Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška č. 5/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 5/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

4.9.2014, Veronika Janáčková

vyhláška č. 5/2014

 

MĚSTYS Vojnův Městec
Obecně závazná vyhláška č. 5/2014,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec se na svém zasedání dne 3. 9. 2014 usnesením č. 4/2014 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Městys Vojnův Městec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek").
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku").

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou jmenovitě uvedena v Příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb.......................... 10,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb ............10,-Kč
c) za provádění výkopových prací .....................................................................5,- Kč
d) za umístění stavebních zařízení ....................................................................5,- Kč
e) za umístění reklamních zařízení ..................................................................10,- Kč
f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ........................10,- Kč
g) za umístění zařízení cirkusů ........................................................................10,- Kč
h) za umístění skládek .......................................................................................5,- Kč
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa – osobní automobil................. .... 1,- Kč
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa – nákladní automobil..................2,-Kč
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za umístění reklamního zařízení (pevné)......................................1000,-Kč /rok

Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dny nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
(2) při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dny nebo delší nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.
(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
(4) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31.5. příslušného kalendářního roku.

Čl. 8
Osvobození
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou ,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
c) akce pořádané místními dobrovolnými organizacemi a zájmovými sdruženími.

Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 2/2004 ze dne 25.2.2004.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

Ing. Josef Macek                                                                           Karel Malivánek
místostarosta                                                                                        starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 9. 2014
Sejmuto z úřední desky dne:

 

Příloha č.1
obecně závazné vyhlášky obce Vojnův Městec č.5/2014
o poplatku za užívání veřejného prostranství

Dle této schválené vyhlášky veřejným prostranstvím v obci Vojnův Městec jsou tyto parcely:

Parcela číslo:

14/1
47/1
64/12
133/1
158
409/18
566/20
673
841/1
1542/6
1546/21
1546/36
1546/38
1547/8
1549/1
1550/1
1593
1594/2
1599/1
1616/2

 

Aktuality

Aukční vyhláška

12.4.2021, Monika Beranová, Úřední deska

Novinky březen 2021

6.4.2021, Monika Beranová, Novinky

Rozpočtové opatření č. 1/2021

22.3.2021, Monika Beranová, Rozpočet
další aktuality...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
3.6°C - 15:30:02 - 13.4.2021

Novinky e-mailem