Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

2.1.2014, Hana Marková

Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Městys Vojnův Městec

Obecně závazná vyhláška

Městyse Vojnův Městec

č. 1/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo Městyse Vojnův Městec se na svém zasedání dne 11.prosince 2013 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Městys Vojnův Městec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému    shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

a)      fyzická osoba,

 1. která má v obci trvalý pobyt,
 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

 

 1. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjemní a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční číslo nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také na adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3
 6. Dojde-li ke změnu údajů uvedených v ohlášení je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:

a)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písm. b) činí 550,- Kč

a)         z částky 300,- Kč za kalendářní rok a

b)        z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 1. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunální odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 

____________________________

3 §14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst.3 zákona o místních poplatcích

 

 

 

 

 1. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené                  k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek uhradí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušeném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.5

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.12. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození

 1. Od poplatku se osvobozuje poplatník:

a)         Podle čl. 2 odst. (1), písm. a), který se v obci prokazatelně dlouhodobě (více jak 6 měsíců) nezdržuje.

b)         Podle čl. 2 odst. (1), písm. a), který je dlouhodobě (déle než 6 měsíců) umístěn v zařízení sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních poskytujících ústavní péči.

c)      Podle čl. 2 odst. (1), písm. a), jehož místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny, tj.

d)        Podle čl. 2 odst. (1), písm. a), každé třetí a další dítě v rodině do věku 18 let

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu Úřad městyse poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6     
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může Úřad městyse zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7      

 

 

 

 

 

5 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

  6 § 11 odst 1 zákona o místních poplatcích

  7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

 

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 12.12.2012.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014.

 

 

 

 

 

…………………….....                                                                 …………………………

   Ing. Josef Macek                                                                              Karel Malivánek

     místostarosta                                                                                       starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 12. 2013

Sejmuto z úřední desky dne: 2. 1. 2014[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních   poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

Aktuality

Aukční vyhláška

12.4.2021, Monika Beranová, Úřední deska

Novinky březen 2021

6.4.2021, Monika Beranová, Novinky

Rozpočtové opatření č. 1/2021

22.3.2021, Monika Beranová, Rozpočet
další aktuality...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
3.8°C - 14:00:02 - 13.4.2021

Novinky e-mailem