Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Místní poplatky pro rok 2008

Místní poplatky pro rok 2008

12.5.2008, Hana Marková

Blíží se poslední termín splatnosti poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatků za psů.

Místní poplatky pro rok 2008

Poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto       osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
      Sazba poplatku činí celkem 365,-  Kč za poplatníka a rok. 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální      
      rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě     
     vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve      
     výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
     Sazba poplatku činí celkem 460,- Kč/rok/stavbu.
Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku a to v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, případně převodem na účet u ČSOB ve Žďáře nad Sázavou
č.účtu 123125081/0300 s variabilním symbolem čísla domu.

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa obci Vojnův Městec podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
České republiky.
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok :
a) za psa                                                                                                  100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa                                                           150 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo
poživatel sirotčího důchodu       60 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c)                                                                                

90 Kč
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.


Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.
Poplatník
Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně za úplatu ve Vojnově Městci  pobývá za účelem léčení nebo rekreace.
Plátce
Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba za poplatek ručí.


Sazba poplatku
Poplatek činí :
a) za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu  5 Kč
Splatnost poplatku
1) Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního 
     roku.
2) Vznikne-li povinnost odvést poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede
    ubytovatel poplatek do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.
Poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.
Sazba poplatku
Sazba poplatku na tři měsíce činí 5 000 Kč.
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný při provozu VHP na dobu 3 měsíců  do 1 měsíce po uvedení VHP do provozu.
2) Poplatek je splatný při provozu VHP na dobu 6 měsíců ve dvou stejných splátkách splatných nejpozději poslední den prvního a čtvrtého měsíce po uvedení VHP do provozu.
3) Poplatek je splatný při provozu VHP na dobu l roku ve čtyřech stejných splátkách splatných nejpozději poslední den 1., 4., 7. a 10. měsíce po uvedení VHP do provozu.
4) Poplatek může být zaplacen jednorázově, kdykoliv v  průběhu trvání poplatkové povinnosti.

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Předmět poplatku
1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování       prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby       tvorby filmových a televizních děl.
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím je náměstí,  silnice, místní komunikace, parky a   veřejná zeleň, 
jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.
Poplatník
1) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
     uvedeným v bodě 1).
Sazba poplatku
1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství :
a)   za provádění výkopových prací                5 Kč  
b)   za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb             10 Kč                                
c)   za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb (stánek)           10 Kč
d)   za umístění stavebního zařízení                                                                          5 Kč
e)   za umístění reklamního zařízení – dočasná              10 Kč/m2/den
f)   za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí    10 Kč
g)  za umístění skládek (odpad,materiál,dřevo,kontejner) na chodnících,
cestách a náměstí nad 24 hod         5 Kč
za umístění skládek (odpad,materiál,dřevo,kontejner) na ostatních plochách     1 Kč                                                                                         
h)   za vyhrazení trvalého parkovacího místa – osobní automobil den a m2   1 Kč
      za  vyhrazení trvalého parkovacího místa – náklad.automobil den a m2   2 Kč

2) Roční paušální částka poplatku  za užívání veřejného prostranství
a)   za umístnění reklamního zařízení – pevná     1 000 Kč
 
3) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a       veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný :
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dny nejpozději v den, kdy bylo       s užíváním veřejného prostranství započato.
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 3  dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo,
c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den  v příslušném týdnu nebo měsíci,
d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31.5. příslušného kalend. roku.
2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve      kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.