Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška obce o poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška obce o poplatku z ubytovací kapacity

16.12.2003, Helena Vaníčková

Obecně závazná vyhláška obce Vojnův Městec č. 5/2003
o poplatku z ubytovací kapacity
 
Zastupitelstvo obce Vojnův Městec vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 odst.3 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Čl. 1
1. Obec Vojnův Městec  zavádí a vybírá tento místní poplatek :

Poplatek z ubytovací kapacity

2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad ve Vojnův Městec. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanoveno

ČÁST DRUHÁ
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování  
za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je ubytovatel , kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně 
ubytování poskytla.

Čl. 4
Oznamovací povinnost
1) Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo. Je-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelských subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště 
v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 5
Sazba poplatku
Poplatek činí za každé využité lůžko a den 4 Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození
1) Poplatku nepodléhá :
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům,
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

ČÁST TŘETÍ
Společná ustanovení

Čl. 8
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §37 a §37a citovaného zákona.

Čl. 9
1) Pokud poplatník nebo správce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně upozorněn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 10
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout.

ČÁST ČTVRTÁ
Zrušovací ustanovení

Čl. 11
Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 25.6.1999.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. 12
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004. 

Ing. Josef Macek             Karel Malivánek
 starosta obce                  místostarosta

Vyvěšeno dne : 12.12.2003
Sňato dne :
      

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.