Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

16.4.2015, Veronika Janáčková

OZV č. 1/2015. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec

Obecně závazná vyhláška
Městyse Vojnův Městec
č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec se na svém zasedání dne 15. 4. 2015 usnesením č. 5/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Vojnův Městec, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologické odpady,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) sklo,
e) kovy,
f) nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) směsný komunální odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), a g).

 

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v prostoru náměstí parc. č. 1546/21; 1547/19; 1546/37; v horní části obce parc. č. 664/44; 1601/1; v dolní části obce parc. č. 1616/2.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) biologické odpady, barva hnědá
b) papír, barva modrá,
c) sklo, barva zelená
d) plasty, PET lahve, barva žlutá
e) kovy – sběrná nádoba s nápisem "KOVY".

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,
než pro které jsou určeny.

5) Papír lze po dohodě s vedením nebo pracovníky základní školy také odevzdávat
v budově školy, Vojnův Městec č. p. 95.

 

Čl. 4
Sběr a svoz kovového odpadu

1) Kovový odpad lze odevzdávat do kontejneru umístěného v prostoru dvora za
Úřadem městyse Vojnův Městec, parc. č. 133/1. Kontejner je označen nápisem „Kovy".

2) Sběr a svoz kovového odpadu je také zajišťován dvakrát ročně zpravidla na jaře
a na podzim formou mobilního sběru. Informace o sběru jsou zveřejňovány
v měsíčníku Novinky, hlášením v místním rozhlase, na webových stránkách městyse a
plakáty vyvěšenými před tímto sběrem.

 

Čl. 5
Sběr a svoz biologického odpadu

1) Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován v období od 1. 4. do 31. 10. ukládáním
do přistavených kontejnerů k tomu určených na předem stanovená místa – místa jsou
vyznačena v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

Čl. 6
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase.

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 7
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, ... ).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován čtyřikrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase.

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 8
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby – popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner od společnosti zajišťující svoz odpadu. Kontejner bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá Úřad Městyse Vojnův Městec.

 

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 6/2014, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebních odpadech v městysu Vojnův Městec ze dne 3.9.2014.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 

 

........................                          .......................
Mgr. Karel Rykr                   Karel Malivánek
místostarosta                              starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ...........................
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení:

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.