Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška č. 6/2014

Obecně závazná vyhláška č. 6/2014

4.9.2014, Veronika Janáčková

vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Vojnův Městec

 

Obecně závazná vyhláška
Městyse Vojnův Městec
č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec se na svém zasedání dne 3. 9. 2014 usnesením č. 4/2014 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Vojnův Městec, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:

a) tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plast, včetně PET lahví,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v prostoru náměstí parc. č. 1546/21; 1547/19; 1546/37; v horní části obce parc. č. 664/44; 1601/1; v dolní části obce 1616/2.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) papír, barva modrá,
b) bílé sklo, barva bílá; barevné sklo – barva zelená
c) plasty, PET lahve, barva žlutá

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ... ).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován čtyřikrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase.

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby – popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner od společnosti zajišťující svoz odpadu- Kontejner bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá Úřad Městyse Vojnův Městec.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2004, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebních odpadech v městysu Vojnův Městec.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 

 

........................                                                                   .......................
Ing. Josef Macek                                                               Karel Malivánek
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 4. 9. 2014

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ................................

Aktuality

Aukční vyhláška

12.4.2021, Monika Beranová, Úřední deska

Novinky březen 2021

6.4.2021, Monika Beranová, Novinky

Rozpočtové opatření č. 1/2021

22.3.2021, Monika Beranová, Rozpočet
další aktuality...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
2.0°C - 16:00:02 - 13.4.2021

Novinky e-mailem