Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

16.12.2003, Helena Vaníčková


Obecně závazná vyhláška obce Vojnův Městec č. 3/2003 poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
 
Zastupitelstvo obce Vojnův Městec vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 odst.3 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Čl. 1
1. Obec Vojnův Městec  zavádí a vybírá tento místní poplatek :

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad ve Vojnově Městci. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanoveno

ČÁST DRUHÁ
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

Čl. 3
Poplatník
Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně za úplatu v místě uvedeném v Čl. 1 pobývá za účelem léčení nebo rekreace.

Čl. 4
Plátce
Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba za poplatek ručí.

Čl. 5
Oznamovací povinnost
1) Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
2) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 6
Sazba poplatku
Poplatek činí :
a) za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu  5 Kč

Čl. 7
Splatnost poplatku
1) Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního  roku.
2) Vznikne-li povinnost odvést poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Čl. 8
Osvobození
1) Poplatku nepodléhají :
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu,

ČÁST TŘETÍ
Společná ustanovení

Čl. 9
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §37 a §37a citovaného zákona.

Čl. 10
1) Pokud poplatník nebo správce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně upozorněn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 11
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout.

ČÁST ČTVRTÁ
Zrušovací ustanovení

Čl. 12
Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 25.6.1999.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. 13
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004. 

Ing. Josef Macek             Karel Malivánek
 starosta obce                  místostarosta

Vyvěšeno dne : 12.12.2003
Sňato dne :

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.