Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec č. 2/2007

Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec č. 2/2007

4.1.2008, Hana Marková

O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec vydává dne 11.12.2007 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 odst.3 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 Čl. 1
Základní ustanovení

1. Městys Vojnův Městec  zavádí a vybírá tento místní poplatek :

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů

na katastrálním území městys Vojnův Městec a osady Nová Huť.

2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Vojnův Městec. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanoveno jinak.

Čl. 2
Poplatník
 Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto       osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální       rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě      vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve       výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


 Čl. 3
Oznamovací povinnost
1) Poplatník stanovený v Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 30 dnů  ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla :

a) příjmení, jméno, bydliště, datum narození
b) evidenční, nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelního pozemku, na kterém je tato stavba umístěna

 


2)  Poplatníci stanovení v čl. 3 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě 
    oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého
    pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální
    rekreaci.

 Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku za komunální odpad činí celkem 365,-  Kč za poplatníka, uvedeného v 
      čl. 2. písmena a) je tvořena:
a) z částky  115,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky  250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na osobu podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

 2)   Sazba poplatku pro poplatníka uvedeného v čl. 2 písmena b) této vyhlášky činí  460,- a je
       tvořena:
a) z částky 210,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok

3) Částka b) sazby poplatku dle odst. 1) a 2) je stanovena na osobu podle skutečných nákladů
     na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2007 dle přílohy č. 1.

4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena
    nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
   v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby
   v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
   stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného  kalendářního roku.

 Čl. 6
Osvobození a úlevy
1) a) Každé třetí a další dítě v rodině do věku 18 let je od poplatku osvobozeno.
b) Poplatníci – fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území Městyse Vojnův Městec a osady Nová Huť a zároveň jsou poplatníky dle čl. 2, písmena a).
c) Poplatníci – fyzické osoby, které prokazatelně žijí v mimo území České republiky.
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.


 Čl. 7
Snížení a prominutí poplatku
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 Čl. 8
Společná ustanovení
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §37 a §37a citovaného zákona.
3) Pokud poplatník nebo správce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto
     obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
      kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
     poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o
          tomto úkonu písemně upozorněn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději
          do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Účinnost, zrušovací ustanovení
Čl. 12
     1)  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008. 
     2)  Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2006.

 
………………………………     …………………………..
         Karel Malivánek            Ing. Josef Macek
 místostarosta                   starosta


Vyvěšeno dne : 12.12.2007
Sňato dne :        28.12.2007
     

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.