Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec č. 1/2017,

Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec č. 1/2017,

14.12.2017, Veronika Janáčková

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo Městyse Vojnův Městec se na svém zasedání dne 6. 12. 2017 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.      Městys Vojnův Městec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2.      Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

Čl. 2

Poplatník

1.      Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

a)      fyzická osoba,

1.      která má v obci trvalý pobyt,

2.      které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.      která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4.      které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2.      Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

1.      Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

2.      Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu popřípadě další adresy pro doručení.

3.      Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty číslovány.

4.      Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

5.      Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]

6.      Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

 

Čl. 4

Sazba poplatku

1.      Sazba poplatku činí 600,-- Kč a je tvořena:

a)      z částky 250,-- Kč za kalendářní rok a

b)      z částky 350,-- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2.      Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

3.      V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístní podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

1.      Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

2.      Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození

1.      Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je[7]

a)      umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)      umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)      umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2.      Od poplatku se dále osvobozují fyzické osoby:

a)   podle čl. 2 odst. 1., písm. a), které se v obci dlouhodobě (více jak 6 měsíců)   

     nezdržují.

b)   podle čl. 2 odst 1., písm. a), které jsou dlouhodobě (déle než 6 měsíců)

umístěny ve zdravotnických zařízeních poskytujících ústavní péči.

c)   podle čl. 2 odst. 1., písm. a), jejichž místem trvalého pobytu je sídlo

ohlašovny, tj. Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou.

d)  podle čl. 2 odst. 1., písm a), každé třetí a další dítě v rodině do věku 18 let.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

1.      Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu Úřad Městyse poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[8]

2.      Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

1.      Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[10]

2.      V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.[11]

3.      Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[12]

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

1.      Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 11. 12. 2013.

2.      Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ........................................                                            ...........................................

                 Mgr. Karel Rykr                                                               Karel Malivánek

                   místostarosta                                                                         starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 14 a odst. 2 zákon o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[6] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
[7] § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[10] § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[11] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[12] § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

Celé znění vyhlášky naleznete v příloze. 

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.