Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Místní poplatky pro rok 2012

Místní poplatky pro rok 2012

12.4.2012, Hana Marková

Od začátku ledna do konce května letošního roku je možné platit místní poplatky stavnovené vyhláškou

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v městysu trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto  osoby jsou povinny městysu oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

 Sazba poplatku činí celkem 460,-  Kč za poplatníka a rok. 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální      

      rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě     

     vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve      

     výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

     Sazba poplatku činí celkem 500,- Kč/rok/stavbu.

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku a to v hotovosti v kanceláři úřadu městyse, případně převodem na účet u ČSOB ve Žďáře nad Sázavou  - č.účtu 123125081/0300 s variabilním symbolem čísla domu.

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa městysu Vojnův Městec podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území

České republiky.

Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok :

a) za psa  100 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa   150 Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo  poživatel sirotčího důchodu  60 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c)   90 Kč                                                                    

Splatnost poplatku:  Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.