Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.3.2004, Helena Vaníčková

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce  č.1/2004
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem  v obci Vojnův Městec.

Zastupitelstvo obce Vojnův Městec na svém zasedání dne 25.2.2004 vydává na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, (dále jen „zákon o odpadech) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění  pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Závaznost vyhlášky
1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen „systém“) vznikajícím na území obce Vojnův Městec.
2. Vyhláška  je závazná pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, dále pro fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a pro další fyzické osoby, které se na území obce zdržují a původců odpadu při nakládání se stavebním odpadem.
3. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů 4) jako odpad komunální, se mohou na základě písemné smlouvy s obcí napojit na systém  stanovený obcí (vyhláška č. 381/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů).
4. V případě, že právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využijí tento systém, jsou povinny dodržovat i ta ustanovení vyhlášky, která jinak platí jen pro fyzické osoby.

Článek 2
Základní pojmy
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených  v příloze č.1 zákona o odpadech.
2. Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3. Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
4. Původce odpadu  -  právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se stane současně vlastníkem těchto odpadů.
5. Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech
6. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu.
7. Stavební odpad - všechny druhy odpadů, vznikající při stavební činnosti osob (např. beton, cihly, tašky, keramické výrobky,  zemina a kamení).
Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech, nebo podle zvláštních předpisů. Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).

Článek 3
Všeobecné povinnosti
Zvláště při předcházení vzniku odpadů a při přednostním využívání odpadů je zejména stanoveno:
a)  každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství  a nebezpečné vlastnosti,
b) každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech, a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí,
c) pokud dále není v zákoně o odpadech, stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady  určena
d)  každý má při své činnosti nebo rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem o odpadech, zajistit přednostně využití odpadu před jejich odstraněním; materiálové využití odpadu má přednost před jiným využitím odpadu
e)  každý je povinen zjistit, zda osoba která předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech, oprávněna; v případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Článek 4
Nakládání s komunálním odpadem
1. Komunální odpad lze podle této vyhlášky upravovat, využívat nebo odstraňovat pouze v zařízeních k  tomu určených. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a lidské zdraví.
2. Pro třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám určeny tyto sběrné nádoby a zařízení- příloha č. 1:
a) sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly, kuchyňské odpady,
b) kontejnery na tříděný odpad:
- barevné označení : modrá - papír
                                       žlutá - plasty
                                       zelená – sklo barevné
                                       bílé – sklo bílé
d) mobilní kontejnery na velkoobjemový odpad, stavební odpad,
e) mobilní svoz nebezpečného odpadu 2x ročně (např. znečištěný obalový materiál, olejové filtry, akumulátory, výbojky, zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory), velkoobjemového odpadu.
(3) Komunální odpad se ukládá pouze do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít.
(4) S komunálním odpadem, který je uložen ve sběrných nádobách, smí manipulovat pouze její vlastník nebo oprávněná osoba.
(5) Sběrná nádoba se umísťuje na místo, které právně, technicky i organizačně vyhovuje systému nakládání s odpadem.
(6) Při nakládání s  komunálním odpadem není dovoleno:
a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby,
b) ukládat do sběrných nádob takový odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti a další odpady jako např. zemina, stavební suť, kamení, cihly, tráva, stromky,
c) využívat sběrných nádob k jiným účelům než k ukládání komunálního odpadu,
d) ukládat do sběrných nádob, které jsou určeny pro vybrané druhy odpadů (papír, sklo, plasty, aj.) jiné druhy odpadů,
(7) V případě, že sběrná nádoba bude obsahovat některý z odpadů uvedených v  odst. 6 písm. b, d , oprávněná osoba nezajistí její vyprázdnění a oznámí tuto skutečnost vlastníkovi.

Článek 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

Článek 6
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob popřípadě fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob na území obce, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo právnické osoby. Tímto se nevylučuje možnost zajistit odvoz tohoto odpadu vlastními prostředky, popřípadě jiným způsobem na řízenou skládku.. Materiálové využití stavebního odpadu má přednost před jiným využitím tohoto odpadu.

Článek 7
Nakládání s bioodpadem ze zahrad fyzických osob
Biologický odpad ze zahrad jsou povinni uživatelé pozemku (fyzické osoby) v maximální možné míře zkompostovat, a to na vlastním nebo pronajatém pozemku tak, aby nezatěžovali obyvatele okolních nemovitostí.

Článek 8
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů. Např. podle zákona č. 200/1990 Sb., o předstupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Článek 9
Kontrolní činnost
Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí orgán obce v přenesené působnosti podle § 80 zákona o odpadech a další subjekty oprávněné ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a dalších právních předpisů.

Článek 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce.Vojnův Městec ze dne 10.4.1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem v obci Vojnův Městec.

Článek 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  15.3.2004.

Ing. Josef Macek, starosta  Karel Malivánek  místostarosta
 


Datum vyhlášení (vyvěšení): dne  25.2.2004
Datum sejmutí:                      dne  11.3.2004

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.