Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Závěrečný účet - zpráva o hospodaření za rok 2014

Závěrečný účet - zpráva o hospodaření za rok 2014

30.3.2015, Veronika Janáčková

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Závěrečný účet

Zpráva o hospodaření za rok 2014


Návrh závěrečného účtu městyse Vojnův Městec za rok 2014

zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

 

Údaje o městysu:

Adresa: Městys Vojnův Městec , Vojnův Městec 27 , 591 01  Žďár nad Sázavou
Telefonické spojení: 566 659 327
Fax: 566 659 327
E-mailová adresa:obec@vojnuvmestec.cz
Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u ČSOB Žďár nad Sázavou,
č. účtu: 123125081/0300 a u ČNB Brno, č.účtu: 94-50720751

Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 739
Počet obyvatel k 31. 12. 2014: 740

Počet členů zastupitelstva v roce 2014: 15
Počet veřejných zasedání: 6
V roce 2014 pracovaly finanční a kontrolní výbor.

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2014 :

 1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku ze psů

 2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku z ubytovací kapacity

 4. Obecně závazná vyhláška městyse č. 4/2014, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

 5. Obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 6. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův MěstecMěstys Vojnův Městec  je členem Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o. Křížová 2, Jihlava, Dobrovolného svazku obcí Subregion Velké Dářko, s.r.o. Velké Dářko, obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. Školní 500, Ždírec nad Doubravou. 

Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem MUNIS společnosti Triada Praha.

A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté
Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem 2 713 384,35 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

  

 

Poskytovatel

Účel dotace

Položka

ÚZ

Částka poskytnutá

Vyčerpáno

KÚ Vysočina

Globální dotace

4112

 

139 200,-

139 200,-

KÚ Vysočina

Dar na vzdělávání
dětí

4122

 

6 270,-

6 270,-

KÚ Vysočina

Informační a kom.
technologie

4222

 

18 632,-

18 632,-

KÚ Vysočina

Akceschopnost
SDH

4122

 

28 000,-

28 000,-

KÚ Vysočina

Akceschopnost
SDH

4122

14004

40 000,-

40 000,-

KÚ Vysočina

Akceschopnost
SDH

4122

14004

11 800,-

11 800,-

KÚ Vysočina

Program obnovy
venkova

4122

090

106 000,-

106 000,-

KÚ Vysočina

Naše školka

4122, 4222

 

104 592,-

22 532,30

KÚ Vysočina

Volby do Evrop.
parlamentu

4111

98348

22 532,30

22 532,30

KÚ Vysočina

Spojené volby do
zastupitelstev obcí
a do Senátu

4111

98187

27 532,-

27 532,-

Státní fond život.
prostředí

Výsadba stromů
ve Vojnově Městci

4113
z rozpočtu ČR

90001

12 682,85

12 682,85

 

 

4116
z rozpočtu EU

15319

215 608,45

215608,45

Státní fond život.
prostředí

Pořízení zametacího
stroje ve Voj.Městci

4216
z rozpočtu ČR

15832

110 029,-

110 029,-

 

 

4216
z rozpočtu EU

15833

1 870 505,75

1 870 505,75

 

 

 

 

B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Příjmy a výdaje

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.2013

Třída l – daňové příjmy

6 940 300,00

8 586 573,12

8 586 573,12

Třída 2 – nedaňové příjmy

1 430 500,00

2 167 141,97

2 167 141,97

Třída 3 – kapitálové příjmy

53 000,00

21 415,00

21 415,00

Třída 4 – přijaté dotace+přev.účtů

139 200,00

11 176 494,35

11 176 494,35

PŘÍJMY CELKEM

8 563 000,00

21 951 624,44

21 951 624,44KONSOLIDACE

PŘÍJMY PO KONS.


7 698 000,00

8 320 000,00
13 631 624,44

8 320 000,00
13 631 624,44

Třída 5 – běžné výdaje

7 649 250,00

16 355 313,48

16 355 315,48

Třída 6 – kapitálové výdaje

50 000,00

4 791 106,00

4 791 106,00


KONSOLIDACE
VÝDAJE PO KONS.7 699 250,008 320 000,00
  12 826 419,488 320 000,00
12 826 421,48

Komentář k vybraným příjmovým položkám:

 • poplatky – za likvidaci komunálního odpadu byl dle platné vyhlášky v roce 2014 vybírán poplatek 500,- Kč /1 osoba/rok a 550,- Kč ročně za rekreační objekt celkem bylo vybráno 372 976,- Kč

 • poplatek ze psů dle platné vyhlášky v sazbě 100,- Kč/1 pes/rok a 60,- Kč /1pes/rok celkem 9 390,- Kč

 • příspěvek EKOKOMU za tříděný odpad v obci Kč 77 634,50,--

 • příjmy z pronájmu pozemků 51 321,- Kč

 • příjmy za využívání veřejného prostranství 6 454,- Kč

 • příjmy z pronájmu nebytových prostor a bytů 147 649,-Kč

 • příjmy z pronájmu lesních pozemků 1 581 000,- Kč


Komentář k vybraným výdajovým položkám:

 • služby zimní údržby komunikací Kč 61 297,-

 • opravy komunikací 1 021 341 000,- Kč

 • dopravní obslužnost 24 017,- Kč

 • do místní knihovny za časopisy a knihy zaplaceno Kč 9 523,- Kč

 • vítání občánků Kč 12 000,- Kč

 • opravy a provoz veřejného osvětlení 301 186,86 Kč

 • svoz a uložení komunálního, nebezpečného a ostatního odpadu 480 908,50 Kč

 • péče o zeleň a vzhled obce  66 140,50 KčÚdaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Úřadě městyse Vojnův Městec – výkaz FIN 2-12 M, rozbor čerpání příjmů a výdajů.Městys Vojnův Městec nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.Zůstatky běžných účtů:

Stav běžného účtu obce  vedeného u ČSOB k 31.12.2014 – 231 802,95 Kč
Stav běžného účtu obce vedeného u ČS k 31. 12. 2013 – 22 220,24 Kč
Stav běžného účtu obce vedeného u KB k 31.12.2013 – 43 814,98 Kč
Stav běžného účtu obce vedeného u ČNB k 31.12.2013 – 586 891,01 Kč


Zůstatky úvěrových účtů:


Zůstatek nedoplatku úvěru u České spořitelny k 31.12.2013 – 74 000,- Kč
Zůstatek nedoplatku úvěru u ČSOB k 31.12.2013 -  436 000,- Kč
Zůstatek nedoplatku úvěru u ČSOB – k 31.12.2013 – 2 148 197,- Kč

 

Významné investiční akce v roce 2014

 • Největší investiční akcí roku 2014 bylo zbudování komunikace a chodníku kolem kostela sv. Ondřeje. Z rozpočtu městyse bylo investováno 1 040 313,00 Kč

 • Finančně náročnou akcí bylo další pokračování oprav komunikací po výstavbě kanalizace. Celkově bylo za rok 2014 investováno do oprav 1 021 341,00 Kč. Komunikace po obci byly opraveny i s pomocí dotace Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova 2014, výše dotace činila 106 000,-.

 • Z hlediska zlepšení bezpečnosti a zpomalení silniční dopravy bylo významné pořízení
  2 ks dynamických zpomalovacích semaforů v celkové výši 579 590,-. Na instalaci semaforů jsme získali dotaci z Kraje Vysočina ve výši 190 000,- Kč.

 • Dokončena byla také akce výsadba stromů ve Vojnově Městci, v letošním roce jsme proinvestovali z rozpočtu městyse celkem 250 879,-. Na financování výsadby alejí jsme získali dotaci ze SFŽP v celkové výši 228 291,30 Kč. Dotace byla spolufinancována z prostředků EU.

 • Další důležitou investicí bylo i pořízení zametacího stroje. Celkové náklady na pořízení tohoto majetku činily 2 203 195,-Kč. Z dotace ze SFŽP, která byla spolufinancována z rozpočtu EU jsme získali 1 980 534,75 Kč.

 • V letošním roce byla zahájeno budování přírodního hřiště u Mateřské školy ve Vojnově Městci. Z rozpočtu městyse bylo profinancováno 254 133,-.

 • Pro další zkvalitnění zásobování občanů Vojnova Městce pitnou vodou byla v roce 2014 zahájena příprava na akci zkapacitnění vodovodu, z rozpočtu městyse bylo na přípravné práce a vypracování výběrového řízení na projektanta uhrazeno 159 720,- Kč.

 • V budově Základní školy bylo provedena další část nutné opravy střechy, celková investice je ve výši 48 900,- Kč.

 • Školní jídelna v budově Mateřské školy se v roce 2014 dočkala kompletní výměny zařízení v celkové částce 284 878,- Kč. Z dotačního programu Kraje Vysočina Naše školka bylo financováno 104 592,- Kč.

 • Dále byly po zásahu bleskem opraveny věžní hodiny na kostele sv. Ondřeje. Cena za opravu byla 9 131,- Kč, pojistné plnění od pojišťovny činilo 8 920,- Kč.Příspěvkové organizace zřizované Městysem Vojnův MěstecHospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vojnův Městec

Městys Vojnův Městec jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Vojnův Městec poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku 400 618,- Kč na činnost organizace včetně doplatku mzdových nákladů na provoz školní družiny a včetně příspěvku 3718,- na zakoupení kytary a příspěvku 8 900,-Kč na funkční vzdělávání ředitelky. Příspěvková organizace v roce 2014 vytvořila hospodářský výsledek ve výši 86 978,13 Kč.  Tato částka byla převedena do rezervního fondu. Zprávu o hospodaření za rok 2014 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zastupitelstvo obce schválilo. Účetní závěrku schválila rada obce dne 11.3.2015.

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Vojnův Městec

Městys Vojnův Městec jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Vojnův Městec poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku 362 270,- Kč na činnost organizace včetně daru Kraje Vysočina na vzdělávání dětí a sportovní činnost ve výši 6270,- Kč. Příspěvková organizace v roce 2014 vytvořila hospodářský výsledek ve výši 41 291,97 Kč.  Tato částka byla převedena do rezervního fondu.  Zprávu o hospodaření za rok 2014 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zastupitelstvo obce schválilo. Účetní závěrku schválila rada obce dne 11.3.2015

 

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání 11.12.2013 v částce na straně příjmů a výdajů  8 563 000,- Kč  
Během roku bylo zastupitelstvem a radou obce schváleno postupně pět rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.

Rozpočtové opatření č. 1/2014  schváleno 25.6.2014 - zastupitelstvo
Rozpočtové opatření č. 2/2014  schváleno 30.9.2014 - rada
Rozpočtové opatření č. 3/2014  schváleno 10.11.2014 - rada
Rozpočtové opatření č. 4/2014  schváleno 3.12.2014 - zastupitelstvo
Rozpočtové opatření č. 5/2014 schváleno 14.1.2015 – rada městyse na základě pověření

O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

Schválení účetní závěrky
Účetní závěrka Městyse Vojnův Městec byla schválena zastupitelstvem městyse 18. 2. 2015

 

Poskytnutí  neinvestičních  příspěvků

V roce 2014 obec poskytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvky uvedené v tabulce:

Organizace

Částka

Účel

TJ Jiskra V.Městec

286 400,-

Na splátky úvěru a na činnost

Farní úřad V.Městec

80 000,-

Na stavební práce v objektu kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci

 

C. Majetek obce - inventarizace

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2014.

Kompletní inventura, záznamy o provedené inventarizaci a protokol o inventarizaci jsou uloženy a k nahlédnutí v kanceláři Úřad městyse Vojnův Městec.

Stav majetku, pohledávek a závazků Městyse Vojnův Městec k 31. 12. 2014 rekapitulace vybraných ukazatelů. Čerpáno z výkazu Rozvaha 12/2014.

 

Vybrané ukazatele

Stav k 31.12.2014

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek        

163 273,50

Pozemky

12 702 408,01

Stavby a budovy

117 969 154,45

Samostatné movité věci

6 204 139,29

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

2 182 050,51

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

3 608 021,00

Finanční majetek – podílové listy

2 484 198,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek         

1 570 585,00

Pohledávky

138 151,64

Závazky

0,00

Dlouhodobé přijaté zálohy

238 300,00

Mzdy prosinec 2013

145 823,00

 

D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina. 30 -31.10.2014 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření a 13. února 2015 konečné přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Závěr:
při přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Zpráva o dílčím i ročním přezkoumání hospodaření za rok 2014, jsou součástí Závěrečného účtu Městyse Vojnův Městec.

Přílohy: zpráva o výsledku inventarizace a finanční vypořádání za rok 2014, sestava
FIN 2-12 M za období 12/2014, rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha za období 12/2014.
Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse.

Vypracovala: Hana Marková

 

 

 

 

Karel Malivánek
 starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 30. 3. 2015
Vyvěšeno elektronicky na webu městyse: 30. 3. 2015

Sňato z úřední desky:


Schváleno v zastupitelstvu městyse dne: …………..

 

 

Soubory ke stažení:
pdf fin-2-12m.pdf 1.3 MB
pdf rozvaha.pdf 0.5 MB

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.