Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Místní poplatky pro rok 2010

Místní poplatky pro rok 2010

4.1.2010, Hana Marková

Tak jako každý rok i  letos mají občané povinnost zaplatit místní poplatky za odvoz a likvidaci odpadu a ze psů.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v městysu trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto  osoby jsou povinny městysu oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
      Sazba poplatku činí celkem 450,-  Kč za poplatníka a rok. 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální      
      rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě     
     vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve      
     výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
     Sazba poplatku činí celkem 500,- Kč/rok/stavbu.
Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku a to v hotovosti v kanceláři úřadu městyse, případně převodem na účet u ČSOB ve Žďáře nad Sázavou  - č.účtu 123125081/0300 s variabilním symbolem čísla domu.
Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa městysu Vojnův Městec podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
České republiky.
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok :
a) za psa  100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa   150 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo  poživatel sirotčího důchodu  60 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c)   90 Kč
                                                                    
Splatnost poplatku:  Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku

Aktuality

Aukční vyhláška

12.4.2021, Monika Beranová, Úřední deska

Novinky březen 2021

6.4.2021, Monika Beranová, Novinky

Rozpočtové opatření č. 1/2021

22.3.2021, Monika Beranová, Rozpočet
další aktuality...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
3.6°C - 15:30:02 - 13.4.2021

Novinky e-mailem