Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška o poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška o poplatku ze psů

16.12.2003, Helena Vaníčková

Obecně závazná vyhláška obce Vojnův Městec č. 2/2003
o poplatku ze psů
 
Zastupitelstvo obce Vojnův Městec vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 odst.3 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Čl. 1
1. Obec Vojnův Městec  zavádí a vybírá tento místní poplatek :
 
Poplatek ze psů
2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad ve Vojnově Městci.. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanoveno.

ČÁST DRUHÁ
Poplatek ze psů

Čl.2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa obci Vojnův Městec podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České Republiky.

Čl. 4
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do   15.  dnů vznik své poplatkové povinnosti tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo  započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku dle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo.
5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě držené. Proti této výzvě se nelze samostatně odvolat.

Čl. 5
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku oznámit.

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí ze každý i započatý kalendářní měsíc.
2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhynem psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl. 7
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok :
a) za psa                                                                                                                                                                                                    100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa                                                                                                          150 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo
poživatel sirotčího důchodu                                                         60 Kč
                                                                
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm.                                                                                             90 Kč

Čl. 8
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl. 9
Osvobození
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,

ČÁST TŘETÍ
Společná ustanovení

Čl. 10
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §37 a §37a citovaného zákona.

Čl. 11
1) Pokud poplatník nebo správce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně upozorněn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 12
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout.

ČÁST ČTVRTÁ
Zrušovací ustanovení

Čl. 13
Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 25.6.1999.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost
Čl. 14
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004. 

Ing. Josef Macek             Karel Malivánek
 starosta obce                  místostarosta

Vyvěšeno dne : 12.12.2003
Sňato dne :

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.