Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005

25.4.2006, Helena Vaníčková

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

Výtisk č.  3
Číslo jednací: KUJI 12981/2006

Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005

Název obce:    Obec Vojnův Městec
okres Žďár nad Sázavou     
IČ:     00295761
      
Přezkoumání hospodaření za rok 2005 bylo provedeno ve dnech 30. 11. 2005 a 29. 3. 2006 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“)

Přezkoumání provedly:  Marie Krtilová
     kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
     pověření č. 51/06
     Hana Sobotková
     kontrolor
     pověření č. 52/06
      
     oddělení přezkoumání hospodaření obcí
     odbor kontroly, Krajský úřad kraje Vysočina

Místo provedení přezkoumání:    Obecní úřad Vojnův Městec 27
                                                          591 01  Žďár nad Sázavou


Podklady předložili:              Ing. Josef Macek, starosta obce
                                                 Helena Vaníčková, účetní

Na základě žádosti obce v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu se zákonem  č. 420/2004 Sb., bylo výběrovým způsobem provedeno přezkoumání hospodaření za rok 2005.

Předmětem přezkoumání byly skutečnosti vymezené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Tyto skutečnosti byly ověřovány z hledisek uvedených v § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce ve smyslu § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly ověřením předložených dokladů zjištěny nedostatky, resp. byly odstraněny na místě.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při dílčím přezkoumání
Nebyly zjištěny nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí rok
Nebyly zjištěny nedostatky.

C. Závěr

Při  přezkoumání  hospodaření  obce  Vojnův  Městec  za  rok  2005  nebyly  zjištěny   chyby
a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). 

Vybrané ukazatele hospodaření obce:

a) podíl pohledávek na rozpočtu obce 0,12 %
b) podíl závazků na rozpočtu obce 6,48 %
 c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce 0
d) ukazatel dluhové služby 4,32 %


Ve Vojnově Městci dne 29.  3. 2006

 

………………………………                              ……………………………….
          Marie Krtilová                                                  Hana  Sobotková
      kontrolor pověřený                                                    kontrolor
    řízením přezkoumání             


Zpráva obsahuje 2 listy a byla vyhotovena ve třech výtiscích:
výtisk č. 1 pro obec Vojnův Městec
výtisk č. 2 a č. 3 pro Krajský úřad kraje Vysočina

S  obsahem  návrhu  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  za rok 2005 byl seznámen
Ing. Josef Macek, starosta obce Vojnův Městec dne 29. 3. 2006 s tím, že ke zprávě nebude podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. podáno stanovisko obce.
Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání obdržel dne 29. 3. 2006

Ing. Josef Macek         
starosta obce Vojnův Městec

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.