Vojnův Městec
česky english deutsche

Nejdůležitější používané předpisy

1.12.2020, Monika Beranová

 

 

Nejdůležitější používané předpisy
 
Všechny předpisy Sbírky zákonů v aktuálních zněních  https://www.zakonyprolidi.cz/
 
Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv na internetových stránkách - https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků): 

úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
úst. zák. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR 

 
Předpisy (stavební), kterými se ve své činnosti zejména řídí:

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon České národní rady č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a ČGÚ
zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně


Předpisy (finanční), kterými se ve své činnosti zejména řídí:

zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
vyhláška č. 449/2009 Sb., v platném znění, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti a účetních výkazů
vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška MF ČR č. 323 ze dne 2.7.2002 o rozpočtové skladbě
vyhláška MF ČR č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)
zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích (dříve Obchodní zákoník, do 31.12.2013)
zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.