá povolení a provozování 2 VHP v Hostinci pod Lípou. Po diskusi, osvětlení finančního přínosu pro rozpočet městyse a na druhé straně zhodnocení negativ pro občany, kteří hrají na VHP bylo přistoupeno k hlasování o vyřízení žádosti
       Hlasování: pro 6, proti 5. zdrž.3


7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly  Krajského úřadu kraje Vysočina dne 26. 3. 2007 provedlo přezkoumání hospodaření za rok 2006. Zprávu přednesla pí H.V., kdy při přezkoumání ověření předložených dokladů nebyly zjištěny nedostatky, respektive byly odstraněny na místě a na základě toho nebylo nutno ukládat opatření.

      Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

8. Závěrečný účet městyse za rok 2006
Zprávu o hospodaření za rok 2006 závěrečný účet přednesla na základě kontroly Krajského úřady kraje Vysočina ze dne 26. 3. 2007 pí H.V.. Při přezkoumání hospodaření za rok 2006 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
    
      Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0
9. Závěrečný účet LDO Přibyslav
Starosta městyse přednesl závěrečný účet LDO Přibyslav, přednesl aktiva a pasiva, kdy hospodářský výsledek za rok 2006 byl ve výši 1 220 000,- Kč.

      Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0
10. Závěrečný účet společnosti Velké Dářko s. r. o.
Starosta městyse přednesl závěrečný účet Velké Dářko, s. r. o. Škrdlovice, přednesl aktiva a pasiva, kdy hospodářský výsledek za rok 2006 byl ve výši 121 000,- Kč.

      Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0


11. Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav
Starosta městyse přednesl závěrečný účet Svazku obecních lesů, Přibyslav, přednesl aktiva a pasiva, kdy hospodářský výsledek za rok 2006 byl ve výši 4 647,15,- Kč.

      Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

12. Závěrečný účet Subregionu Velké Dářko
Starosta městyse přednesl závěrečný účet Subregionu Velké Dářko, přednesl příjmy a výdaje a připomněl zůstatek nesplaceného úvěru, který byl použit na výstavbu DPS Škrdlovice ve výši 1 205 935,42 Kč.

      Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

13. Průběh a příprava akcí pro rok 2007
Starosta podal zprávu o průběhu přípravy akcí v letošním roce.
Zdravotní středisko
- smluvně zajištěna vestavba 2 bytových jednotek. Pro druhou bytovou jednotku byla taktéž získána dotace ve výši 550 000,- Kč, celkem k použití 1 100 000,- dotačních prostředků.
- Rekonstrukce přízemí na základě stavebního povolení a možnosti rozpočtu městyse a případných jiných zdrojů. Již dříve byla provedena výměna oken..
Mateřská škola
- v současné době probíhá příprava výběrového řízení dodavatele řešení rekonstrukce objektu
- na rekonstrukci zajištěny prostředky ze státního rozpočtu ve výši 2 500 000,- Kč. Případné další prostředky je nutno řešit z rozpočtu městyse
ZTV 11 RD v lokalitě „za Markovými“
- výstavba předpokládána v 1 polovině roku 2008, v současné. době podána žádost o stavební povolení na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou – odbor stavební a odbor životního prostředí.Žádost na dotaci na zbudování inženýrských sítí bude podána dle vypsaných pravidel pravděpodobně do konce ledna 2008
Kanalizace a ČOV
- projektově připraveno, čeká se na výzvu k podání žádosti k získání dotace

       
14. Vyhlášené záměry na prodej pozemků
Rada projednala záměr č. 2/2007 o směně majetku ve spoluvlastnictí LDO Přibyslav      ve výši 30/710 a záměr č. 3/2007 k prodeji pozemků 672/4 o výměře 52m2
 u domu č. p. 212 pro pana Ing. V. V.  a části parcely 1546/38
 u domu č. p. 102. o výměře 177 m2 pro pana R.K.
Zastupitelstvo projednalo předložené záměry a se směnou dle záměru č. 2/2007 souhlasí. Dále byl projednán prodej obecních pozemků dle záměru č. 3/2007, který byl také odsouhlasen. Cena za prodej obecních pozemků byla odsouhlasena ve výši 50,- Kč / m2.
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s bezúplatným převodem p.č. 1655 o výměře144 m od Poz. Fondu ČR do vlastnictví městyse

        Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

15. Kontrola hospodaření městyse k 31. 5. 2007
Člen finanční komise a zastupitel Ing. S. pověřený finančním výborem přednesl zprávu o plnění rozpočtu městyse k 31. 5. 2007 dle kapitol a položek schváleného rozpočtu. Po menší diskusi zastupitelé odsouhlasili hospodaření městyse k 31. 5. 2007.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž 0
16. Rozpočtové opatření 2/2007
Ing. S. na základě kontroly seznámil zastupitelstvo s novými položkami na straně příjmů a výdajů a na základě těchto skutečností přednesl návrh rozpočtového opatření 2/2007
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž 0


17. Nájemné ve dvou obecních bytech v MŠ
Starosta projednal výši současného nájemného obecních bytů v MŠ s v souladu se zákonem 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů navrhl jednostranné zvýšení nájemného z bytů v období od 1. 10. 2007 do 31.12. 2007. 
Při diskusi bylo připomenuto zastupitelem p. J.Č. využít možnosti dalšího zvýšení nájemného dle výše citovaného zákona. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0


18. Úprava sportovního hřiště za sokolovnou

TJ Jiskra Vojnův Městec na úřad městyse doručila žádost o úpravu sportovního hřiště za sokolovnou a financování tohoto záměru ze státních dotací.
Při jednání zastupitelstva probíhala rozsáhlá diskuse. Z jednání vyplynulo, že je nutno si ujasnit způsoby využití plochy pro záměr zbudování oploceného sportoviště a dále zvážit případnou možnost využití této plochy pro jiné účely.  Oplocením sportoviště dojde k omezení volného přístupu sportovců a nespecifikované části občanů. Dále v diskusi zazněly připomínky k technickému, personálnímu a nákladovému zajištění provozu tohoto sportoviště. K této záležitosti je nutno se vrátit při dalších jednáních zastupitelstva městyse a TJ Jiskra Vojnův Městec.


19. Oprava cesty v lokalitě Skalka  směr Radostín
Starosta přednesl zprávu o stavu výše uvedené účelové komunikace, která je ve vlastnictví městyse Vojnův Městec. Stav  cesty v některých úsecích je poničený, vymletý a vyžaduje pro udržení sjízdnosti větší opravu. V současné době je zadána po výši nákladů na opravu cesty. Využití občany Vojnova Městce je velmi omezené, nejvíce využívána občany Radostína a turisty. Po předložení kalkulace je nutno jednat se zúčastněnými stranami o možnosti finanční spolupráce ( Obec Radostín, Obec Karlov, MVDr. R. Kinský a případně další).


 
20. Grantový program z Fondu Vysočiny
Starosta seznámil zastupitele s vypsaným grantovým programem Kraje Vysočina k řešení bioodpadů.
Po diskusi řešení formy sběru bioodpadů, a to buď formou velkých kontejnerů nebo malých kompostérů s případnou možností příspěvku městyse na zakoupení  kompostérů jednotlivými občany. Zastupitelstvo souhlasí a doporučuje podat žádost na vypsaný grantový program. Termín podání žádosti 31. 7. 2007

       Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
21. Smlouva měst a obcí proti daňové diskriminaci
Starosta informoval zastupitele, že dle stávajícího zákona dochází k porušování ústavy ohledně přerozdělování daní a tím k diskriminace mezi městy a obcemi. Zastupitelé souhlasí k připojení se ke Smlouvě proti daňové diskriminaci.

       Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

22. Třídění komunálního odpadu, soutěž „My třídíme nejlépe 2007“
Starosta informoval o vyhlášené soutěži ve třídění odpadů pro rok 2007 Krajem Vysočina, společností EKO-KOM a společností ASEKOL pro třídění odpadu a zpětného odběru  elektrozařízení.  Bylo konstatováno, že každý občan může svým vlivem pomoci k co nejlepšímu umístění v soutěži „My třídíme nejlépe 2007“

23. Zpracování rešerše Historický vývoj stavebních památek a osídlení městyse Vojnův Městec
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou vytvoření rukopisu Historický vývoj stavebních památek a osídlení  městyse Vojnův Městec, na základě něhož by mohla být později vytištěna i publikace, která by mohla sloužit jako informační materiál, případně pro účely prezentace obce a její historie Práce na vytvoření rukopisu je dlouhodobá, smluvní termín plnění 31. 5. 2008.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0


24. Nabídka fy Trojan na zpracování leteckých snímků městyse
Zastupitelstvo bylo starostou seznámeno s nabídkou vydání knihy leteckých snímků obcí Žďárska  od firmy J.T. – fotografické a filmové studio Tulák. Zastupitelstvo po diskusi a zvážení podmínek a ucelenosti tohoto díla nepředpokládá v této záležitosti spolupracovat. 
       Hlasování: pro 1, proti 13, zdrž. 0


25. Stavební parcely
Na základě dohody s p. R.S., který nevyvíjí na parcele č. 595/8 stavební činnost bylo dohodnuto odstoupení od budoucí kupní smlouvy na prodej parcely
 č. 595/8 pro p. R.S. a postoupení dalšímu zájemci.
Starosta projednal návrh  prodeje stavební parcely č. 595/8 novému zájemci, a to p.J.J., Žďár nad Sázavou. Zastupitelstvo souhlasí s uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k  prodeji výše uvedeného pozemku novému zájemci.

       Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
26. Změna provozovatele sněhové frézy
Starosta seznámil zastupitele s rozhodnutím pana S.Č. nepokračovat pro další zimní období v obsluze sněhové frézy. Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomí a  ukládá radě obce nejdéle do konce září letošního roku připravit podmínky pro další obsluhu sněhové frézy.  

27. Autobusové spojení Hlinsko v Čechách – Vojnův Městec
Úřad městyse nebyl požádán projednáváním případného dalšího autobusového spojení mezi Hlinskem a Voj. Městcem. Z těchto důvodů nepředpokládá rozšíření tohoto spojení. Zastupitelstvo toto bere na vědomí.
Zastupitel p. K. vznesl dotaz na možnost posunutí odjezdu autobusové linky č.84012511 směr Žďár nad Sázavou – Vojnův Městec z důvodu špatné návaznosti na ostatní spoje  Starosta reagoval aktuálností a možností připomínek při sestavování jízdních řádů
Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomí.


28. Různé
Předsedkyně finančního výboru pí J.P. podala zprávu o činnosti výboru a provedené kontroly pokladních dokladů v návaznosti na pokladní knihu a finanční hotovosti pokladny.

Pan E. M. vznesl dotaz, zda již byla nalezena obecní kronika. Starosta odpověděl, že poslední zápisy do kroniky prováděl p. J.M. a v knižní verzi dosud nebyla předána. Obecní kronika je z velké části zpracována v elektronické podobě.
 
Pan J. R. přednesl dotaz zda je úřadu znám termín opravy silnice č. I/37, starosta odpověděl, že oprava této silnice se připravuje a pravděpodobná realizace bude v roce 2008. V této záležitosti úřad vznese připomínky ke stavu této komunikace a realizaci oprav na Ředitelství silnic a dálnic, pracoviště Jihlava.  Dále se pan R. zajímal o průkaznost zajištění kvality pitné vody. Provozovatel Velké Dářko, s. r. o. dle zákona a hygienických požadavků kvalitu pitné vody zajišťuje. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí umístění sedmi včelstev na Pěničkově kopci
p. R. K.

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 20:10 hod

 

 

 

…………………………                                  ……………………………….
   Ing. Josef Macek                                                    Karel Malivánek
        starosta                                                                   místostarosta       

Ověřovatelé zápisu:

 

 

………………………….                                ……………………………   
       Jana Pecinová                                                  Jindřich Rada

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.