Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška č. 3/2014

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014

7.3.2014, Hana Marková

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku z ubytovací kapacity

MĚSTYS Vojnův Městec

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014,

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec se na svém zasedání dne 19.2.2014 usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Městys Vojnův Městec touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).

(2)       Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1)       Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[2]

(2)       Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu

(2)       V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede[3]

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)      další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(3)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]

(4)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

(5)       Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[6]

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den ..........      4,- Kč

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný do nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku.

(2)       Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)       Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[7]

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[8]

(2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 10.12.2003.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

                       

             

                Ing. Josef Macek                                                                   Karel Malivánek

                  místostarosta                                                                              starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.2.2014

Sejmuto z úřední desky dne: 7.3.2014[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Aktuality

Aukční vyhláška

12.4.2021, Monika Beranová, Úřední deska

Novinky březen 2021

6.4.2021, Monika Beranová, Novinky

Rozpočtové opatření č. 1/2021

22.3.2021, Monika Beranová, Rozpočet
další aktuality...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
3.8°C - 14:00:02 - 13.4.2021

Novinky e-mailem